Klub Seniora

StartAbsolwenciKlub Seniora
Rozwiń
11._Na_sotkaniu_opłatkowym_2018__od_lewej_-_mgr_Z._Jaroszewicz_i_prof._W._Makarewicz.jpg

Klub Seniora powstał pod koniec 1997 r. z inicjatywy prof. Józefa Terleckiego i przy aktywnym zaangażowaniu ówczesnego rektora prof. Zdzisława Wajdy oraz grupy profesorów. Zebranie założycielskie z udziałem władz Uczelni i zaproszonych profesorów: Stanisława Banacha, Tadeusza Badzio, Jerzego Dybickiego, Antoniego Hlavatego, Stanisławy Małeckiej-Dymnickiej, Stefana Raszei, Józefa Sawlewicza i Józefa Terleckiego odbyło się w sali Senatu 18 grudnia1997 r. Prace organizacyjne prowadzili prof. Wajda, prof. Józef Terlecki i mgr Stefania Orchowska. Na pierwszego prezesa Zarządu Klubu powołano prof. Józefa Terleckiego i opracowano projekt regulaminu. W maju 1998 r. na sekretarza Klubu wybrano p. Barbarę Lubieniecką z Działu Socjalnego AMG i w strukturze Zarządu powołano 3 sekcje:

 • Sekcję Zdrowia pod przewodnictwem prof. Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej,
 • Sekcję Socjalną pod przewodnictwem prof. Barbary Wituszyńskiej,
 • Sekcję Kulturalno-Turystyczną pod przewodnictwem prof. Tadeusza Badzio.
403c195a8025f13e966282d43e3beb23.jpg

Pierwsze otwarte zebranie wszystkich emerytów AMG odbyło się 26 maja 1998 r. W październiku tego roku zorganizowano pierwszą wycieczkę autokarową do Torunia, a od grudnia rozpoczęto prowadzenie raz w tygodniu zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez mgr Martę Kossowską ze Studium WFiS AMG. Pierwsze spotkanie opłatkowe w Klubie Medyk z udziałem około 200 Seniorów i władz Uczelni odbyło się 9 stycznia 1999 r. W kolejnej kadencję Zarządu Klubu w latach 2000-2001 ukonstytuowała się Rada Klubu Seniora w składzie: prof. prof. Jerzy Dybicki, Antoni Hlavaty (przewodniczący), Michał Nabrzyski, Stefan Raszeja, Henryk Szarmach, Józef Sawlewicz i Zdzisław Wajda. Do kompetencji Rady regulaminowo należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Klubu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Klubu,
 • przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu.

W styczniu 2000 r. ukazał się pierwszy numer Biuletynu Klubu Seniora, który otrzymali wszyscy emeryci i renciści AMG; w lutym tegoż roku Klub Seniora otrzymał przejściowo siedzibę w Pawilonie nr 1 dawnego do Studium Wojskowego, a z dniem 22 czerwca 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana siedziby do Pawilonu nr 4, gdzie Klub Seniora otrzymał dwa pomieszczenia. Z dniem 26 marca 2001 r. decyzją Senatu AMG Klub Seniora został wpisany do rejestru organizacji i stowarzyszeń pracowniczych działających na terenie AMG. Z inicjatywy prof. Z. Wajdy przygotowano i wydrukowano Legitymację Klubu Seniora AMG. Po całkowitej likwidacji baraków dawnego Studium Wojskowego Klub Seniora otrzymał w marcu 2015 r. kolejne nowe pomieszczenie w budynku przy ul. Dębinki 1 obok Biblioteki, gdzie sąsiaduje z Działem Socjalnym GUMed.

Działalność Klubu Seniora odbywa się głównie poprzez Sekcje /Komisje/. W pierwszym dziesięcioleciu szczególnie aktywna była Sekcja Zdrowia kierowana przez prof. Irenę Jabłońską-Kaszewską z bardzo aktywnym udziałem prof. Stanisławy Małeckiej-Dymnickiej, która postawiła sobie za główny cel stworzenie poradnictwa medycznego dla emerytów. Obszernie pisała o tym prof. Irena Jabłońska-Kaszewska w Gazecie AMG 12/2008, podsumowując pierwsze dziesięciolecie działalności Klubu Seniora AMG. Niestety z biegiem lat kolejne reformy administracyjne służby zdrowia, a w szczególności rygorystyczne wprowadzenie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, drastycznie ograniczyły, a nawet wręcz uniemożliwiły świadczenie przez Sekcję pomocy lekarskiej naszym emerytom.

Z inicjatywy Sekcji Zdrowia organizowany został dla seniorów cykl wykładów pod ogólnym tytułem Propedeutyka medycyny trzeciego wieku. Wykłady te prowadzone przez profesorów Uczelni odbywają się już od wielu lat i cieszą się zainteresowaniem słuchaczy. W ostatnich latach organizatorem tych wykładów jest dr Halina Nowalska-Kwapisz, w roku akademickim 2017/2018 odbyło się 10 takich wykładów przeprowadzonych przez profesorów: A. Szutowicza, K. Krajkę, W. Nykę, J. Skokowskiego, T. Przewoźnego, J. Stańczak oraz doktorów: M. Michalską i H. Kujawską-Banecką. Wykłady odbywały się w trzecią środę każdego miesiąca o godz. 12 w siedzibie Klubu Seniora, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Również od początku działalności Klubu prowadzone są dla emerytów przez instruktorów ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu naszej Uczelni zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Komisja Socjalna, która w ostatnich latach pracowała pod kierownictwem prof. Krystyny Kozłowskiej, a obecnie dr Haliny Nowalskiej-Kwapisz, uczestniczy aktywnie w dystrybucji pomocy finansowej emerytom i rencistom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc socjalna może przybierać różne formy:

 • zapomogi bezzwrotnej lub losowej.
 • pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • dofinansowanie wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą,
 • dopłat do wycieczek i biletów na imprezy,
 • dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • bony towarowe.

Specjalne okolicznościowe zapomogi wraz z odpowiednim dyplomem przyznawane są seniorom z okazji ukończenia 90 roku życia. W ostatnich latach z różnych form pomocy finansowej, w wysokości ogółem około 700 000 zł, korzysta każdego roku od 600 do 700 emerytów i rencistów.

Sekcja Kulturalno-Turystyczna prowadziła ogromnie ożywioną działalność, początkowo pod kierownictwem prof. Tadeusza Badzio, następnie przez wiele lat pod kierownictwem nieocenionej mgr Stanisławy Kaźmierczak, a po Jej odejściu obowiązki kierowania Sekcją przejął mgr Zdzisław Jaroszewicz. Głównym kierunkiem aktywności, cieszącym się dużym zainteresowaniem emerytów, była organizacja w ścisłej współpracy z Działem Socjalnym Uczelni wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przeciętnie rocznie odbywało się 3-5 wycieczek, w których uczestniczyło 15-40 osób, ponadto organizowano jesienne wyjazdy na grzybobranie. Zwiedzono wiele interesujących turystycznie miejsc w Gdańsku i okolicach, a także na terenie województwa pomorskiego i całego kraju. Nasi emeryci mieli okazję zwiedzić stolice państw ościennych Berlin (2014 r.), Pragę (2013 r.), Wilno (2010 r.), Sztokholm (2012 r.),Wiedeń-Budapeszt (2015 r.), a także Lwów (2011 r.), Salzburg-Wenecję-Monte Cassino-Rzym-Watykan (2016 r.), Grodno-Nowogródek-Druskienniki (2017 r.) oraz w roku 2018 Frydland (Czechy)-Drezno. Ogółem w 20-letniej działalności Klubu Seniora zorganizowano z udziałem emerytów 47 wycieczek krajoznawczo-turystycznych krajowych i zagranicznych. Oprócz organizacji wycieczek prowadzono także kursy komputerowe, naukę języków obcych (angielskiego i in.), organizowano ciekawe prelekcje z interesujących podróży. Kontynuowane są zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne dla emerytów.

Warto podkreślić, że Klub Seniora GUMed utrzymuje przyjazne i dobre kontakty z podobnymi organizacjami w Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej. Jest to forma integracji środowiska emerytów i rencistów. Jest to także ważne w aspekcie różnych nowych możliwości wynikających z naszej przynależności do Unii Europejskiej, która kieruje za pośrednictwem władz samorządowych miasta szereg programów adresowanych do naszego środowiska.

Klub Seniora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – szczegółowe informacje