Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wydziały > Wydział Lekarski

Wydział Lekarski

Dziekan: dr hab. med. Maria Dudziak, prof. nadzw.
E-mail: deanmed@gumed.edu.pl
Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Dział ds. Studenckich
Adres: Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
budynek Atheneum Gedanense Novum
Tel.: (58) 349 1005
Fax: (58) 349 1068
Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Sekcja ds. Naukowych
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
budynek rektoratu
Tel.: (58) 349 1006
WWW: Informator o jednostkach Wydziału Lekarskiego
Zajęcia z anatomiiZajęcia z anatomii

Wydział Lekarski utworzony został w 1945 r. Dwa lata później powołano Wydział Stomatologiczny. Po ich połączeniu w 1950 r. powstał Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, który kontynuuje wielowiekowe gdańskie tradycje nauk przyrodniczo-lekarskich. Rozwój nauk medycznych następuje formalnie od 1558 r., kiedy powołano Gimnazjum Gdańskie, zwane później Akademickim (Gymnasium Academicum).

Studenci I roku na ćwiczeniach z anatomiiStudenci I roku na ćwiczeniach z anatomii

Obecnie Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto Wydział Lekarski prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane unikatowe studia w zakresie Inżynierii Mechaniczno-Medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku Logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Andrzej Skorek podczas operacji endoskopowej nosa i zatokAndrzej Skorek podczas operacji endoskopowej nosa i zatok

W 2011 r. na Wydziale Lekarskim wraz z Oddziałem Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształciło się 2 593 studentów, a wśród nich znajdowało się 638 studentów anglojęzycznych. Absolwenci mogą kontynuować swoje kształcenie w ramach czteroletnich studiów doktoranckich. W 2011 r. swoje doskonalenie w tej formie prowadziło 64 lekarzy. W ponad 65-letnim okresie działalności Wydział wykształcił 14 216 lekarzy, 4 719 lekarzy-dentystów oraz 162 licencjatów.

Collegium BiomedicumCollegium Biomedicum

Obecną strukturę Wydziału tworzy 76 Katedr, Zakładów i Klinik. Zadania dydaktyczne Wydziału są realizowane przez 845 nauczycieli akademickich, w tym 116 samodzielnych pracowników nauki spośród których 45 posiada tytuł naukowy profesora. Od 1945 r. na Wydziale przeprowadzono 2 035 przewody doktorskie, 340 przewodów habilitacyjnych a tytuł naukowy profesora uzyskało 180 osób.

Atheneum Gedanense NovumAtheneum Gedanense Novum

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. Wyróżniające się obiekty dydaktyczne Wydziału to gmach Collegium Biomedicum zakładów teoretycznych z trzema amfiteatralnymi salami wykładowymi oraz budynek dydaktyczny Atheneum Gedanense Novum z reprezentacyjną salą wykładową.

Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)Zajęcia dydaktyczne na sali operacyjnej (studenci w żółtych ubraniach)

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 roku uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny z zapleczem naukowo-dydaktycznym – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

Nasi studenci od 1998 r. biorą udział w wymianie międzynarodowej między europejskimi uczelniami, początkowo w ramach programu SOCRATES/Erasmus, a obecnie The Life Long Learning Program. W roku 2010/2011 wyjechało do Uczelni partnerskich 51 studentów GUMed, w tym samym czasie studia odbywało w naszej Uczelni 30 studentów z całej Europy. Od roku 2011/2012 Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpił do Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM. Studenci Wydziału Lekarskiego wielokrotnie zdobywali laury w Konkursie Czerwonej Róży zarówno indywidualnie, jak i w kategorii kół naukowych, otrzymywali stypendia ministerialne. Zmodernizowany kampus studencki zapewnia doskonałe miejsce do pracy i rekreacji.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów