Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Studia > Studia

Studia

DSC_5444_male_fot_A_Bogdan_691399848.jpg
Studenci w laboratoriumStudenci w laboratorium
Studenci w "Parku Zielonym" przy GUMedStudenci w "Parku Zielonym" przy GUMed
W oczekiwaniu na zajęcia przed salami wykładowymiW oczekiwaniu na zajęcia przed salami wykładowymi
Immatrykulacja studentów pierwszego rokuImmatrykulacja studentów pierwszego roku

W związku z utworzeniem stanowiska prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia, którą pełni prof. Leszek Bieniaszewski oraz wprowadzeniem nowego regulaminu organizacyjnego naszej Uczelni, część dotychczasowego zakresu obowiązków prorektora ds. studenckich związanych z organizacją dydaktyki i jakością kształcenia przechodzi do kompetencji nowego prorektora. Obecnie głównym obszarem działań prorektora ds. studenckich są sprawy odnoszące się do toku studiów i wszelkich innych spraw studenckich w naszej Uczelni. Do moich głównych zadań należy zatem uczestniczenie w opracowaniu strategii rozwoju Uniwersytetu w zakresie spraw studenckich, nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem rekrutacji na studia i współpraca z Uczelnianym Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów. Nadzoruję także działalność organizacji i stowarzyszeń studenckich oraz funkcjonowanie systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Opiniuję również wnioski i odwołania studentów oraz doktorantów w zakresie spraw indywidualnych. Sprawuję nadzór nad studenckimi i doktoranckimi sprawami dyscyplinarnymi oraz opiniuję wnioski w sprawach nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów. Do zadań prorektora ds. studenckich należy także udział w opracowaniu i modyfikacji systemu okresowej oceny nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej, głównie w oparciu o wnioski wynikające z analizy ankiet studentów i doktorantów. Stąd kluczowym elementem będzie realizowane we współpracy z prorektorem ds. rozwoju i organizacji kształcenia dalsze doskonalenie i rozwój ankietowego systemu oceny dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz jednostek dydaktycznych. Należy w sposób rozważny korzystać z cennych informacji pozyskanych na tej drodze dla ciągłego doskonalenia i usprawniania procesu dydaktycznego oraz stworzenia rankingu najlepszych nauczycieli akademickich i jednostek dydaktycznych. Najważniejsze jest jednak moim zdaniem przekonanie studentów i doktorantów, iż wypełnianie ankiet może przynieść realne, korzystne i oczekiwane przez nich zmiany.

Mimo okresu wakacyjnego nawiązałem już pierwsze, bardzo miłe i owocne kontakty z przedstawicielami Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz niektórych organizacji studenckich działających w naszej Uczelni. Bardzo cenię ich aktywność nie tylko w sprawach dotyczących życia i problemów studenckich, ale także szerokiego zaangażowanie w sprawy społeczne. Razem z USS i administracją Uczelni jesteśmy w trakcie wprowadzania postulowanych przez studentów zmian w regulaminie przyznawania stypendiów Rektora. Dotyczą one głównie wprowadzenia nowego algorytmu zapewniającego bardziej sprawiedliwy podział środków na poszczególne lata w ramach danego kierunku studiów.

Jako wieloletniemu opiekunowi studenckiego koła naukowego jest mi szczególnie bliski studencki ruch naukowy. Zamierzam aktywnie pomagać w poszukiwaniu środków i pozyskiwaniu sponsorów dla wsparcia organizacji studenckich konferencji naukowych w naszym Uniwersytecie. Uważam za bardzo wskazane reaktywowanie studenckich grantów wspierających realizację własnych projektów naukowych kół. Wiem bardzo dobrze, że to właśnie spośród studentów działających w kołach naukowych wywodzi się większość najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Uniwersytetu. Jako szczególnie rozwijające i wartościowe uważam wyjazdy studentów celem odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach oraz na zagraniczne praktyki wakacyjne. Jak największa liczba studentów naszego Uniwersytetu powinna móc skorzystać z takich możliwości. Chciałbym także aby większa liczba zagranicznych studentów przyjeżdżała na studia i praktyki do nas wzbogacając życie naszej Uczelni. Jestem przekonany, że należy poszukiwać sposobów lepszej integracji studentów polskojęzycznych ze studentami zagranicznymi odwiedzającymi nasz Uniwersytet, a także ze studentami English Division.

