Stypendia

StartStudenciStypendia
Studenci_z_wymiany_SCOPE_-_wycieczka_do_Łeby.jpg
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. zapomogi.
Zagraniczni_studenci_w_Malborku_-_wymiana_SCOPE.jpg

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim.
Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim małżonka i dziecka.

Od 1998 r. uczelnia aktywnie uczestniczy w programie Erasmus, co roku wysyłając za granicę coraz większą liczbę studentów.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę w celu odbycia części studiów i/lub praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach z partnerami zagranicznymi.

wroblowa2.JPG

Aktualnie podpisanych jest 51 umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi na terenie UE. W ciągu ostatnich czterech lat wymiany (2013-2017) za granicę wyjechało około 340 studentów. Każdy uczestnik wymiany otrzymuje stypendium na pokrycie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem, w którym znajduje się uczelnia partnerska.

Uczestnictwo w Programie cieszy się wśród studentów wielkim zainteresowaniem, daje możliwość zarówno uzyskania korzyści naukowych, doskonalenia języków obcych, jak i poznania specyfiki kulturowej innych państw europejskich.

Dzięki współpracy z Nagoya University School of Medicine w ramach Programu NUPACE studenci Wydziału Lekarskiego mają również możliwość odbycia części studiów na Uniwersytecie w Nagoya (Japonia).

Lion’s Club Gdańsk-Sopot-Gdynia we współpracy z austriackimi Klubami Lion’s oferuje studentom Wydziału Lekarskiego możliwość uzyskania stypendium na odbycie bezpłatnej praktyki w szpitalach na terenie Austrii.

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać również z ofert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jednym z podstawowych zadań NAWA jest inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej. NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej a także oferuje stypendia zagraniczne w ramach programu CEEPUS.