Akredytacje i rozpoznawalność

StartKandydaciAkredytacje i rozpoznawalność
Rozwiń

Akredytacje zagraniczne i rozpoznawalność na świecie

Gdański Uniwersytet Medyczny jest uczelnią rozpoznawaną na całym świecie, od lat wysoko ocenianą przez krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujące się oceną szkół wyższych. W wyniku aktualnej, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwa Wydziały GUMed: Wydział Farmaceutyczny i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed otrzymały ocenę A+, a Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymały oceny A. Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl.

Według Rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” jesteśmy:

  • najlepszą uczelnią medyczną w Polsce,
  • plasujemy się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w kraju (8 miejsce),
  • jesteśmy drugą uczelnią w kraju pod względem efektywności naukowej w rankingu “Perspektyw” w 2018 r.,
  • jesteśmy najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza (15% studentów zagranicznych).

Ranking Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” jest opracowywany na podstawie 29 wskaźników posegregowanych według siedmiu kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Metodologię Rankingu opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Jako jedna z sześciu polskich uczelni jesteśmy w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (AWRU), zwanym również rankingiem szanghajskim. Więcej informacji na stronie shanghairanking.com. Gdański Uniwersytet Medyczny został także odnotowany w CWTS Leiden Ranking 2018. Edycja 2018 rankingu została przygotowana na podstawie wskaźników bibliometrycznych z czterech lat (2013-2016) i obejmuje 938 uniwersytetów z całego globu. GUMed należy do absolutnie ścisłej czołówki krajowych uczelni pod względem jakości publikacji.

Zarówno ocena krajowa, jak i zagraniczna mają wpływ na wybór naszej Uczelni przez przyszłych studentów. Wyniki pozytywnej ewaluacji przeprowadzanej przez instytucje zagraniczne, posiadające uprawnienia do badania jakości studiów zagranicznych, odzwierciedlają m.in. akredytacje zagraniczne przyznane Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.

Chcąc być uczelnią jeszcze lepiej rozpoznawalną przez międzynarodowe środowisko Władze GUMed starają się pozyskiwać wszelkie możliwe rekomendacje przyznawane przez instytucje zagraniczne. W tym też celu powołały w strukturze organizacyjnej GUMed stanowisko ds. Akredytacji Zagranicznych, które zajmuje się m.in. aplikowaniem o akredytacje zagraniczne potwierdzające wysoki poziom kształcenia oferowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Aktualnie GUMed:

1. posiada następujące akredytacje międzynarodowe:

Nazwa instytucji i zakres akredytacji Logotyp Strona www z odniesieniem do GUMed
Medical Board of California (MBC)

Jest agencją stanową, która licencjonuje i dyscyplinuje lekarzy. Rada decyduje o uzyskaniu m.in. licencji lekarza na podstawie informacji o pełnym wykształceniu medycznym kandydata oraz informacji o ukończeniu szkoły medycznej uznanej lub zatwierdzonej przez MBC.

Akredytacja dla studiów polskojęzycznych na Wydziale Lekarskim.
mbc.png
www.mbc.ca.gov

Medical Council of India (MCI)

Główną funkcją Rady Medycznej Indii jest ustanawianie jednolitych standardów wyższych kwalifikacji w dziedzinie medycyny i uznawania kwalifikacji medycznych w Indiach i za granicą.

Cele Rady:
Utrzymywanie jednolitych standardów edukacji medycznej; wydawanie zaleceń dotyczących uznawania kwalifikacji medycznych instytucji medycznych w Indiach i innych krajach; stała rejestracja lekarzy o uznanych kwalifikacjach medycznych; świadczenie wzajemnych usług z/dla zagranicy w kwestii wzajemnego uznawania w oparciu o informacje otrzymane od ambasad Indii. MCI zamieszcza listę zagranicznych uniwersytetów uznanych przez właściwe władze w poszczególnych krajach, rekomendowanych studentom z Indii do studiowania medycyny.

Akredytacja przyznana dla Wydziału Lekarskiego GUMed.
mci.png
www.mciindia.org

Informacja o szkołach zagranicznych posiadających akredytacje MCI została zamieszczona w miejscu informacji dla studentów chcących studiować poza granicami Indii.
Medical Council of Thailand (TMC)

Rada Medyczna Tajlandii jest organem regulacyjnym zajmującym się medycyną. Zgodnie z prawem zadaniami Rady są: przestrzeganie zasad etyki zawodu; wspieranie edukacji medycznej, badań i praktyki; doradzanie rządowi w kwestiach medycznych i zdrowia publicznego; reprezentacja zawodu lekarza w Tajlandii. Ponadto, Rada jest odpowiedzialna za udzielanie i odwoływanie licencji na praktykę medyczną, a także uznawanie programów edukacji medycznej i stopni naukowych. Wszyscy licencjonowani lekarze są członkami Rady i mają prawo do wybierania członków jej organu zarządzającego.

