Rektor-elekt: dr. hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.

dr. hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.
dr. hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.


Strona internetowa kandydata: www.gruchala.gumed.edu.pl

Program wyborczy

Zadania, jakie chciałbym sobie i władzom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego postawić w nadchodzącej kadencji 2016-2020 w sposób naturalny w istotnym zakresie będą kontynuacją już rozpoczętych działań i inwestycji. Jednak w dzisiejszym świecie, dla utrzymania wiodącej pozycji wśród uczelni medycznych, konieczny jest ciągły rozwój. Konkurujemy z prężnie rozwijającymi się uczelniami wyższymi oraz placówkami medycznymi w naszym regionie i w Polsce na wielu polach: edukacyjnym, naukowym i klinicznym. Dlatego konieczne jest podejmowanie nowych wyzwań i inicjowanie kolejnych projektów, aby umacniać i rozwijać silną pozycję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz naszych Szpitali Klinicznych. Moja działalność będzie koncentrowała się wokół następujących głównych aktywności Uczelni, które są ze sobą w sposób ścisły powiązane:

1. Edukacja i jakość kształcenia

Główne cele:

 • Kształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz umiejących dostosować się do dynamicznych zmian otoczenia we współczesnym świecie.
 • Dalszy rozwój nauczania elementów praktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznej.
 • Współpraca z przedstawicielami pracodawców i absolwentów, powołanie Rady Pracodawców i Absolwentów.
 • Poprawa wyników państwowych egzaminów końcowych absolwentów Wydziału Lekarskiego.
 • Modyfikacja programów studiów: wprowadzenie podstaw zarządzania i ekonomizacji w służbie zdrowia, prawa medycznego, orzecznictwa, przeniesienie egzaminów z wiodących przedmiotów klinicznych na rok piąty i szósty na Wydziale Lekarskim.
 • Wprowadzanie modułowych fakultetów o sprofilowanej tematyce.
 • Racjonalna polityka rekrutacyjna w warunkach konkurencji i niżu demograficznego, z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia.
 • Tworzenie nowych kierunków studiów i toków nauczania w języku angielskim, z uwzględnieniem realnych możliwości Uczelni i potrzeb rynku pracy.
 • Intensyfikacja działań promocyjnych wśród potencjalnych kandydatów na studia w kraju i zagranicą, lepsze wykorzystanie mediów społecznościowych.
 • Dalsza redukcja obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem dydaktyki.
 • Uproszczenie systemów informatycznych planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych.
 • Wprowadzenie stałych dni zajęć dla doktorantów w tygodniu.

W ostatniej kadencji na wszystkich Wydziałach GUMed wykonano ogromną i bardzo ważną pracę, polegającą na modernizacji programów nauczania zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i jednoznacznym określeniem efektów nauczania. Wprowadzono także spójny system oceny jakości kształcenia, którego jednym z elementów jest ocena przez studentów każdych zajęć w elektronicznym systemie ankietowym. Jestem głęboko przekonany, że naszym głównym celem powinno być zapewnienie wysokiej realnej jakości kształcenia, która zapewni naszym absolwentom przyszłość na wymagającym rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami studentów oraz pracodawców nasze nauczanie powinno obejmować istotny wymiar praktyczny niezbędny do przyszłej pracy. Po ukończeniu studiów absolwent naszej Uczelni powinien posiadać, poza aktualną wiedzą, realne umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów i procedur medycznych, samokształcenia, korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy i informacji, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, które stanowią o konkurencyjności na rynku pracy. Z pewnością zmiany, które dokonały się w programach kształcenia, mają służyć w znacznym stopniu upraktycznieniu nauczania. Wzbogacenie nauczania o elementy symulacji medycznych na kierunkach nauczanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, wykorzystanie możliwości nowoczesnej apteki dydaktycznej oraz wprowadzenie zajęć klinicznych na Wydziale Farmaceutycznym wraz z uruchomieniem w niedalekim czasie Centrum Symulacji Medycznych stanowią ważne elementy realizacji tego celu. Kompetencje naszych absolwentów są weryfikowane końcowymi egzaminami państwowymi oraz w realnym życiu poprzez możliwości uzyskania zatrudnienia. Wszystkie te elementy musimy brać pod uwagę, kształtując nasze programy nauczania na istniejących kierunkach studiów, powołując do życia nowe oraz kształtując politykę rekrutacyjną Uczelni.

Pozytywnym działaniem dla rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest powołanie nowego kierunku na Wydziale Nauk o Zdrowiu – psychologii zdrowia, co odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy oraz medycznemu charakterowi naszej Uczelni. Korzystne jest także planowane uruchomienie toku nauczania w języku angielskim na kierunku pielęgniarstwo i dietetyka. Jednocześnie należy jednak dążyć do pozyskania odpowiedniej liczby kandydatów na studia prowadzone w języku polskim, jak i angielskim, kierując się potrzebami rynku pracy oraz naszymi możliwościami kadrowymi i infrastrukturalnymi. Podstawową zachętą dla kandydatów powinna być wysoka jakość kształcenia na wszystkich naszych kierunkach. Nie możemy jednak zapominać o innych elementach wpływających na atrakcyjność Uczelni i działaniach czysto promocyjnych, szczególnie w warunkach obecnego niżu demograficznego oraz konkurencji ze strony innych uczelni. W promocji powinniśmy opierać się na wysokiej marce Uczelni oraz pozytywnych opiniach naszych studentów, absolwentów i pracodawców z szerokim wykorzystaniem mediów społecznościowych, które są głównym źródłem informacji dla młodego pokolenia. Uważam, że powinniśmy prowadzić rozważną i odpowiedzialną strategię rekrutacyjną, nie tworząc zbędnych barier w ramach wymogów rekrutacyjnych, jednocześnie nie rezygnując z wysokiej jakości kształcenia, co powinno oznaczać racjonalne wymogi rekrutacyjne oraz wysokie wymogi stawiane naszym studentom w toku studiów.

Ważnym elementem działań w nadchodzącej kadencji powinna być dalsza praca nad systemami informatycznymi Uczelni, aby w sposób realny ułatwiały pracę nauczycieli akademickich, naukowców i pracowników administracji. Dużym wysiłkiem jednostek dydaktycznych oraz administracji wdrożono system bieżącego rozliczania wykonanych zajęć dydaktycznych w systemie e-pensum. Właściwe planowanie zajęć dydaktycznych, jak i uczciwe i terminowe sprawozdawanie z wykonanej pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych jest konieczne dla sprawnej działalności. Jednak procedury z tym związane, jak i narzędzia informatyczne powinny być tak uproszczone, by nie stanowiły nadmiernego obciążenia dla nauczycieli akademickich.

W związku z planowanym przywróceniem stażu podyplomowego dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego konieczne będzie zweryfikowanie zmienionych niedawno programów studiów. Moje obserwacje wskazują, że obciążenie studentów nauką i egzaminami na niektórych latach jest nadmierne i stanowi realny problem dla wielu studentów. Chciałbym, by zmiany w programie studiów lekarskich równomiernie rozkładały obciążenie studenta nauką na kolejnych latach studiów, bez uszczerbku dla ważnych elementów nauczania praktycznego. Konieczne jest lepsze przygotowanie absolwentów Wydziału Lekarskiego do końcowych egzaminów państwowych.

2. Sprawy studenckie

Główne cele:

 • Regularne kontakty, współpraca i wsparcie działalności Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów oraz innych organizacji studenckich działających w GUMed.
 • Rozwój umiędzynarodowienia Uczelni oraz wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów.
 • Finansowe wspieranie aktywnego udziału studentów w konferencjach i zjazdach zagranicznych.
 • Rozwój systemów wsparcia organizacyjnego i psychologicznego dla studentów i doktorantów w trudnych sytuacjach i niepełnosprawnych.
 • Dalsza poprawa warunków funkcjonowania osiedla studenckiego.
 • Wzrost liczby doktorantów.
 • Aktywna pomoc doktorantom w pozyskiwaniu grantów i środków zewnętrznych na badania i rozwój.
 • Zapewnienie doktorantom wykonania praktyk zawodowych w ramach właściwej jednostki/wydziału (promotor/dziekan).

Uczelnia istnieje dla studentów i studenci wraz z pozostałymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi, administracyjnymi i technicznymi tworzą społeczność akademicką. W myśl tej idei będę ściśle współpracował z Uczelnianym Samorządem Studentów, z Samorządem Doktorantów oraz z wszystkimi organizacjami studenckimi działającymi na naszej Uczelni. Będę zawsze brał pod uwagę opinie studentów i doktorantów przy podejmowaniu ważnych decyzji, w szczególności w sprawach, które ich dotyczą. Uważam, że studenci i doktoranci powinni swobodnie wypowiadać się w ważnych dla nich sprawach. Mam nadzieję, że moja działalność w tym obszarze jako prorektora ds. studenckich, 15-letnia aktywność jako opiekuna studenckiego koła naukowego oraz codzienna wieloletnia praca jako nauczyciela akademickiego jest przez społeczność studentów i doktorantów oceniana pozytywnie.

Jestem przekonany, że obowiązkiem Uczelni jest aktywne wspieranie działalności studenckiej. Z doświadczenia wiem, że niezwykle aktywna i bogata działalność naszych studentów w ramach samorządu, kół naukowych, sekcji sportowych, Chóru oraz innych organizacji zrzeszających studentów GUMed, buduje akademicką atmosferę naszej Uczelni oraz umacnia jej pozytywny wizerunek na zewnątrz. Sukcesy sportowe, naukowe i artystyczne powinny być przez Uczelnię dostrzegane i nagradzane. Wiele inicjatyw społecznych, charytatywnych i naukowych naszych studentów i doktorantów ma wymiar dalece wykraczający poza mury Szkoły i powinny być przez Uczelnię aktywnie wspierane, także poprzez poprawę warunków infrastrukturalnych dla działania organizacji studenckich oraz uprawiania sportu i innych aktywności na terenie osiedla studenckiego GUMed.

Ogromną wartością dla naszej społeczności akademickiej są studenci zagraniczni, którzy przyjeżdżają tu m.in. dzięki programowi ERASMUS+, prowadzonym przez Uczelnię kierunkom w języku angielskim oraz innym programom wymiany studenckiej. Dzięki możliwości wspólnej nauki, pracy w organizacjach studenckich, podejmowaniu wspólnych projektów i działań w Uczelni i poza nią dochodzi do wymiany myśli i wzajemnego poznania się ludzi pochodzących z różnych kultur w warunkach wzajemnego poszanowania. Dlatego deklaruję działania na rzecz dalszego umiędzynarodowienia naszej Uczelni. Chciałbym, aby pojawili się kolejni studenci zagraniczni, zarówno w ramach nowych kierunków nauczanych w języku angielskim, jak i w ramach programów wymiany międzynarodowej. Chciałbym zwiększyć liczbę zagranicznych doktorantów oraz wykładowców. Także studenci i doktoranci GUMed powinni być wspierani przez Uczelnię w pozyskiwaniu możliwości wyjazdów na zagraniczne uczelnie w celu nauki lub prowadzenia badań. Deklaruję kontynuowanie finansowego wspierania aktywnego udziału naszych studentów w konferencjach i zjazdach zagranicznych, co zostało zainicjowane w ostatniej kadencji.

