HR Excellence in Research

StartNaukaHR Excellence in Research

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Strategia HR dla naukowców (HRS4R) istnieje aby wspierać instytucje badawcze we wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do ich codziennych praktyk i polityki wewnętrznej.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy i zatrudniające ich instytucje, zaś Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawiera zasady rekrutacji naukowców, których powinny przestrzegać instytucje-pracodawcy, by zapewnić równe traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.

prof. Michał Markuszewski
prof. Michał Markuszewski

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje badawcze czyni je bardziej atrakcyjnymi dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub gospodarza dla swojego projektu badawczego, a także promuje jednostki w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych.

Instytucje, które skutecznie wdrażają wszystkie zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską nagrodą HR Excellence in Research Award, która podkreśla zaangażowanie w proces wdrażania uczciwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny naukowców.

Założenia Strategii HR dla naukowców szczegółowo opisane są na stronie Komisji Europejskiej.

Uzyskanie Certyfikatu HR ma dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kluczowe znaczenie. Wprowadzenie standardów związanych z pozyskiwaniem pracowników naukowych według modelu HR Excellence for Research podniesie prestiż uczelni jako instytucji naukowej, stwarzając naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działań badawczo-rozwojowych – wyjaśnia prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, kierujący pracami zespołu projektowego. – Dołączenie GUMed do grona wyróżnionych instytucji będzie miało realny wpływ na codzienną pracę, komfort i rozwój społeczności naukowców oraz polepszenie warunków pracy na naszej Uczelni.


Celem europejskiej strategii HR jest zatem ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w ośrodkach badawczych, a instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem HR Excellence in Research.

Dlaczego to dla nas takie ważne?

W ramach realizacji celu nr 4 Programu IDUB pn. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników Uczelni, w szczególności młodych naukowców, Uczelnia chce kształtować rozwój naukowców tak, aby mogli oni tworzyć wartościowe treści naukowe, mieli czas na konsultacje, budowanie sieci kontaktów, współpracę z innymi badaczami i świętowanie sukcesów. Dodatkowo realizacja działań ukierunkowanych na uzyskanie europejskiego certyfikatu planowana jest w ramach jednego z celów Strategii Rozwoju GUMed na lata 2019-2025.

Poza samą certyfikacją podejmowane przez nas inicjatywy zakładają dbałość o wizerunek przyjaznego pracodawcy oraz wzrost atrakcyjności zatrudnienia zarówno dla pracowników naukowych, jak i administracyjnych. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród naukowców i międzynarodowych organizacji jako te, które zapewniają badaczom najlepsze warunki pracy i rozwoju – dodaje prof. Markuszewski.KONTAKT

Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
80-211 Gdańsk

tel. 58 349 18 78
hrexcellence@gumed.edu.pl


fot. Paweł Sudara/GUMed