Nabory na studia podyplomowe w GUMed

19.06.2024

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczyna trwający do 31 lipca 2024 r. nabór na XVII edycję studiów podyplomowych na kierunku psychologia kliniczna oraz kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku arteterapia.

Psychologia kliniczna

Studia te przeznaczone są nie tylko dla absolwentów psychologii, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych tą dziedziną, posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich. Program obejmuje 400 godzin wykładowych, proporcjonalnie po 100 godzin z zakresu każdej podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej chorego somatycznie oraz neuropsychologii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kolegium.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r. i trwać będą do końca czerwca 2025 r. Odbywać się będą co drugi tydzień w soboty i niedziele w godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00.

Niezbędne dokumenty to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru na stronie GUMed),
  • kwestionariusz osobowy z naklejonym zdjęciem (wg wzoru),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub potwierdzona kserokopia).

Koszt dwusemestralnych studiów wynosi 8 000 zł. Opłata może być rozłożona na raty.


studia_podyplomowe.png


Arteterapia

Studia te są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem metod polegających na łączeniu sztuki z oddziaływaniem leczniczym, w szczególności dla pracowników ochrony zdrowia, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz absolwentów wyższych szkół artystycznych. Szczegółowy opis studiów dostępny jest na dotyczącej ich stronie internetowej.

Zajęcia, które proponujemy, odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty, niedziele), zwykle dwa, niekiedy trzy razy w miesiącu, po 10 godzin wykładowych dziennie. Całość obejmuje dwa semestry, w sumie 400 godzin. Pierwszy semestr (październik – styczeń) poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym z zakresu psychologii, historii sztuki, analizy dzieła sztuki, teorii i filozofii sztuki, antropologii kultury, socjologii sztuki, elementów teatru, filmu, dramy, a także wykorzystanie muzyki w terapii, metod muzykoterapeutycznych, ekspresji dziecięcej, a także różnym formom i różnym zastosowaniom praktycznym arteterapii. Drugi semestr (luty – czerwiec) w całości poświęcony jest zajęciom praktycznym.

Planujemy formę mieszaną prowadzenia zajęć. Pierwszy semestr poświęcony zagadnieniom teoretycznym prowadzony będzie w systemie online. Zajęcia praktyczne drugiego semestru (malarstwo, rzeźba, projektowanie przestrzenne, rytmika, taniec, muzykoterapia) będą się odbywały bezpośrednio w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Prowadzącymi zajęcia są przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni wymienionych Uczelni, a także osoby z certyfikatami arteterapeuty. Niektóre zajęcia praktyczne prowadzone będą w mniejszych grupach.

Ukończenie studiów da absolwentom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do ubiegania się o certyfikat w zakresie arteterapii. Nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu (nie mamy takich uprawnień), ale umożliwia podjęcie pracy jako arteterapeuta z szansą ubiegania się o certyfikat w tym zakresie, w określonych instytucjach i gremiach posiadających uprawnienia w tym zakresie.

Po zakończeniu drugiego semestru odbędzie się egzamin, który będzie polegał na pisemnym przedstawieniu swoich refleksji związanych z tymi studiami, w formie krótkiego eseju. Praktyczną część zajęć zalicza każdy z prowadzących zajęcia po ich zakończeniu. Absolwenci, którzy pomyślnie zakończą edukację, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz z oficjalnym suplementem zawierającym nazwiska wszystkich prowadzących poszczególne zajęcia oraz godzinowy wykaz wszystkich przedmiotów teoretycznych, jak i szczegółowy opis zajęć praktycznych wraz z ocenami osób prowadzących określone zajęcia.


Arteterapia.jpg


Koszt dwusemestralnych studiów wynosi 8000 zł (4000 zł/semestr). Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru (I ratę do 30 września 2024 r., II ratę do 31 stycznia 2025 r.). W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na bardziej dogodne, dla słuchacza, raty.

Niezbędne dokumenty to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru na stronie GUMed),
  • kwestionariusz osobowy z naklejonym zdjęciem (wg wzoru na stronie GUMed),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kserokopia.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty należy przesłać pocztą do 31 lipca 2024 r. do Kolegium Kształcenia Podyplomowego GUMed, 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, mailowo na adres a.zakidalska@gumed.edu.pl lub dostarczyć osobiście pod adres: ul. Dębinki 7, budynek nr 13, pokój 20 (80-210 Gdańsk). Dodatkowe informacje dostępne są pod nr. tel. 58 349 1073. W przypadku studiów na kierunku arteterapia dokumenty należy opatrzyć dopiskiem studia podyplomowe Arteterapia.