StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2022/2023Laureaci konkursu „Nowoczes...

Laureaci konkursu „Nowoczesna edukacja w GUMed” nagrodzeni

6.10.2022

dydaktyka_slajder.png

Podczas historycznego, bo zorganizowanego po raz pierwszy Dnia Dydaktyki w GUMed poznaliśmy autorów nowatorskich projektów dydaktycznych oraz osoby zaangażowane w działania projakościowe wdrażane w Uczelni. Wydarzenie odbyło się 5 października br. w Światowym Dniu Nauczyciela i zgromadziło liczne grono pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz wszystkich, dla których bliskie i ważne jest akademickie kształcenie.

Do konkursu Nowoczesna edukacja w GUMed zgłoszono 49 wniosków, z których nagrodzono 26 w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. Nagrody Laureatom wręczyli gospodarze i inicjatorzy wydarzenia – rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz prorektor ds. jakości kształcenia dr. hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni.

Ta kadencja miała upłynąć pod znakiem dydaktyki i cieszę się, że to się udało, pomimo wielu nieoczekiwanych wydarzeń, jak pandemia COVID-19. Kształcenie jest podstawowym zadaniem każdej uczelni wyższej. Myśląc o nowoczesnej nauce, nie możemy zapominać o nowoczesnej dydaktyce – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Dziękuję Państwu za tę nie zawsze dostrzeganą pracę, zaangażowanie i pasję, które chcemy dziś szczególnie docenić.

W uroczystości udział wzięli członkowie komisji konkursowej, którymi obok wspomnianych Prorektorów byli prodziekani Wydziałów GUMed – dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni (WNoZ), dr hab. Magdalena Prokopowicz, prof. uczelni (WF) oraz prof. dr hab. Paweł Zagożdzon (WL). Obecni byli także przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich, w tym: prorektor ds. nauki prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Przemysław Rutkowski oraz prodziekan WNoZ dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni.

Kształcenie młodych ludzi jest trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach mnóstwo wyzwań stoi przed szkolnictwem, jak i naszą Uczelnią. Jest to praca satysfakcjonująca, ale i wymagająca, bowiem ucząc, oddajemy cząstkę siebie. Życzę Państwu przede wszystkim poczucia sensu i spełnienia – dodała prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia.

O tym, jak studenci oceniają pracę nauczycieli akademickich GUMed na przykładzie corocznych wyników ankiet dydaktycznych powiedział prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia.

Rocznie otrzymujemy około 30 tysięcy odpowiedzi studentów i doktorantów na ankiety dydaktyczne. Od 2018 roku obserwujemy znaczący wzrost nie tylko w zakresie ich liczby, ale również oceny pracy naszych nauczycieli. W 2021 roku aż 90 procent opinii było jednoznacznie pozytywnych, co potwierdza, że studenci doceniają starania i pracę dydaktyczną – podkreślił prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia. – Chcemy, aby nagradzanie działań projakościowych realizowanych w obszarze kształcenia i aktywizujących młode pokolenie stało się tradycją na naszym Uniwersytecie, tak uroczyście dziś zapoczątkowaną.

Po wystąpieniach władz Uczelni rozpoczęto ceremonię wręczania nagród, poczynając od indywidualnych, następnie zespołowych. Poniżej prezentujemy pełną listę wyróżnionych w kolejności według zgromadzonych punktów.


Dzień_Dydaktyki_001.jpg

Nagrody indywidualne I stopnia

dr Jarosław Meyer-Szary, Katedra Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Wykorzystanie druku 3D w nauczaniu problemowym kardiologii dziecięcej

prof. dr hab. Dariusz Kozłowski, Katedra Kardiologii i Elektroterapii Serca II Katedry Kardiologii, Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu elektrokardiografii

dr hab. Piotr Wierzbicki, Katedra i Zakład Histologii, Wykorzystanie systemu cyfrowego w nowoczesnym nauczania histologii

dr hab. Ewa Stelmańska, Katedra i Zakład Biochemii, Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu biochemii

dr Monika Kurpas, Zakład Immunologii i Mikrobiologii Środowiska, Zastosowanie kodów QR jako narzędzi dydaktycznych


Dzień_Dydaktyki_002.jpg

Nagrody indywidualne II stopnia

dr Anna Marcinkowska, Zakład Fizjologii Człowieka, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu psychologii opartych na wykorzystaniu technik neuroobrazowania

dr Michał Olech, Zakład Badań nad Jakością Życia, Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu statystyki

mgr Kamila Piątkowska, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Stworzenie laboratorium prawnego do kazuistycznej nauki prawa medycznego

lek. Michał Kunc, Katedra i Zakład Patomorfologii, Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu patomorfologii


