Rozwój i współpraca

StartRozwój i współpracaRozwój i współpraca
Rozwiń
_DSC7154_(00000003).JPG


Uczelnia poświęca coraz więcej uwagi identyfikacji i wspieraniu priorytetowych, wyróżniających się obszarów działalności, a również tych, które wymagają znaczącej poprawy. W tych celach wykorzystuje zarówno środki własne, jak i środki uzyskiwane w ramach różnych programów rozwoju uczelni wyższych finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych UE. W ostatnich latach GUMed zrealizował szereg inwestycji infrastrukturalnych unowocześniających zarówno bazę naukowo-dydaktyczną, jak i kliniczną. Wśród nich przełomowe znaczenie dla Uczelni i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego miało rozpoczęcie wielkiej przebudowy szpitala uniwersyteckiego, której pierwszym etapem była budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa kwotą około 500 mln zł. Aktualnie realizowany jest drugi etap przebudowy pod nazwą Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, planowany na lata 2015-2020, finansowany z budżetu państwa kwotą około 600 mln zł. W ostatnich latach powstały również budynki dla potrzeb naukowo-dydaktycznych medycyny laboratoryjnej i mikrobiologii. Zaplecze naukowo-badawcze uzupełnił nowoczesny BioBank, a zaplecze dydaktyczne – pracownie umiejętności, wykorzystujące techniki wizualizacji i symulacji medycznej, wśród nich spełniające najwyższe standardy zobiektywizowanej oceny umiejętności Centrum Symulacji Medycznej. Wykonana została również modernizacja budynku Biblioteki Głównej oraz przebudowa jednego z obiektów dla potrzeb Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Trwa gruntowna, stopniowa modernizacja budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15 dla potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczelnia dokonała również licznych inwestycji sprzętowych, poprawiających wyposażenie laboratoriów w najwyższej klasy aparaturę naukowo-badawczą. W trosce o efektywność energetyczną i ochronę środowiska kontynuowany jest kompleksowy program termomodernizacji budynków Uczelni, który umożliwił również znaczącą modernizację zaplecza akademików. W pracach nad planowaniem rozwoju wykorzystujemy doświadczenia własne, ale także doświadczenia partnerów krajowych i zagranicznych. Współpracujemy z nimi w ramach krajowych i międzynarodowych organizacji partnerskich, służących wymianie wiedzy oraz realizacji zdefiniowanych projektów współpracy.

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i odnosi w tej dziedzinie istotne sukcesy. GUMed współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach umów międzyuczelnianych, międzyrządowych, programów i inicjatyw Unii Europejskiej, sieci tematycznych, członkostwa w organizacjach międzynarodowych, wymiany nauczycieli akademickich, wspólnych publikacji oraz organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych.

GUMed uczestniczy w licznych programach, w ramach których nasi studenci i młodzi naukowcy wyjeżdżają za granicę w celu odbycia części studiów, praktyki zawodowej lub pracy naukowej. Od 1998 r. Uczelnia aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów medycyny i farmacji do blisko 50 uczelni partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej. Przyjmuje także rosnącą liczbę studentów z zagranicy, którzy odbywają u nas część swoich studiów w języku angielskim.

Doceniając wagę regionalnego wymiaru współpracy europejskiej GUMed jest członkiem założycielem Baltic Sea Region University Network, sieci koordynowanej przez Uniwersytet w Turku, Finlandia. Uczestniczy także w pracach organizacji regionalnej ScanBalt, mającej na celu wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju transferu technologii w medycynie i biotechnologii w obszarze Morza Bałtyckiego. GUMed jest także członkiem organizacji i inicjatyw wspierających umiędzynarodowienie uczelni EUPRIO, IROs Forum, Study in Poland, Study in Pomorskie, Model Integracji Imigrantów i Imigrantek, Study in Gdańsk.

Uczelnia rozwija również intensywnie działalność w ramach tzw. trzeciej misji uniwersytetu współpracującego z otoczeniem w celu transferu wiedzy eksperckiej oraz technologii dla różnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Przykładami takich aktywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są różnorodne projekty Uczelni upowszechniające wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu realizowane w ramach obszaru Uniwersytet dla społeczeństwa, m.in. Piknik na Zdrowie, Nauka dla zdrowia czy realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego projekt Zdolni z Pomorza skierowany do najzdolniejszej młodzieży licealnej zainteresowanej naukami o życiu i zdrowiu. W obszarze transferu technologii Uczelnia realizuje wspólnie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim w ramach programu „Inkubator innowacyjności” projekt wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, współtworzy Partnerstwo na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza ISP4 „Technologie medyczne”, a także – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – stanowi regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme w ramach programu EIT Health Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Sprawy związane ze współpracą międzynarodową Uczelni prowadzi Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Zakres pracy Działu:

  • koordynacja współpracy z zagranicą,
  • przyjmowanie gości i organizowanie delegacji zagranicznych władz Uczelni,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni w programach dydaktycznych.

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

prorektorowi ds. rozwoju i organizacji kształcenia, prof. dr. hab. Jackowi BIGDZIE – pierwszemu zastępcy Rektora.

(58) 349 10 52

prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.