Procedura wezwania Policji

StartStudenciProcedura wezwania Policji

W razie sytuacji alarmowej, wymagającej interwencji Policji na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego należy:

  1. W przypadku, który związany jest z podejrzeniem popełnienia przestępstwa związanego z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia należy:
    1. powiadomić odpowiednie służby (Pogotowie, Policja, Straż Pożarna) – tel. 112,
    2. następnie powiadomić Strażnika Ochrony Mienia GUMed – tel. całodobowy: 58 349 1301 lub 58 349 1300,
    3. poinformować niezwłocznie o fakcie Władze Uczelni (Kanclerza GUMed) za pośrednictwem Strażnika Ochrony Mienia GUMed.
  2. Jeżeli w danej, opisanej w pkt. 1, sytuacji nie ma stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy skontaktować się ze Strażnikiem Ochrony Mienia GUMed w celu uzyskania zgody władz Uczelni na wezwanie Policji.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2022 Rektora GUMed - Instrukcja w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub ataku terrorystycznego w obiektach i na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (275 KB)