Akredytacja – przyznana dla Wydziału Lekarskiego GUMed, na okres 5 lat (do 2022 r.).
tmc.gif
www.tmc.or.th

Ostatnia aktualizacja listy medycznych szkół zagranicznych uznanych przez TMC znajduje się na stronie www.tmc.or.th. GUMed został zaprezentowany na stronie nr 10 załącznika.
Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran

Dokument jest rekomendacją dla GUMed ze strony władz Iranu i stanowi odpowiedź na rosnąca liczbę zapytań ze strony obywateli Iranu o możliwość podjęcia studiów w Polsce.
flaga-iranu.png
www.mohme.gov.ir
National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA)

Zajmuje się m.in.: dokonywaniem okresowych przeglądów i zatwierdzaniem amerykańskich akredytacji zagranicznych wyższych szkół medycznych, w tym akredytacji studiów medycznych prowadzonych na polskich uniwersytetach medycznych.

Akredytacja dla Wydziału Lekarskiego GUMed (i innych szkół medycznych w Polsce) do 2021 r.
ncfmea.jpg
www.sites.ed.gov

The Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Higher Education & Scientific Research

Akredytacja została przyznana bezterminowo dla wszystkich wydziałów GUMed. Akredytacje dla uczelni spoza Jordanii prowadzących nauczanie w systemie tradycyjnym przyznaje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (The Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Higher Education & Scientific Research).
jordania.jpg
www.rce.mohe.gov.jo/en/

2. rozpoznawany jest m.in. przez poniżej zaprezentowane instytucje zagraniczne:

Opis instytucji/inicjatywy oraz typ rekomendacji Logotyp Strona www z odniesieniem do GUMed
World Federation for Medical Education and the Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (WFME) jest organizacją pozarządową i posiada biura w Londynie, Francji i Danii. Jest to organizacja utrzymująca oficjalne stosunki ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), reprezentująca edukację medyczną oraz edukację i szkolenie lekarzy na całym świecie.

WFME prowadzi bezpłatny katalog światowych programów studiów medycznych. Zawiera informacje o ponad 2900 szkół wyższych. Katalog łączy informacje zawarte wcześniej w: Katalogu Światowym WHO, Katalogu Międzynarodowej Książki Medycznej (IMED) i Katalogach Avicenna. Od momentu powstania w 2014 r. do katalogu dodano ponad 400 szkół medycznych.

Lista w katalogu światowym potwierdza, że szkoła medyczna istnieje, ale nie oznacza uznania, akredytacji ani poparcia ze strony Światowego katalogu WFME czy FAIMER.
wfme.png
www.search.wdoms.org
Jako jedna z pięciu polskich uczelni jesteśmy w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (AWRU), zwanym również rankingiem szanghajskim.
arwu.gif
www.shanghairanking.com
Gdański Uniwersytet Medyczny został także odnotowany w CWTS Leiden Ranking 2018. Edycja 2018 rankingu została przygotowana na podstawie wskaźników bibliometrycznych z czterech lat (2013-2016) i obejmuje 938 uniwersytetów z całego globu. GUMed należy do absolutnie ścisłej czołówki krajowych uczelni pod względem jakości publikacji.
cwts.jpg
www.leidenranking.com
GUMed znalazł się także w rankingu Best Global Universities Rankings.
Best_Global_Universities.jpg
www.usnews.com

Kontakt w sprawie akredytacji zagranicznych:

mgr Izabela Kowalczyk-Dec
Stanowisko ds. Akredytacji Zagranicznych
Tel. +4858 349 1355, Dębinki 7, budynek nr 13, parter, pokój 1.07
Email: izabela.kowalczyk-dec@gumed.edu.pl

Kontakt w sprawie rankingów:

mgr Adam Tuszyński
Sekcja Promocji
Tel. +4858 349 1163, Dębinki 7, budynek nr 13
Email: adam.tuszynski@gumed.edu.pl

mgr Jakub Gawlik
Stanowisko ds. Strategii
Tel. +4858 349 1859, M. Skłodowskiej-Curie 3a
Email: jakub.gawlik@gumed.edu.pl