3. Nauka

Główne cele:

 • Dalszy wzrost pozycji naukowej Uczelni w warunkach rosnącej konkurencji.
 • Utworzenie zespołu wsparcia dla naukowców przygotowujących aplikacje o środki z grantów międzynarodowych oraz przeznaczonych na innowacje i współpracę z przedsiębiorcami.
 • Utworzenie systemu wsparcia naukowców na etapie przygotowywania publikacji od strony statystycznej i językowej.
 • Stymulacja współpracy międzywydziałowej – uniwersyteckość, spotkania wyjazdowe, seminaria, włączenie w ten proces Doktorantów i Studentów.
 • Wprowadzenie mechanizmów podziału środków z kosztów pośrednich uzależnionych od aktywności Wydziału w pozyskiwaniu grantów.
 • Utworzenie Centrum Medycyny Translacyjnej na bazie budynku nr 5 UCK, pozyskanie środków na budowę nowej infrastruktury.
 • Powołanie na Wydziałach prodziekanów ds. nauki.
 • Rozwój pisma naukowego GUMed “Annales Academiae Medicae Gedanensis”
 • Integracja działań z Uniwersytetem Gdańskim na rzecz uzyskania statusu uczelni flagowej.

Śledząc liczne sukcesy naukowe pracowników GUMed, dane bibliometryczne i wyniki rankingów naukowych, możemy być dumni z naszych osiągnięć. Musimy sobie jednocześnie zdawać sprawę z rosnącej pozycji naukowej wielu polskich uczelni, w tym szkół o profilu medycznym. W warunkach rosnącej konkurencji naukowej ważnym zadaniem władz Uczelni powinno być efektywne wspieranie i stymulacja aktywności naukowej pracowników, doktorantów i studentów. Jestem przekonany, że nie do końca jeszcze wykorzystujemy nasz ogromny potencjał naukowy, wynikający z dużej liczby dobrych zespołów badawczych oraz nowocześnie wyposażonych zakładów i klinik. Uwolnienie tego potencjału wymaga, w moim przekonaniu, głównie wsparcia organizacyjnego ze strony Uczelni dla większej integracji środowiska naukowego GUMed i poszerzenia współpracy międzywydziałowej.

Kluczowym elementem prowadzenia działalności naukowej jest pozyskiwanie środków, zarówno z dotychczas szeroko wykorzystywanych źródeł krajowych, takich jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Należy także dołożyć starań o bardziej efektywne pozyskiwanie środków na naukę z funduszy unijnych oraz środków przeznaczonych na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Zwłaszcza te ostatnie będą w najbliższych latach odgrywały coraz większą rolę w finansowaniu działalności naukowej. Dlatego chciałbym w ramach działań prorektora ds. nauki wraz z Uczelnianym Centrum Innowacji utworzyć zespół realnego wsparcia dla naukowców i zespołów przygotowujących aplikacje o środki z grantów międzynarodowych oraz przeznaczonych na innowacje. Prawidłowe od strony formalno-technicznej przygotowanie takich wniosków przesądza często o ich sukcesie. Musimy aktywnie poszukiwać partnerów wśród innowacyjnych firm i przedstawicieli przemysłu dla wspólnego planowania projektów badawczych i ubiegania się o środki na ich realizację. Gorąco popieram wysuniętą przez profesorów Krzysztofa Narkiewicza i Jacka Jassema ideę utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT), którego zalążek powstanie w ramach budynku nr 5 tzw. starej Radiologii na terenie UCK. Misją CMT jest stworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych, które doprowadzą do optymalnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego GUMed. Umożliwi to realizację multidyscyplinarnych projektów zogniskowanych na medycynie spersonalizowanej, których podstawowym celem będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze aplikacyjnym w zakresie medycyny, farmacji i szeroko pojętej ochrony zdrowia. Pomysł utworzenia takiej ogólnouczelnianej jednostki, umożliwiającej wspólne wykorzystanie aparatury i sprzętu przez zespoły badawcze na zasadzie core facility z uwzględnieniem zasad rachunku ekonomicznego, jest oparty na sprawdzonych wzorcach zaczerpniętych z wiodących uniwersytetów medycznych na świecie i może znacząco zwiększyć efektywność prowadzenia badań oraz ich innowacyjność. Dla dalszej intensyfikacji aktywności naukowej oraz sprawnego i prawidłowego procedowania coraz bardziej formalnie skomplikowanych spraw związanych z awansami naukowymi proponuję także powołanie na wydziałach GUMed prodziekanów ds. nauki.

