Działania na rzecz certyfikacji

StartNaukaHR Excellence in ResearchDziałania na rzecz certyfik...

Działania na rzecz certyfikacji

W celu uzyskania certyfikatu Uczelnia musi zrealizować następujące działania:

1. Przesłać deklarację poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania (EKNiKP) do Komisji Europejskiej.

2. Przeprowadzić analizę (ang. gap analysis), która pozwoli ocenić, w jakim stopniu funkcjonowanie Uczelni jest spójne z EKNiKP. Oprócz przeglądu i weryfikacji dokumentów prawa krajowego i regulaminów instytucji wśród pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowo-technicznych zostanie przeprowadzona ankieta, której celem będzie uzyskanie opinii środowiska naukowego GUMed na temat spójności zasad instytucji z EKNiKP.

3. Na podstawie powyższej analizy przygotowany zostanie plan działania (ang. action plan), nakierowany na likwidację zidentyfikowanych w instytucji niedociągnięć wraz z opisem konkretnych działań, które mają do tego prowadzić.

4. Do powyższych dokumentów zostanie także dołączona analiza procedury rekrutacyjnej i konkursowej przeprowadzona pod kątem jej otwartości, przejrzystości i zastosowania zasad rzetelnej oceny kandydatów (ang. open, transparent and merit-based recruitment, OTM-R).

Na przygotowanie analizy, planu działania oraz weryfikację zasad rekrutacji i konkursów Uczelnia ma 12 miesięcy, licząc od momentu przesłania deklaracji do Komisji Europejskiej. Po ocenie dokumentów i planu działań Komisja podejmuje decyzję odnośnie do przyznania wyróżnienia, a 2 lata po jego otrzymaniu instytucja przeprowadza ponowną ocenę postępów i efektów wdrażania zasad EKNiKP. Po kolejnych 3 latach przedstawiciele Komisji Europejskiej przyjeżdżają do uczelni na wizytę studyjną.Badanie opinii – ankieta w GUMed

Pierwszym etapem prac nad uzyskaniem Certyfikatu była udostępniona ankieta, której wskaźnik udzielonych odpowiedzi wyniósł 41,5%.

Odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety zostały podzielone na cztery obszary, zgodne z merytoryką działania, jakim jest HR Excellence in Research:

1. Ethical and Professional Aspects – Etyka i profesjonalizm,

2. Recruitment and Selection – Rekrutacja i selekcja,

3. Training and Development – Szkolenia i rozwój,

4. Working Conditions and Social Security – Warunki i bezpieczeństwo pracy.

Do każdego z powyższych obszarów zostały przypisane zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, na podstawie których zostały sformułowane pytania w ankiecie. Pozwoliło to określić, w jakim stopniu funkcjonowanie Uczelni jest spójne z zaleceniami Komisji Europejskiej, a które z obszarów wymagają dodatkowej weryfikacji i poprawy.

Wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji można zaleźć w zakładce Dokumenty.

Analiza zgodności praktyk Uczelni z zasadami z Karty i Kodeksu

Ankieta, zawierająca 34 pytania została rozesłana do wszystkich pracowników naukowych w czerwcu 2023 roku.

Następnie zlecono firmie zewnętrznej analizę wyników ankietyzacji społeczności badawczej GUMed, dzięki zaangażowaniu której otrzymaliśmy wskaźnik 41,5% udzielonych odpowiedzi.

W październiku 2023 roku uzyskaliśmy gotowy raport. Wyniki zostały przeważone. Wagę analityczną utworzono na podstawie informacji o strukturze badanej populacji pod względem płci, stażu pracy w GUMed oraz zajmowanego stanowiska. Wartość wagi waha się od 0,6 do 1,9.

Wyniki zostały przedstawione w postaci procentu pozytywnych odpowiedzi na każde pytanie, następnie przypisano konkretnym zasadom z Karty i Kodeksu odpowiadające pytania i obliczając średnią odpowiedzi przedstawiono wynik dla poszczególnych aspektów. Ponadto zrobiono także analizę ogólną czterech głównych obszarów, na które składało się wszystkich 40 ocenianych aspektów.


Pierwszy z czterech analizowanych głównych obszarów badawczych Aspekty etyczne i zawodowe został oceniony bardzo wysoko przez niemal wszystkich badanych. W poszczególnych analizowanych pod-grupach zadowolonych z tego obszaru jest od 95% do 100% badanych pracowników GUMed.

Drugi główny obszar Rekrutacja i selekcja oceniony został na średnim poziomie 78%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Obszar badawczy Szkolenia i rozwój również oceniono na wysokim poziomie –uzyskał 77% ocen satysfakcjonujących.

Ostatni z czterech głównych obszarów badawczych Warunki pracy i bezpieczeństwo socjalne oceniony został na satysfakcjonującym poziomie 78%.

Pomimo zadowalających wyników całościowych, kilka aspektów (w poszczególnych obszarach) oceniono umiarkowanie pozytywnie.

Zidentyfikowano wszystkie obszary w których wymagane jest podjęcie działań w celu zbliżenia praktyk Uczelni do zasad z Karty i Kodeksu oraz wnikliwie je opisano.

Szczegółową analizę aspektów wymagających udoskonalenia zawiera dokument Gap Analisys.

Plan Działania

Na podstawie przeprowadzonej analizy zespół roboczy ds. procesu certyfikacji HR Excellence in Research opracował strategię nakierowaną na likwidację zidentyfikowanych w instytucji niedociągnięć. Stworzono szczegółowy opis konkretnych działań, które mają prowadzić do poprawy praktyk Uczelni w zakresie wdrażania uczciwych i przejrzystych procedur.

W trakcie tworzenia planu działania, tematyka obszarów, w których wykazano najmniejsze zadowolenie naukowców, została bliżej zbadana w trakcie warsztatów z wybranymi pracownikami z grupy badawczej. Zapoznali się oni z wynikami z poszczególnych obszarów, zasadami w Karcie i Kodeksie do których odnosiły się zagadnienia a następnie zaproponowali rozwiązania, które w ich odczuciach pozwoliłyby zmienić na lepsze warunki pracy i rozwoju pracowników naukowych w GUMed. Bezpośredni głos naukowców został uwzględniony w strategii HR GUMed.

Szczegółowy plan działania zatwierdzony przez Władze GUMed i Komisję Europejską został opisany w dokumencie Action Plan.