Regulacje wewnętrzne

Regulacje wewnętrzne

Poparcie zasad Karty i Kodeksu w GUMed jest utwierdzeniem polityki Uczelni, która jest kształtowana w GUMed od wielu lat. Realizacja działań ukierunkowanych na uzyskanie europejskiego certyfikatu planowana jest w ramach jednego z celów Strategii Rozwoju GUMed na lata 2019-2025 oraz w ramach realizacji celu nr 4 Programu IDUB pn. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników Uczelni, w szczególności młodych naukowców.

1. Kodeks Etyki GUMed

Zgodnie z zaleceniem z Europejskiej Karty Naukowca, nasza Uczelnia stworzyła instytucjonalny Kodeks Etyki, jako uzupełnienie zobowiązań prawnych i służbowych dla pracowników, doktorantów oraz studentów.

Fragment z preambuły Kodeksu:

Wyższa uczelnia medyczna pełni rolę społeczną poprzez nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia oraz poszukiwania naukowe w duchu prawdy. Charakter medyczny uczelni nadaje jej szczególną rolę w społeczeństwie, wynikającą z troski o ochronę życia i zdrowia ludzkiego niezależnie od rasy, narodowości, światopoglądu, statusu społecznego i innych podobnych uwarunkowań.

2. Plan Równości Płci

W Europejskiej Karcie Naukowca Komisja zwraca także uwagę na konieczność dbania o równą reprezentację płci na każdym stopniu kadry w instytucji. W nawiązaniu do tych zaleceń na GUMed powstał plan działań równościowych w latach 2021-2023/2024. Wyznacza cele oraz obszary działania, obejmuje zbieranie danych i ich monitoring, a także zobowiązuje do przeprowadzenia szkoleń wpisujących się w strategię działania na rzecz równości wśród pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Planie Równości Płci dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są wyznaczone 4 cele:

  • Cel 1. Zwiększenie świadomości wymogu równości płacy na adekwatnych stanowiskach.
  • Cel 2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
  • Cel 3. Ułatwienie łączenia pracy z życiem codziennym (Work Life Balance).
  • Cel 4. Propagowanie zagadnień dotyczących równości płci oraz różnic kulturowych.

3. Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w gdańskim uniwersytecie medycznym.

4. Rzecznicy Zaufania

W GUMed na wielu płaszczyznach propagowane jest sprawiedliwe i równe traktowanie. W ostatnim czasie na mocy zarządzenia Rektora zostali powołani Rzecznicy Zaufania, którzy zapewniają poufną i nieformalną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z pracą i w przypadku sporów oraz skarg. Są to osoby dedykowane studentom, natomiast w najbliższym czasie zostaną powołani także Rzecznicy Zaufania dla całej kadry naukowej oraz administracyjnej.

5. Środowisko pracy

Fundamentem, na którym zbudowany jest Gdański Uniwersytet Medyczny są ludzie. Wielu z nich łączy pracę badawczą lub badawczo-dydaktyczną z pracą kliniczną. Jako jedna z dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce chcemy wyróżniać się nie tylko jakością prowadzonych badań, ale i dawać przykład dbałości o pracowników. Problemy na płaszczyźnie zawodowej (w tym z najpoważniejsza ich postać, definiowana jako stan wypalenia) mogą mieć różną genezę i przebieg. Jednak niemal zawsze utrudniają funkcjonowanie i obniżają jakość życia. Chcemy zwiększać świadomość na temat czynników ryzyka i zachęcać naszych pracowników do profilaktyki w tym zakresie. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy cenioną ekspertkę – Danutę Rocławską.

6. Open Science

GUMed podpisał deklarację, jako instytucja popierająca pracę nad stworzeniem wytycznych dla instytucji badawczych w tematyce dostępu do otwartej nauki. Tekst deklaracji dostępny jest na stronie.

Ponadto na GUMedzie działa Sekcja Doskonałości Publikacyjnej, której celem jest kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji wyników badań, w szczególności na różnych etapach przygotowania anglojęzycznych publikacji naukowych.

7. Mobilność

Uczelnia zachęca naukowców do mobilności, szczególnie przez Program Research Travel Grants (RTG), który umożliwia naukowcom z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbycie zagranicznego stażu naukowego. Program mobilności naukowej pozwala na zdobycie nowych doświadczeń oraz nawiązanie lub kontynuację współpracy z badaczami z zagranicznych ośrodków.

8. Prawa Wartości Intelektualnej

Dla wszystkich naukowców na GUMed stworzono Centrum Transferu Technologii, które dba o właściwą ochronę praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, a także zapewnia współpracę Uczelni z otoczeniem gospodarczym.