Prof. Liberek laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

7.11.2023

Już po raz 32 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała nagrody za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Decyzją Kapituły tegoroczną nagrodę w obszarze nauk o życiu i o Ziemi zdobył prof. Krzysztof Liberek, kierownik Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed wyróżniony za wykazanie roli białek opiekuńczych w odzyskiwaniu białek z agregatów i zwijaniu ich do aktywnej formy. Nagrody zostaną wręczone 6 grudnia 2023 r. podczas uroczystej gali.


prof. Krzysztof Liberek

prof. Krzysztof Liberek

Profesor Krzysztof Liberek urodził się w 1958 r. w Gdańsku. Ukończył studia magisterskie z fizyki na Politechnice Gdańskiej w 1982 r., a doktorat z biologii molekularnej oraz habilitację z nauk biologicznych uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim odpowiednio w 1990 r. i 1996 r. W latach 1990-1991 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Stanu Utah w USA, a kolejny w latach 1992-1993 na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii. W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W 2006 r. został członkiem EMBO (organizacji zrzeszającej czołowych naukowców i promującej doskonałość w naukach o życiu w Europie i na świecie). Zdobył wiele nagród naukowych – m.in. trzykrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za najlepszą publikację oraz Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Sopot. Jest laureatem kilku grantów Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki (w tym grantu Maestro w 2013 r.), a także programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w 2009 r. ); kilkukrotnym członkiem panelu oceniającego granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru biologii molekularnej.

Badacz może poszczycić się także sukcesami w kształceniu młodych naukowców: jest promotorem 17 obronionych prac doktorskich; czterech jego uczniów otrzymało stypendium START Fundacji na rzecz dla Nauki Polskiej, a dwóch – Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii Białek w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Jego zainteresowania naukowe dotyczą struktury i mechanizmów działania białek opiekuńczych w różnych procesach komórkowych. W szczególności pracuje nad określeniem molekularnego mechanizmu współpracy między białkami opiekuńczymi zaangażowanymi w procesy odzyskiwania aktywnych białek z agregatów białkowych. Jest pionierem w dziedzinie badań molekularnych nad białkami opiekuńczymi.

Szczegółowe informacje o działalności naukowej prof. Krzysztofa Liberka i nagrodzonym odkryciu dostępne są na stronie FNP.

W gronie tegorocznych laureatów Nagrody znaleźli się również:

  • prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzony w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za zaprojektowanie i otrzymanie nowych związków aromatycznych o unikatowej strukturze i właściwościach,
  • prof. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzony w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie narzędzi matematycznych, które umożliwiły udowodnienie hipotezy Talagranda dotyczącej procesów Bernoulliego,
  • prof. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nagrodzona w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za sformułowanie i weryfikację psychologicznego modelu przywiązania do miejsca i pamięci miejsca.

O Nagrodzie

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest wyróżnieniem indywidualnym przyznawanym przez Radę Fundacji w drodze konkursu. Laureaci są wybierani z grona kandydatów zgłaszanych przez wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, zaproszonych imiennie przez Radę i Zarząd FNP. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów. Nagroda jest przyznawana w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska