Rektor Elekt: Prof. dr hab. med. Janusz Moryś

StartUczelniaWładzeWybory Władz 2012Rektor Elekt: Prof. dr hab....
Rozwiń


KANDYDAT NA FUNKCJĘ REKTORA Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2012-2016:

Prof. dr hab. n. med. Janusz MORYŚ
strona internetowa kandydata: www.morys.gumed.edu.pl

Program na kadencję 2012-2016 (1020 KB)

Sylwetka kandydata

prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś
prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś

Urodził się 20 stycznia 1958 roku w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1983), specjalność: anatomia – neurobiologia. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: doktorat w 1985 roku, habilitacja w 1991 roku, profesor tytularny w 1996 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1997 roku i profesora zwyczajnego od 2002 roku. Od 1996 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Trzykrotnie przebywał na długoterminowych stażach naukowych (1978/1988, 1991/1992, 1998) w Instytute for Basic Research in Developmental Disabilities w Nowym Jorku.

Zainteresowania naukowe skierowane są na problemy rozwoju, dojrzewania i starzenia ośrodkowego układu nerwowego w tym głownie ośrodków układu limnicznego i przedmurza. Przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych, immmunohistochemii neuroprzekaźników, białek wiążących wapń, wykrywaniu patologicznych złogów białkowych (beta-amyloidu i nieprawidłowych neurofilamentów), detekcji komórek glejowych oraz ocenie zjawiska apoptozy wykorzystując techniki mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej oraz stereologii oceniane są zmiany zachodzące w poszczególnych strukturach układu limbicznego oraz opracowany zostaje matematyczny model ich dojrzewania, a następnie narastania zmian patologicznych w przebiegu starzenia i chorób zwyrodnieniowych mózgu.

Jest autorem i współautorem 166 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i 134 streszczeń zjazdowych w recenzowanych czasopismach, promotorem 22 doktoratów oraz sprawował opiekę naukową nad 5 przewodami habilitacyjnymi. Wielokrotnie powoływany przez Ministra Zdrowia na członka zespołu opracowującego standardy nauczania na kierunku lekarskim. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i dydaktyczną przez Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Ministra Zdrowia oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku.

Działalność pozanaukowa: członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk od 1998 roku, członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (vice przewodniczący Gdańskiego Oddziału Towarzystwa od 1983 do 1999 roku, Przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTA od 1999-2002, w-ce prezes Zarządu Głownego w latach 2008-2011), członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w latach 1991 – 2011 (członek Zarządu Głównego PTBUN od 1999 do 2005 roku; v-ce Prezes Zarządu Głównego w latach 2001-2003), członek od 1993 roku International Brain Research Organization (IBRO); Brytyjskiego Towarzystwa Anatomów Klinicznych od 2002 roku, w latach 1995-2002 członek Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 1995 – FAA – International Federation of Anatomical Associations, od 1996 – EFEM – European Federation of Experimental Morphologists oraz latach 1999-2005 był przedstawicielem Polski w FENS – Federation of European Neuroscience Societies. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Folia Neuropathologica od 1996 roku; Psychogeriatrii Polskiej od 1997 roku, Clinical Anatomy od 2002 roku a od 2000 roku jest Redaktorem Naczelnym Folia Morphologica. Prodziekan Wydziału Lekarskiego AMG w latach 1996-2002, następnie dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 2002-2008, a obecnie rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2008-2012.