Rozwój i współpraca

StartRozwój i współpracaRozwój i współpraca
OW_Party__-_30_(00000002).jpg


Uczelnia przywiązuje dużą wagę do podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia i rozwoju współpracy międzynarodowej, odnosząc w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wymiany studentów i nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

GUMed uczestniczy w licznych programach, w ramach których studenci, młodzi naukowcy i pracownicy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej, pracy naukowej, podnoszenia kompetencji, wygłaszania wykładów. Od 1998 r. Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów do blisko 60 uczelni partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej i poza nią. Gości również studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego. GUMed jest także członkiem organizacji i inicjatyw wspierających umiędzynarodowienie Uczelni, takich jak EUPRIO, PRom, IROs Forum, Study in Poland, Study in Pomorskie, Ready, Study, GO! Poland, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. W ramach działań mających na celu podniesienie poziomu umiędzynarodowienia Uczelnia intensywnie współpracuje m.in. z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w tym KRAUM, Fundacją Edukacyjną Perspektywy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska.

Uczelnia rozwija intensywnie działalność w ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu współpracując z otoczeniem w celu transferu wiedzy eksperckiej oraz technologii dla różnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Przykładami takich aktywności są projekty upowszechniające wiedzę z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, w tym m.in. Piknik na Zdrowie, Nauka dla zdrowia oraz skierowany do najzdolniejszej młodzieży licealnej zainteresowanej naukami o życiu i zdrowiu projekt Zdolni z Pomorza, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W obszarze transferu technologii Uczelnia realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach programu „Inkubator innowacyjności” projekt wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, współtworzy Partnerstwo na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP4 „Technologie medyczne”, a także – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – stanowi regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme w ramach programu EIT Health Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Sprawy związane z umiędzynarodowieniem, w tym współpracą międzynarodową Uczelni prowadzi Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Zakres pracy Działu:

  • koordynacja współpracy z zagranicą w celach dydaktycznych, w tym programów ogólnouczelnianych,
  • działania związane z podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia Uczelni,
  • działania związane ze wsparciem i integracją zagranicznej części społeczności Uczelni,
  • budowanie i wzmacnianie relacji z absolwentami zagranicznymi.

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

prorektorowi ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jackowi Bigdzie – pierwszemu zastępcy Rektora.

(58) 349 10 52

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.