European Journal of Translational and Clinical Medicine / Annales AMG

StartEuropean Journal of Transla...

Niezwykle prężny i szybki rozwój, jaki dokonał się w medycynie w ostatnich latach, spowodował ogromny wzrost liczby prac eksperymentalnych i klinicznych. Wielu członków naszej Uczelni stało się prekursorami tych zmian, bowiem ich obserwacje zaistniały w formie publikacji w świetnych, renomowanych, impaktowanych czasopismach zachodnich, dodając należnego splendoru naszej Alma Mater.

Założone w 1970 r. Annales Academiae Medicae Gedanensis w 47 tomach, nie licząc suplementów, opublikowało wiele artykułów oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz liczne artykuły, dotyczące Uczelni. Na przestrzeni lat, pomimo wzrastającej punktacji MNiSW oraz Index Copernicus, ze względu na język polski prac, cytacje artykułów systematycznie spadały, m.in. w wyniku znacznego odpływu dobrych prac, powstających w naszej Uczelni do innych czasopism – głównie polskich, ale także impaktowanych. Powyższe zmiany doprowadziły do postawienia tytułowego pytania: Quo vadis Annales?

Nowe władze rektorskie postanowiły bowiem z jednej strony uszanować tradycję wydawania Czasopisma przez Uczelnię, a z drugiej gruntownie zreformować Annales Academiae Medicae Gedanensis. Poszerzono skład Komitetu Redakcyjnego, powołując wielu wybitnych naukowców z naszej Alma Mater, reprezentujących różne dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Powołani nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale także członkami redakcji zagranicznych czasopism o światowym zasięgu z istotnym dorobkiem na tym polu. Niezwykle cennym był nowatorski głos prof. Stefana Raszei, który z pełnym zrozumieniem akceptował plany rozwoju Czasopisma z jego ambicją plasowania się z gronie czasopism o światowym zasięgu. Marzeniem Profesora zawsze było wprowadzenie Annales Academiae Medicae Gedanensis na tzw. listę filadelfijską i zdobycie punktów Impact Factor.

W 2017 r. rozpoczęto gruntowną rewitalizację czasopisma: utworzono nowe działy, wdrożono elektroniczny system deponowania prac. Zastosowano otwarty model rozpowszechniania publikacji (Open Access) i określono zasady tworzenia dzieł pochodnych w ramach licencji Creative Commons na tych samych warunkach (CC BY-SA4.0). Chlubną kontynuacją Annales Academiae Medicae Gedanensis jest nowy tytuł European Journal of Translational and Clinical Medicine, wydawany jako półrocznik od 2018 r. przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Nowa strona czasopisma (www.ejtcm.gumed.edu.pl) prowadzona jest także w języku angielskim, zawiera bezpłatny dostęp do prac opublikowanych w Annales Academiae Medicae Gedanensis w latach 2005-2017 (język polski) i nowych numerów European Journal of Translational and Clinical Medicine (język angielski) w formie plików pdf i z nadanym numerem DOI.

Podsumowując należy stwierdzić, że misja rewitalizacji czasopisma stała się równocześnie pracą u podstaw nowego Komitetu Redakcyjnego. Zaproszono do niego osobistości świata nauki z zagranicy (Advisory Board) i z naszej Uczelni. Utworzono wiele nowych działów związanych z medycyną translacyjną: Internal Medicine, e-Health and Epidemiology, Biobanking and Emerging Technologies for Personalized Medicine, Cardiology, Hypertension and Cardiovascular Science, Cell and Molecular Biology, Basic Science and Experimental Medicine, Clinical Medicine, Pharmacy, Bioethics and Biolaw.