Rozwój i współpraca

StartRozwój i współpracaRozwój i współpraca
Rozwiń
OW_Party__-_30_(00000002).jpg


Uczelnia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

GUMed uczestniczy w licznych programach, w ramach których nasi studenci i młodzi naukowcy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej lub pracy naukowej. Od 1998 r. Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów medycyny i farmacji do blisko 50 uczelni partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej. Przyjmuje także rosnącą liczbę studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego. GUMed jest także członkiem organizacji i inicjatyw wspierających umiędzynarodowienie uczelni EUPRIO, IROs Forum, Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Integracji Imigrantów i Imigrantek.

Uczelnia rozwija intensywnie działalność w ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu współpracując z otoczeniem w celu transferu wiedzy eksperckiej oraz technologii dla różnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Przykładami takich aktywności są projekty upowszechniające wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, w tym m.in. Piknik na Zdrowie, Nauka dla zdrowia oraz skierowany do najzdolniejszej młodzieży licealnej zainteresowanej naukami o życiu i zdrowiu projekt Zdolni z Pomorza, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W obszarze transferu technologii Uczelnia realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach programu „Inkubator innowacyjności” projekt wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, współtworzy Partnerstwo na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP4 „Technologie medyczne”, a także – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – stanowi regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme w ramach programu EIT Health Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Sprawy związane ze współpracą międzynarodową Uczelni prowadzi Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Zakres pracy Działu:

  • koordynacja współpracy z zagranicą,
  • przyjmowanie gości i organizowanie delegacji zagranicznych władz Uczelni,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni w programach dydaktycznych.

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

prorektorowi ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jackowi Bigdzie – pierwszemu zastępcy Rektora.

(58) 349 10 52

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.