Niezwykle ważnym elementem pracy prorektora ds. studenckich jest opiniowanie wniosków i odwołań studentów oraz doktorantów w zakresie spraw indywidualnych oraz pomoc studentom w szeroko pojętych sytuacjach trudnych związanych z przebiegiem studiów oraz w indywidualnych problemach losowych. Jestem głęboko przekonany, że większość takich problemów można zwykle rozwiązać na drodze porozumienia i dzięki dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego bardzo proszę o uczciwą i szczerą rozmowę we wszystkich tego typu sytuacjach. Bardzo liczę w pełnieniu moich obowiązków na owocną współpracę ze studentami i doktorantami. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych inicjatywami i działaniem na rzecz spraw studenckich do nowo powstałego Biura ds. Studenckich.

Prorektor ds. studenckich odpowiada także za działalność Akademickiego Centrum Karier. Uczelnia powinna nie tylko kształcić poszukiwanych na rynku pracy specjalistów ale także aktywnie pomagać swoim absolwentom w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia oraz w dalszym doskonaleniu zawodowym zwłaszcza w procesie uzyskiwania specjalizacji. Działalność tą prowadzi między innymi Akademickie Centrum Karier poprzez zespół bardzo kompetentnych specjalistów. Zespół ten prowadzi kilka projektów związanych z doradztwem zawodowym, szkoleniami, aktywnym poszukiwaniem ofert pracy dla absolwentów oraz śledzeniem losów i indywidualnych karier studentów i doktorantów. W październiku br. Akademickie Centrum Karier organizuje targi pracy, które mają duże znaczenie dla naszych absolwentów wobec obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy.

Często poruszanym przez studentów i pracowników problemem jest niedostatek bazy rekreacyjno-sportowej w naszej Uczelni. Miałem już przyjemność spotkać się z kierowanym przez mgr Annę Kubicką zespołem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Mimo dokonanych w ostatnich latach zakupów sprzętu oraz przeprowadzonych remontów istniejącej bazy sportowej modernizacja naszego Centrum Sportowego oraz poszukiwanie środków na jego rozwój są pilne i konieczne. Bez takich działań nie będzie możliwe zapewnienie funkcjonowania odnoszących duże sukcesy sekcji AZS GUMed oraz poszerzenie oferty rekreacyjnej aktywności sportowej dla studentów i pracowników.

Ogromnym wyzwaniem w nadchodzącej kadencji będzie rozpoczęte już przygotowanie i wdrożenie planowanej reformy studiów. Trzeba będzie poddać weryfikacji zakres nauczania oraz sposób przekazywania wiedzy aby dostosować je do zasad Krajowych Ram Kwalifikacji, ministerialnych wytycznych oraz, co ważne, do oczekiwań studentów. Te działania będące następstwem dokonującej się reformy studiów traktuję jako szansę na wprowadzenie pozytywnych i bardzo oczekiwanych przez studentów i nauczycieli akademickich zmian, polegających na usystematyzowaniu oraz unowocześnieniu nauczanych treści i rozszerzeniu możliwości nauczania umiejętności praktycznych.

Konieczne jest ciągłe planowanie rozwoju i dostosowywanie bazy dydaktycznej do nowych zadań edukacyjnych. Dużym postępem będzie wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej już pozyskanej dzięki oddaniu do użytku Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz dzięki modernizacji przejętych od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynków nr 1 i 15, głównie na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz na utworzenie Zakładu Pacjenta Symulowanego. Nowe możliwości nauczania umiejętności praktycznych przyniesie również przejęcie Szpitala Studenckiego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Optymistycznie wygląda sytuacja zaplanowanej na najbliższe lata budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Tym niemniej konieczne jest planowanie nowego budynku dla klinik pediatrycznych, rozbudowy i modernizacji Wydziału Farmaceutycznego, Biblioteki oraz Centrum Nauczania Języków Obcych. Niezbędne jest wreszcie planowanie budowy nowych domów studenckich zapewniających odpowiedni standard socjalny oraz zaplecze kulturalno-rekreacyjne.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów