Wydział Lekarski

Rozwiń
Podczas zajęć z anatomii
Podczas zajęć z anatomii
Atheneum Gedanense Novum
Atheneum Gedanense Novum

Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Studenci GUMed zwyciężyli w konkursie "Scapula Aurea" 2018
Studenci GUMed zwyciężyli w konkursie "Scapula Aurea" 2018

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 r. uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

Wśród kadry są badacze i klinicyści, eksperci w dziedzinach klinicznych i przedklinicznych cenieni zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowych kręgach medycznych. Będąc członkami rad naukowych międzynarodowych towarzystw i periodyków fachowych, uczestniczą aktywnie w rozwoju wiedzy, a ich kompetencje znajdują wyraz w realizowanych przez nich programach dydaktycznych oraz animowanej przez nich działalności kół naukowych. Większość zajęć dydaktycznych realizowana jest przez nauczycieli akademickich w randze asystenta lub adiunkta, czyli przez osoby wciąż młode i dynamiczne, jednak zwykle o znaczących kompetencjach klinicznych i naukowych. Grupy studenckie są małe. Nauczyciel-klinicysta pracuje tylko z 4-5 studentami. Takie warunki sprzyjają przyswajaniu przez studentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej.

Studenci GUMed mogą korzystać z wielu pracowni fantomowych i symulacyjnych. Fantomy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym potrafią kaszleć, łzawić, mrugać oczami, krwawić, a nawet odpowiadać na pytania zadawane przez personel. Niektóre, te najnowocześniejsze, reagują na podane leki. Zaawansowane fantomy służą nie tylko do ćwiczenia iniekcji, mierzenia ciśnienia, intubacji czy cewnikowania, ale przede wszystkim całościowo pojętej terapii, której nieodłącznym elementem jest współpraca zespołu lekarz – pielęgniarka – ratownik oraz reagowanie na zmiany stanu zdrowia chorego. W gabinetach oraz dwóch pokojach lekarskich studenci kierunku lekarskiego, pod nadzorem doświadczonych specjalistów, będą nabywać umiejętności kliniczne niezbędne do pracy z chorymi w szpitalu klinicznym, bezpośrednio przy łóżku chorego. Wszystkie pomieszczenia posiadają kamery i zapewniają możliwość nagrywania szkolących się, a później odtwarzania i wspólnej analizy ewentualnych niedociągnięć. W Uczelni działa także Centrum Symulacji Medycznej, które wyposażone jest w 15 sal symulacyjnych wysokiej i 6 sal symulacyjnych niskiej wierności, 14 sal dydaktycznych. Studenci uczestniczą w zajęciach integrujących działania studentów ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz kierunku lekarskiego oraz doskonalą umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych. W tym roku w jednostce przeprowadzono Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej.

Jakość kształcenia na kierunku jest monitorowana za pomocą ankiet. Student ma możliwość oceny nauczyciela akademickiego, z którym spotkał się na wykładzie lub ćwiczeniach.

Studenci kierunku lekarskiego wielokrotnie zdobywali laury w Konkursie Czerwonej Róży, zarówno indywidualnie, jak i w kategorii kół naukowych. Wygrywają także ogólnopolskie konkursy Scapula Aurea, Superhelisa czy Wielka Synapsa oraz zdobywają indywidualne wyróżnienia.

Studenci kierunku lekarskiego angażują się w życie Uczelni, jak i społeczności lokalnej. Organizują konferencje, uczestniczą w wielu sympozjach krajowych i zagranicznych jak również organizują wydarzenia nastawione na profilaktykę np. Białe soboty, Wampiriady, Marrow Hero, Dotknij piersi, Tramwaj zwany pożądaniem, Wyroluj raka.

Przyszłych lekarzy nie brakuje także przy organizacji imprez charytatywnych. Organizują koncerty charytatywne na rzecz małych pacjentów UCK, organizują zbiórki zabawek i materiałów medycznych dla potrzebujący z Afryki oraz w okresie przedświątecznym zamieniają się w elfy i ze św. Mikołajem ruszają na dziecięce oddziały gdańskich szpitali.

W wolnej chwili bawią się podczas Wyścigu łóżek szpitalnych na ul. Długiej czy podczas White Fartuch Party.

Nostryfikacja dyplomu: szczegółowe informacje dotyczące nostryfikacji dokumentów są dostępne na stronie www.informator.gumed.edu.pl.

Władze Wydziału Lekarskiego

gumed_wladze_dudziak.jpg

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Maria Dudziak

dziekan.lekarski@gumed.edu.pl (58) 349 1006
prodziekan_WL_dr_hab._Bartlomiej_Ciesielski__prof._nadzw..JPG

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. uczelni

bartlomiej.ciesielski@gumed.edu.pl (58) 349 1206

Sprawy studentów - rok I-III Wydział Lekarski (p. 301)
Sprawy socjalne studentów Wydziału Lekarskiego
Ul. Tuwima 15 - p. 302, tel. (58) 349 10 36

Dębska_-_Ślizień.JPG

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień

alicja.debska-slizien@gumed.edu.pl (58) 349 1204

Sprawy studentów - rok IV-VI English Division (p. 306)

prodziekan_WL__kierownik_Oddzialu_Stomatologicznego_dr_hab._Marek_Niedoszytko__prof._nadzw..JPG

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Marek Niedoszytko

marek.niedoszytko@gumed.edu.pl (58) 349 1066

Sprawy studentów - Oddział Stomatologiczny (p. 302)

Sokołowska_-_Wojdyło.JPG

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

malgorzata.sokolowska-wojdylo@gumed.edu.pl

Sprawy studentów - rok IV Wydział Lekarski (p. 301), tel. (58) 349 10 63
Sprawy studentów - rok V-VI Wydział Lekarski (p. 302), tel. (58) 349 10 66

prodziekan_WL_dr_hab._Michal_Zmijewski__prof._nadzw..JPG

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. Michał Żmijewski

michal.zmijewski@gumed.edu.pl (58) 349 1065, (58) 349 1204

Sprawy studentów - rok I-III English Division (p. 306-307)

gumed_wladze_dudziak.jpg

Dziekan

prof. dr hab. Maria Dudziak

Władze Wydziału Lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Dział ds. Studenckich

Kierownik: mgr Wioletta Sikorska
al. Zwycięstwa 41-42,
80-210 Gdańsk,
budynek Atheneum Gedanense Novum

(58) 349 10 05

(58) 349 10 68

dwl@gumed.edu.pl

Informator o jednostkach WL

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Sekcja ds. Naukowych

Kierownik: mgr Anna Gumowska-Włodarczyk
ul. Dębinki 7,
80-211 Gdańsk,
budynek nr 13, II piętro

(58) 349 10 06

(58) 349 10 54

deanmed@gumed.edu.pl

Informator o jednostkach WL