Istotnym etapem prowadzenia badań jest przygotowanie publikacji uzyskanych wyników. Zdarza się, że bardzo wartościowe wyniki ulegają dezaktualizacji ze względu na problemy związane z opracowaniem statystycznym i przygotowaniem publikacji do czasopisma o zasięgu międzynarodowym w sposób poprawny językowo. Dlatego uważam, że dobrą inwestycją ze strony Uczelni będzie utworzenie realnego systemu wsparcia naukowców na etapie przygotowywania publikacji od strony statystycznej i językowej. W zależności od efektywności ekonomicznej należy rozważyć wykorzystanie w tym celu istniejącego potencjału ludzkiego Uczelni lub ewentualne zatrudnienie odpowiednich osób.

Konieczne jest kontynuowanie współpracy naukowej z innymi pomorskimi uczelniami, w szczególności z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską. Myślę, że warto we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim ubiegać się o status uczelni flagowej, co w przyszłości będzie mieć duże znaczenie dla pozyskiwania środków na rozwój Uczelni.

4. Lecznictwo

Główne cele:

 • Wspólne budowanie wysokiej marki Szpitali Klinicznych i Uczelni poprzez innowacyjne rozwiązania organizacyjne, implementację nowych wysokospecjalistycznych procedur oraz zabieganie o wzrost wartości kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Poprawa wizerunku Szpitali Klinicznych wśród pacjentów.
 • Współpraca z Zarządem UCK w celu poprawy wewnętrznej organizacji Szpitala, w szczególności systemów informatycznych oraz zasad przekazywania pacjentów z oddziału ratunkowego i między pozostałymi jednostkami klinicznymi oraz redukcji tzw. dostawek.
 • Realizacja projektów opieki zintegrowanej oraz Centrum Geriatrii.
 • Współpraca z zarządami szpitali zewnętrznych w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek “na bazie obcej”.
 • Jednostki kliniczne powinny być przyjaznym i atrakcyjnym miejscem pracy. Proponowanie i lobbowanie za rozwiązaniami prawnymi i systemowymi zapewniającymi szczególną pozycję szpitali klinicznych w ochronie zdrowia i szkoleniu kadr medycznych w Polsce.

Ogromnym sukcesem ustępującego rektora prof. Janusza Morysia, Senatu oraz zarządów Szpitali Klinicznych GUMed było efektywne przeprowadzenie programu restrukturyzacji, w bardzo niekorzystnych warunkach poważnego kryzysu finansowego oraz doprowadzenie do uzdrowienia ich sytuacji finansowej. Odbyło się to we współpracy z pracownikami Szpitali, którzy ze zrozumieniem przyjęli konieczność często trudnych zmian. Uważam, że rektor we współpracy z Zarządem powinien dbać o stabilną sytuację finansową i dalszy dynamiczny rozwój kluczowych dla Uczelni i regionu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Działania te powinny polegać na wspólnym budowaniu wysokiej marki Szpitali Klinicznych i Uczelni poprzez organizację lepszej współpracy pomiędzy jednostkami klinicznymi, popieranie tworzenia wysokospecjalistycznych struktur współpracy między klinikami typu Breast Unit, stymulowanie jednostek do wprowadzania nowych i innowacyjnych świadczeń zdrowotnych i stosowania nowych procedur wysokospecjalistycznych jak np. przeszczepy wątroby, stosowanie mechanicznego wspomagania krążenia lub inwazyjnego leczenia udaru mózgu oraz zabieganie o wzrost wartości kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy wykorzystać istniejące już doświadczenie zespołów specjalistów UCK i GUMed w zakresie opieki zintegrowanej, dążąc do realizacji wraz z samorządami lokalnymi projektu Centrum Geriatrii, którego celem jest powstanie ambulatoryjnej i dziennej bazy geriatryczno-rehabilitacyjnej dla potrzeb regionu i naszej Uczelni. Będę zabiegał o uznanie szczególnej pozycji szpitali klinicznych w systemie ochrony zdrowia oraz kształcenia kadr medycznych w Polsce proponując i lobbując za właściwymi rozwiązania prawnymi i systemowymi.

Szpitale Kliniczne i Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne stanowią bazę praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych, a ich dobre funkcjonowanie jest kluczowe dla Uczelni. Zadaniem rektora powinno być także dbanie o to, by jednostki te były dobrze postrzegane przez pacjentów oraz stanowiły atrakcyjne i przyjazne miejsce pracy. W moim przekonaniu konieczna jest poprawa działania systemów informatycznych Szpitala oraz wewnętrznej organizacji, w szczególności zasad przekazywania pacjentów z oddziału ratunkowego oraz między pozostałymi jednostkami klinicznymi oraz redukcja liczby tzw. dostawek w wielu klinikach, tak aby nasi pacjenci, poza świadomością bardzo wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, mieli zawsze poczucie zachowania ich praw i godności. Te działania są także konieczne, aby pracownicy medyczni i administracyjni Szpitala mogli w sposób efektywny poświęcić się realizacji swoich zadań leczniczych, naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Działania zmierzające do poprawy organizacji szeroko rozumianej opieki nad pacjentem są konieczne także dla utrzymania wiodącej roli naszych Szpitali Klinicznych na rynku usług medycznych w regionie, w warunkach bezwzględnej konkurencji oraz zachowania rentowności działalności medycznej związanej z realizacją zakontraktowanych procedur. Właściwie funkcjonujące Szpitale Kliniczne GUMed powinny być wzorem dla innych jednostek, nie tylko w zakresie merytorycznym, ale także standardów opieki nad pacjentem i organizacji pracy. Jest to nasz obowiązek wobec studentów i osób odbywających szkolenia specjalizacyjne i podyplomowe w GUMed.

5. Administracja

Główne cele:

 • Kompetentna i zaangażowana administracja = dobrze funkcjonująca uczelnia.
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach.
 • Stymulacja i motywowanie do innowacyjnych działań oraz podejmowania odpowiedzialności co powinno prowadzić do awansu w strukturach uczelni.
 • Kontynuowanie działań na rzecz upraszczania procedur administracyjnych.
 • Sprawny przepływ informacji i współpraca między jednostkami administracji.

Żadna instytucja nie może efektywnie funkcjonować bez sprawnej administracji. GUMed ma administrację zatrudniającą wiele bardzo kompetentnych i dobrze przygotowanych do swojej pracy urzędników. Najlepszym tego dowodem było sprawnie i prawidłowe zrealizowanie tak dużej inwestycji, jaką była budowa CMI. Bez dużego zaangażowania administracji niemożliwe byłoby wprowadzenie w ostatnich latach istotnych, wynikających ze zmieniającego się prawa, zmian w organizacji i administracji toku studiów oraz wielu nowych systemów informatycznych. Nieustannie zmieniające się przepisy prawa wymagają od pracowników administracji ciągłego śledzenia tych zmian oraz dostosowywania zasad funkcjonowania Uczelni do obowiązujących przepisów. Wymaga to ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. Chciałbym aby administracja, wykorzystując udoskonalane systemy informatyczne Uczelni, coraz efektywniej wspomagała studentów i pracowników w sprawach związanych z organizacją i tokiem studiów, sprawozdawczością i rozliczeniami finansowymi. Działania w tym kierunku będą musiały następować stopniowo, gdyż będą wymagać wzmocnienia osobowego i merytorycznego administracji. Dlatego chciałbym, aby pracownicy administracji GUMed mieli możliwość dokształcania się i awansu w strukturach Uczelni. Tak, aby większa odpowiedzialność była związana z odpowiednią satysfakcją z wykonywanej pracy. Ta sama zasada powinna dotyczyć ważnej grupy pracowników technicznych Uczelni. Kompetencje i umiejętności tych osób, często z dużym doświadczeniem pracy w Uczelni, powinny być stale poszerzane poprzez udział w szkoleniach i kursach.