Dzień_Dydaktyki_003.jpg

Nagrody indywidualne III stopnia

dr Marcin Śniadecki, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Stosowanie metod aktywizujących i opieki mentoringowej w nauczaniu ginekologii i położnictwa

mgr Sylwia Terech-Skóra, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Stosowanie nowatorskich metod w nauczaniu leczenia ran

dr Przemysław Żuratyński, Zakład Ratownictwa Medycznego, Stosowanie nowoczesnych metod weryfikacji wiedzy, wspomagających przygotowanie do egzaminu dyplomowego na ratownictwie medycznym

dr Agata Wojciechowska, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Stosowanie nauczanie problemowego w propedeutyce chorób wewnętrznych


Dzień_Dydaktyki_004.jpg

Nagrody zespołowe I stopnia

dr hab. Katarzyna Lewandowska-Sikorska, Zakład Informatyki Radiologicznej i dr Hanna Grabowska, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu podstaw pielęgniarstwa

dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni i dr Katarzyna Kretowicz, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Podniesienie jakości kształcenia umiejętności praktycznych poprzez współpracę z interesariuszami zewnętrznymi

dr Anna Stefanowicz-Bielska, mgr Magdalena Słomion i dr Aneta Kołodziejska, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu pielęgniarstwa pediatrycznego

dr Monika Gajewska, dr Eliza Wolska, dr Marcin Płaczek, dr Katarzyna Centkowska, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Stosowanie aktywizujących metod w nauczaniu przedmiotu „Farmacja praktyczna w aptece”

dr Iga Pawłowska, prof. dr hab. Ivan Kocić, Katedra i Zakład Farmakologii, Wykorzystanie metod aktywizujących w e-nauczaniu farmakologii


Dzień_Dydaktyki_005.jpg

Nagrody zespołowe II stopnia

dr Stefan Anzelewicz, prof. dr hab. Piotr Czauderna, dr hab. Andrzej Gołębiewski, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych w nauczaniu chirurgii dziecięcej

dr Justyna Bigda, dr Dariusz Łaski, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu propedeutyki chirurgii

dr Jacek Turyn, dr Marta Tomczyk, mgr Alicja Braczko, prof. dr hab. Ryszard Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii, Stosowanie w nauczaniu biochemii opieki mentorskiej dla najzdolniejszych studentów

dr hab. Dariusz Gąsecki, Katedra Neurologii Dorosłych i lek. Janusz Springer, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Stosowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu neurologii


Dzień_Dydaktyki_006.jpg

Nagrody zespołowe III stopnia

dr Robert Szymczak, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, lek. Janusz Springer, Zakład Prewencji i Dydaktyki, Stosowanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu ratownictwa medycznego

prof. dr hab. Mirosława Cichorek, Zakład Embriologii, dr Jerzy Dziewiątkowski, Zakład Anatomii i Neurobiologii, dr Aneta Skoniecka i dr Małgorzata Wachulska, Zakład Embriologii, Przygotowanie i stosowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych w e-nauczaniu embriologii

dr Ewa Bandurska i mgr Weronika Ciećko z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-zdrowia, dr Iwona Damps-Konstańska z Kliniki Alergologii oraz dr Marzena Olszewska-Karaban z Kliniki Rehabilitacji za Interdyscyplinarne nauczanie farmakoekonomiki

dr Marlena Robakowska, dr Anna Tyrańska-Fobke i dr hab. Łukasz Balwicki prof. uczelni, pracownicy Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej) – ostatnia dziś zespołowa za Stworzenie Wydziałowego Klubu Tutora Akademickiego.


W drugiej części wydarzenia Laureaci nagród I stopnia indywidualnych i zespołowych w krótkiej prezentacji przybliżyli tematykę wyróżnionych osiągnięć. Następnie rozmowy kontynuowano w kuluarach w mniej formalnej atmosferze.

Zorganizowanie Dnia Dydaktyki w GUMed było możliwe dzięki uzyskaniu ministerialnego wsparcia, dzięki któremu zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe w wysokości: 10 000 zł, 5 000 zł i 2 500 zł. Jak podkreśliły władze Uczelni, będą czynić starania, aby także w kolejnych latach otrzymać fundusze pozwalające na nagrodzenie nauczycieli, którzy angażują się ponad miarę i stosują aktywizujące metody pracy.

O KONKURSIE

Konkurs Nowoczesna edukacja w GUMed miał wyłonić autorów nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych w Uczelni. Skierowany był do pracowników zatrudnionych na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym wyróżniających się m.in. stosowaniem w nauczaniu tzw. metody problemowej i nowoczesnych metod weryfikacji efektów uczenia się, a także innowacyjną formą przygotowania materiałów do kształcenia zdalnego. Doceniał również działania z zakresu tworzenia i rozwijania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu pozyskiwania informacji dotyczącej efektów uczenia się.

Wnioskodawcą mógł być pracownik dydaktyczny i badawczo-dydaktyczny, kierownik jednostki organizacyjnej realizującej zajęcia dydaktyczne, kierownik dydaktyczny przedmiotu, kierownik kierunku, prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia bądź dydaktykę, a także dziekan oraz prorektor ds. organizacji kształcenia oraz prorektor ds. jakości kształcenia.

Regulamin konkursu można znaleźć w Extranecie.


fot. Paweł Sudara/GUMed