HR Excellence in Research

StartNaukaHR Excellence in Research
Rozwiń


Co da nam certyfikat HR Excellence in Research?

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna prace nad uzyskaniem certyfikatu HR Excellence in Research. Oznaczenie to przyznawane jest instytucjom badawczym i organizacjom finansującym badania naukowe za dostosowywanie procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do wytycznych Komisji Europejskiej. Zasady te określone są w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy i zatrudniające ich instytucje, zaś Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawiera zasady rekrutacji naukowców, których powinny przestrzegać instytucje-pracodawcy, by zapewnić równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.

prof. Michał Markuszewski
prof. Michał Markuszewski

Uzyskanie Certyfikatu HR ma dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kluczowe znaczenie. Wprowadzenie standardów związanych z pozyskiwaniem pracowników naukowych według modelu HR Excellence for Research podniesie prestiż uczelni jako instytucji naukowej, stwarzając naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działań badawczo-rozwojowych – wyjaśnia prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, kierujący pracami zespołu projektowego. – Dołączenie GUMed do grona wyróżnionych instytucji będzie miało realny wpływ na codzienną pracę, komfort i rozwój społeczności naukowców oraz polepszenie warunków pracy na naszej Uczelni.

Celem europejskiej strategii HR jest zatem ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w ośrodkach badawczych, a instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research.

Dlaczego to dla nas takie ważne?

W ramach realizacji celu nr 4 Programu IDUB pn. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników Uczelni, w szczególności młodych naukowców, Uczelnia chce kształtować rozwój naukowców tak, aby mogli oni tworzyć wartościowe treści naukowe, mieli czas na konsultacje, budowanie sieci kontaktów, współpracę z innymi badaczami i świętowanie sukcesów. Dodatkowo realizacja działań ukierunkowanych na uzyskanie europejskiego certyfikatu planowana jest w ramach jednego z celów Strategii Rozwoju GUMed na lata 2019-2025.

Poza samą certyfikacją podejmowane przez nas inicjatywy zakładają dbałość o wizerunek przyjaznego pracodawcy oraz wzrost atrakcyjności zatrudnienia zarówno dla pracowników naukowych, jak i administracyjnych. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród naukowców i międzynarodowych organizacji jako te, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju – dodaje prof. Markuszewski.

Aby uzyskać certyfikat, Uczelnia musi zrealizować następujące działania:

1. Przesłać deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu do Komisji Europejskiej.

2. Przeprowadzić analizę (ang. gap analysis), która pozwoli ocenić, w jakim stopniu funkcjonowanie Uczelni jest spójne z Kartą i Kodeksem. Oprócz przeglądu i weryfikacji dokumentów prawa krajowego i regulaminów instytucji wśród pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowo-technicznych zostanie przeprowadzona ankieta, której celem będzie uzyskanie opinii środowiska naukowego GUMed na temat spójności zasad instytucji z Kartą i Kodeksem.

3. Na podstawie powyższej analizy przygotowany zostanie plan działania (ang. action plan), nakierowany na likwidację zidentyfikowanych w instytucji niedociągnięć wraz z opisem konkretnych działań, które mają do tego prowadzić.

4. Do powyższych dokumentów zostanie także dołączona analiza procedury rekrutacyjnej i konkursowej przeprowadzona pod kątem jej otwartości, przejrzystości i zastosowania zasad rzetelnej oceny kandydatów (ang. open, transparent and merit-based recruitment, OTM-R).

Na przygotowanie analizy, planu działania oraz weryfikację zasad rekrutacji i konkursów Uczelnia ma 12 miesięcy, licząc od momentu przesłania deklaracji do Komisji Europejskiej. Po ocenie dokumentów i planu działań Komisja podejmuje decyzję odnośnie do przyznania wyróżnienia, a 2 lata po jego otrzymaniu instytucja przeprowadza ponowną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Po kolejnych 3 latach przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjeżdżają do uczelni na wizytę studyjną.


HR_excellence.png

Harmonogram prac nad uzyskaniem certyfikatu HR Excellence in Research | grafika – euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r


Badanie opinii – ankieta

W najbliższym czasie pracownikom badawczym, badawczo-dydaktycznym i naukowo-technicznym GUMed zostanie udostępniona anonimowa ankieta, której wyniki posłużą do stworzenia planu działania, mającego na celu aktualizację oraz ulepszenie stosowanych w Uczelni praktyk i obowiązujących regulacji dotyczących procesów personalnych. Państwa opinia jest dla nas niezbędna, aby zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadały na realne potrzeby i wskazywały obszary wymagające poprawy. Dziękujemy za poświęcony czas i cenne sugestie.


JOANNA_RYDUCHOWSKA.png

KONTAKT

Joanna Ryduchowska
Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-211 Gdańsk

tel. 58 349 18 78
joanna.ryduchowska@gumed.edu.pl


fot. Paweł Sudara/GUMed