StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2023/2024Zakończenie ewaluacji śródo...

Zakończenie ewaluacji śródokresowej IDUB z wynikiem pozytywnym

25.01.2024


IDUB_ocena.png


Ocenę pozytywną otrzymał Gdański Uniwersytet Medyczny w ewaluacji śródokresowej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Tym samym GUMed pozostaje jedyną uczelnią medyczną w gronie 10 najlepszych w Polsce wyróżnionych prestiżowym statusem uczelni badawczej.

To ogromny sukces całej naszej społeczności i potwierdzenie słuszności kierunków rozwoju w trzech priorytetowych obszarach badawczych. Nasz Uniwersytet umiejętnie wykorzystał szansę, jaką oferował ministerialny program, a efekty intensywnej pracy są widoczne na wielu poziomach – zaznaczył prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Gratuluję tak satysfakcjonującej oceny oraz dziękuję wszystkim Państwu za wieloletnie starania, trud i zaangażowanie na rzecz realizacji ambitnych założeń programu IDUB.

Ocena śródokresowa trwała kilka miesięcy i składała się z poszczególnych etapów, do których należało m.in. przygotowanie przez Uczelnię dwujęzycznego raportu samooceny. Ponadto współpracujący z Ministerstwem eksperci międzynarodowi IDUB wizytowali GUMed, odbywając szereg spotkań z władzami, pracownikami naukowymi, administracją, doktorantami i studentami naszego Uniwersytetu.

Proces oceny śródokresowej był dużym wyzwaniem zarówno od strony organizacyjnej, jak i ze względu na konieczność ujęcia wszystkich zagadnień dotyczących realizacji Programu w sztywno określonych ramach raportu – podkreślił prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Eksperci międzynarodowi, oceniający realizację programu IDUB w latach 2020-2022, docenili rozpoczętą przemianę kulturową, jaka ma miejsce w GUMed dzięki konsekwentnej realizacji Programu i jego założeń, uwzględniającej szeroką perspektywę rozwoju Uczelni. Zwrócono także uwagę na duże zaangażowanie środowiska naukowego, zwłaszcza w Priorytetowych Obszarach Badawczych GUMed.

Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała w czasie inauguracji programu IDUB (2020 r.) i prof. Tomasz Bączek, ówczesny prorektor ds. nauki, podczas ogłoszenia wyników pierwszej edycji Programu (2019 r.); na zdjęciu z byłym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem


Implementacja Programu w GUMed pozwoliła nam na wypracowanie nowych, elastycznych rozwiązań, jakie prowadzą do ciągłego rozwoju w kontekście nauki, a także, poprzez swój inwestycyjny charakter, będą również procentować w przyszłości – dodał prof. Tomasz Bączek. – Postępy, jakie mają miejsce dzięki realizacji IDUB, zostały dostrzeżone. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania przedstawicieli środowiska akademickiego GUMed, zarówno na co dzień, jak i podczas wizytacji ekspertów oceniających.

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał również merytoryczne rekomendacje dotyczące dalszego prowadzenia Programu, który będzie kontynuowany, zgodnie z umową. Jak podkreślili międzynarodowi eksperci w liście kierowanym do Ministra Nauki, podczas śródokresowej ewaluacji IDUB zespół zaobserwował proces zmian na polskich uczelniach badawczych.

Międzynarodowy zespół ekspertów pochwala Ministerstwo i kraj za utrzymanie programu IDUB, a uniwersytety za to, że zaszły daleko na drodze do wdrożenia koncepcji IDUB w trudnych warunkach zewnętrznych spowodowanych zakłóceniami związanymi z pandemią i pogarszającą się sytuacją geopolityczną – napisał prof. Lauritz B. Holm-Nielsen, przewodniczący Międzynarodowego Zespołu Ekspertów w liście kierowanym do ministra nauki Dariusza Wieczorka.

Szczegółowe informacje dotyczące programu IDUB realizowanego w GUMed można znaleźć na stronie uczelnia-badawcza.gumed.edu.pl.

Fot. Paweł Sudara/GUMed, Joanna Śliwińska/GUMed

Grafika mat. pras. MNiSW