6. Inwestycje

Główne cele:

 • Sprawna i terminowa realizacja budowy CMN.
 • Praca nad rozwojem Centrum Medycyny Pediatrycznej.
 • Pozyskanie środków na przygotowane do realizacji inwestycje: studium wychowania fizycznego i centrum dydaktyczno-usługowego stomatologii.
 • Pozyskanie środków na remont i rozbudowę domów studenckich.

Bardzo ważnym zadaniem w nadchodzącej kadencji będzie kontynuacja największej inwestycji, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). Stosunkowo długo zabiegaliśmy o finansowanie tego przedsięwzięcia. Dlatego jednym z najważniejszych zadań rektora będzie zabieganie o utrzymanie właściwego finansowania tego projektu, tak aby budowa zakończyła się w zaplanowanym terminie. Jest to kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jak najszybciej powinno się skończyć jednoczesne funkcjonowanie dwóch światów – nowoczesnego Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) i starej części Szpitala UCK.

Konieczne jest kontynuowanie prac nad dalszym rozwojem Centrum Medycyny Pediatrycznej (CMP), który będzie możliwy po przeniesieniu do CMN klinik z budynku nr 4. Uwzględniając dane epidemiologiczne i zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczne świadczenia pediatryczne w regionie, należy także rozważyć możliwość powstania nowego budynku dla potrzeb medycyny pediatrycznej po zakończeniu budowy CMN. Projekt CMP dobrze wpisuje się w strategię rozwoju kraju do 2030 roku oraz tworzy warunki dla stworzenia jednolitego systemu opieki pediatrycznej w naszym województwie i regionie z uwzględnieniem pełnej wysokospecjalistycznej opieki nad matką i dzieckiem w UCK. Połączenie CMI z CMN oraz CMP pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszy szpitali w Polsce o unikalnym potencjale klinicznym, dydaktycznym i naukowym. Po wyburzeniu części starych budynków Szpitala możliwe będzie pozyskanie nowych przestrzeni parkingowych, które są bezwzględnie potrzebne zarówno pacjentom, jak i pracownikom UCK.

Szpital kliniczny stanowi bardzo ważne narzędzie do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej w uczelni o profilu medycznym. Wierzę jednak, że również inne elementy infrastruktury są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczności akademickiej. Chciałbym, aby w nadchodzącej kadencji udało się uruchomić realizację dawno już planowanych i przygotowanych przez władze Uczelni inwestycji takich jak: nowe studium wychowania fizycznego przy ulicy Dębowej i nowy budynek dydaktyczno-usługowy dla Oddziału Stomatologii. Konieczna jest poprawa warunków lokalowych na Oddziale Stomatologii dla umożliwienia jego dalszego rozwoju i poprawy warunków nauczania. Budowa nowego centrum sportu i rekreacji to kolejny krok w celu stworzenia jednorodnej infrastruktury kampusu GUMed na wzór najlepszych uczelni zagranicznych. Możliwość wspólnego korzystania z obiektów sportowych przez studentów i pracowników Uczelni i Szpitali będzie sprzyjało dalszej integracji tych grup. Konieczny jest także generalny remont naszych domów studenckich, aby zapewnić studentom odpowiednie warunki mieszkaniowe, czyli pokoje jedno i dwuosobowe z samodzielnym węzłem sanitarnym. Taki remont doprowadzi do redukcji liczby miejsc w istniejących akademikach, dlatego niezbędne jest zaplanowanie budowy nowego domu studenckiego. W przypadku braku możliwości pozyskania środków budżetowych na ten cel należy rozważyć możliwości współpracy z kapitałem prywatnym.

