Badania naukowe

StartNaukaBadania naukowe
Rozwiń
frufilm_00_01_24.Still001_mini.jpg


O działalności naukowej

Od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej, poprzez wspieranie działań zmierzających do finansowania badań naukowych prowadzonych w GUMed i bezpośredni nadzór nad nimi. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej jest niekwestionowana pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych Wydziałów Uczelni w zewnętrznej ocenie parametrycznej. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego GUMed może pochwalić się prestiżową kategorią A+ przyznaną dla Wydziału Farmaceutycznego z OML i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kategorią A pozostałych Wydziałów (Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT).

Celem na najbliższe lata jest:

  • podwyższenie jakości nauki,
  • stworzenie warunków do stosowania zasad dobrej praktyki naukowej oraz rzetelności naukowej,
  • zwiększenie udziału młodych naukowców w korzystaniu z funduszy przeznaczonych na naukę,
  • zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarki,
  • wdrożenie mechanizmów mających na celu wzrost poziomu zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce gospodarczej.
Fig5.jpg

Dlaczego warto

– Uzyskiwanie wysokich kategorii poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu jest ściśle związane z wytężoną pracą badawczą i publikacyjną naszych naukowców – mówi prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki GUMed. – Perspektywicznie, z jednej strony, ważne staje się wzmacnianie mechanizmów motywacyjnych i dynamizujących stałą i stabilną aktywność pracowników do przeprowadzania ambitnych przedsięwzięć naukowych, natomiast z drugiej strony – ważne są systematyczne zmiany organizacyjne na poziomie administracji, które jeszcze bardziej usprawniają proces ubiegania się o środki na realizację badań pochodzących zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych.

Istotną aktywnością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest udział w programach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych, jak również w programach uzupełniających, wspierających współpracę między sektorem naukowo-badawczym i gospodarką, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych. Możliwość tworzenia silnych zespołów naukowych i unowocześnienie infrastruktury badawczej jest dzięki tym działaniom na bieżąco osiągania i realizowana.

Najwyższa możliwa pozycja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzona publikacyjnie i liczbą cytowań), wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz wysoka pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie, to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej naszej Uczelni.

Niebagatelny wpływ na wysoką pozycję GUMed-u ma również ożywiona aktywność naukowa studentów, prowadzona w ramach Kół Naukowych i zaangażowanie w projekty naukowo-badawcze. Ich efektem są m.in. liczne konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym czy unikatowe inicjatywy, jak np. Pomysł – badanie – publikacja: Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych. Książka powstała z inicjatywy ówczesnych studentów przy wsparciu naukowców GUMed.