Mobbing, staffing i inne demony

26.03.2022

Co wzmacnia zaangażowanie w pracę? Czym jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Jak budować atmosferę pozytywnej współpracy i zdrowej rywalizacji w miejscu pracy? – to tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone podczas wykładu Mobbing, staffing i inne demony wygłoszonego przez dr hab. Magdalenę Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie odbyło się online w czwartkowy wieczór, 24 marca br. z inicjatywy Senackiej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed, w ramach uczelnianej kampanii Kultura Szacunku. Wzięło w nim udział ponad 130 pracowników badawczych, dydaktycznych i administracyjnych naszej Uczelni.

Zgromadzonych gości powitała prof. Agnieszka Zimmermann, przewodnicząca Senackiej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich oraz prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Jak przypomniała prof. Zimmermann, Komisja została powołana do życia w październiku ubiegłego roku, a jej głównym celem jest inicjowanie działań, które mają uporządkować i stworzyć katalog dobrych praktyk.

Dążymy również do upowszechnienia właściwych postaw w życiu akademickim oraz inicjowania dyskusji na ważne tematy, również te trudne – podkreśliła prof. Zimmermann. – Należą do nich bez wątpienia kwestie związane z negatywnymi zjawiskami w miejscu pracy, takimi jak mobbing, o którym chcemy dziś porozmawiać. Profesor Błażek ma legitymację moralną do tego, by mówić jak ze sobą współpracować.

Profesor Jacek Bigda, życząc ciekawej dyskusji i wniosków podbudowanych zdobytą wiedzą, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w wykładzie i dyskusji. Następnie głos zabrał dr Jacek Kaczmarek – specjalista ds. relacji z absolwentami zagranicznymi, jeden ze współtwórców kampanii Kultura Szacunku, służącej poprawie jakości relacji międzyludzkich zarówno w przestrzeni uczelnianej, jak i poza nią.

Fundamentem i źródłem wszelkiej ludzkiej aktywności są i muszą pozostać wartości, a wśród nich szczególnie szacunek. Szacunek dla życia, godności, wolności, pracy i własności każdej osoby. To właśnie na gruncie wzajemnego szacunku rozwija się najcenniejsze spoiwo społeczne, czyli zaufanie, a z niego wynika poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. W takich warunkach rozwija się współpraca i kreatywność, możliwe są wspaniałe osiągnięcia – mówił dr Kaczmarek. – Szacunek nie może być jednak zjawiskiem sezonowym. Propagowanie i umacnianie postaw opartych na wzajemnym szacunku oraz reagowanie na wszelkie przypadki naruszeń w tej dziedzinie powinny stać się stałym elementem naszego instytucjonalnego DNA, częścią naszej misji jako uczelni wyższej, a jako uczelni medycznej w szczególności.


IMG_8705a-001.jpg

od lewej: prof. Agnieszka Zimmermann, prof. Jacek Bigda, dr hab. Magdalena Błażek, dr Jacek Kaczmarek

Ważnym elementem wspólnych wysiłków na rzecz budowania kultury szacunku w naszej Uczelni był wykład dr hab. Magdaleny Błażek, kierownik Katedry Psychologii, Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed oraz kierunku psychologia zdrowia. Specjalistki w zakresie: psychologii osobowości, opiniowania sądowo-psychologicznego oraz diagnozy osobowości. Na początku swojego wystąpienia Pani Profesor przybliżyła zgromadzonym dwie perspektywy pracy – uwznioślającą, a więc taką, w której człowiek traktowany jest podmiotowo i pracy jako kary, zgodnie z którą człowiek jest postrzegany jako przedmiot. Prelegentka podkreśliła doniosłą rolę zawodowej aktywności w pomnażaniu dobrostanu.

Istotą radości z pracy jest jej sens, ale ważne jest także, aby dobrze się czuć i pracować w sprzyjającej rozwojowi atmosferze – wyjaśniała dr hab. Błażek. – Jeżeli weźmie się ludzi, którzy są pasjonatami czegoś i zapewni się im satysfakcjonujące warunki pracy – radość z pracy będzie czynnikiem motywującym; jeśli jednak sprawi się, że ludzie uznają swoje działania za bezsensowne stracą motywację wewnętrzną i radość z pracy.

W swoim wystąpieniu Ekspertka omówiła sposoby wzmacniania zaangażowania w pracę, jak również podkreśliła rolę prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych w oparciu o przykłady wzięte z zawodowej praktyki. Ponadto wyróżniła trzy zasadnicze rodzaje mobbingu – pionowy, poziomy i pochyły oraz przybliżyła zgromadzonym poszczególne stopnie mobbingu – od działań zakłócających proces komunikacji, poprzez osłabianie reputacji pracownika i działania podważające jego pozycję zawodową, po bezpośrednie ataki na bezpieczeństwo i zdrowie, w tym nadużycia fizyczne i molestowanie seksualne.

Jako panaceum na przezwyciężenie mobbingu w miejscu pracy dr hab. Błażek wskazała właściwe zarządzanie personelem prowadzenie odpowiedniej polityki rekrutacyjnej, a także regularne szkolenia i konferencje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy.

Budując kulturę organizacji, trzeba pamiętać, że muszą cechować ją: otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego wypowiadania się przysługuje każdemu pracownikowi – zaznaczyła dr hab. Magdalena Błażek.

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania dostępna jest w extranecie w zakładce Sejmowej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed.


Gumed_mobbing_2403.22_JSb.jpg

fot. Joanna Śliwińska/GUMed