Mimo znaczącej poprawy warunków lokalowych dla prowadzenia zajęć dydaktycznych w ostatnich latach, na wszystkich Wydziałach nadal istnieją miejsca, gdzie remont i modernizacja są niezbędne. Konieczne będzie opracowanie harmonogramu remontowego, uwzględniającego zadania priorytetowe na poszczególnych Wydziałach w miarę możliwości technicznych i finansowych. Uważam, że stan bazy dydaktycznej, warunki nauczania oraz życia na osiedlu studenckim są jednym z istotnych elementów wpływających na wybór uczelni przez potencjalnych kandydatów.

Zdaję sobie sprawę, iż realizacja wielu z wyżej opisanych planów będzie wymagała nie tylko zmian organizacyjnych, ale i nakładów finansowych. Zmiany organizacyjne muszą być zgodne nie tylko z obowiązującym przepisami prawa, ale i dobrymi obyczajami uniwersyteckimi. Moim priorytetem będą działania na rzecz dobrej jakości pracy w Uczelni i Szpitalach Klinicznych opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, z możliwością określenia wzajemnych potrzeb i problemów dotyczących poszczególnych grup, co będzie możliwe przez poprawę komunikacji i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Tylko w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy można efektywnie zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość. Bezpieczeństwo i stabilność finansowa Uczelni musi być priorytetem przyszłego rektora. Dlatego dla realizacji wielu celów będzie trzeba opierać się nie tylko na przychodach Uczelni, zabiegając o ich wzrost, ale i efektywnie poszukiwać finansowania zewnętrznego. Istotnym źródłem zewnętrznego finansowania projektów Uczelni powinny być nie tylko środki budżetowe, ale także finansowanie pochodzące z konkursów i programów krajowych lub unijnych. Istotnym elementem powinna być także współpraca z przemysłem i firmami.

Jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem i powierzą funkcję rektora, obiecuję dołożyć wszelkich starań oraz poświęcić odpowiednią ilość czasu dla wywiązania się z przyjętych na siebie obowiązków i zobowiązań dla dalszego pomyślnego rozwoju naszej Alma Mater.

Curriculum vitae

Dr hab. Marcin Gruchała urodził się w 1971 roku w Wejherowie. Jest absolwentem GUMed z 1996 roku, profesorem nadzwyczajnym GUMed, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencji 2008-2012 i 2012-2016. Pełnił funkcję pełnomocnika rektora GUMed ds. budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Był wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w specjalności kardiologia w 2006 roku. Jest zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii UCK. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe to: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze u pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolność serca, transplantacja serca i mechaniczne wspomaganie krążenia, czynniki genetyczne i środowiskowe rozwoju miażdżycy i jej powikłań, hipercholesterolemia rodzinna. W 1996 roku odbył 3-miesięczny staż kliniczny w Thorax Center Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie w ramach programu TEMPUS, a w latach 2000-2002 dwuletni podoktorski staż naukowy w A. I. Virtanen Institute for Molecular Medicine Uniwersytetu Medycznego w Kuopio w Finlandii jako stypendysta Fundacji na Recz Nauki Polskiej. Jest promotorem 6 ukończonych przewodów doktorskich i trzech otwartych, opiekunem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Członek zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współautor ponad 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 207 i 1082 punktów KBN/MNiSzW. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 863 (wg Scopus), 676 (wg Web of Science); indeks-h: 13 wg Scopus, 12 wg Web of Science (1.11.2015). Laureat naukowych nagród zespołowych: Rektora GUMed, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.