Centra Transferu Technologii łączą siły z PSSE

22.09.2022

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z pozostałymi uczelniami członkowskimi Uczelni Fahrenheita – Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską podpisał 15 września 2022 r. porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE). Na mocy dokumentu Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) oraz uczelnie tworzące FarU oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych. CTT GUMed reprezentowała jego dyrektor dr Katarzyna Waligóra-Borek.

Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w województwie pomorskim jest jednym z priorytetów GPNT zarządzanym przez PSSE. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy – mówił Przemysław Sztandera, prezes PSSE.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz współpracy w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych, polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa strefowe, jak i parkowe rozwijały swój biznes poprzez transfer technologii. Chcemy, aby najlepsze pomysły powstawały i zostawały na Pomorzu, a akademickie spin-offy lokowały swoje działania w ekosystemie innowacyjności tworzonym przez PSSE, bo synergia nauki z biznesem jest podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju – dodawał Radosław Wika, dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych PSSE.

Usługi kierowane będą w szczególności do przedsiębiorstw, które szukają rozwiązania problemów technologicznych, są zainteresowane stworzeniem nowego produktu, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy tworzeniem prototypów. Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych.

Dla CTT GUMed współpraca będzie stanowiła dodatkowe miejsce dla transferu technologii, innowacji oraz współpracy B+R między sektorem naukowo-badawczym a biznesem. Wszystkie działania, szczególnie takie, które umożliwiają zaspokajanie różnych segmentów popytu w ramach regionu, są istotne dla dalszego wzmacniania współpracy na linii nauka – biznes – mówiła dr Katarzyna Waligóra-Borek, dyrektor CTT GUMed.


od lewej: Radosław Wika – dyrektor GPNT PSSE, Tomasz Chyrek – radca prawny, zastępca dyrektora CTT UG, Jaśmina Zwierz – project manager GPNT, dr Katarzyna Waligóra-Borek – dyrektor CTT GUMed, Damian Kuźniewski, Dyrektor CTWiT PG

od lewej: Radosław Wika – dyrektor GPNT PSSE, Tomasz Chyrek – radca prawny, zastępca dyrektora CTT UG, Jaśmina Zwierz – project manager GPNT, dr Katarzyna Waligóra-Borek – dyrektor CTT GUMed, Damian Kuźniewski – dyrektor CTWiT PG

Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom przedstawione zostaną możliwości rozwoju potencjału firmy poprzez transfer technologii oraz aktualna oferta badawcza jednostek naukowych. Dodatkowo zaproponowane zostaną dostępne źródła i mechanizmy finansowania. Broker innowacji doradzi, gdzie uzyskać można profesjonalne wsparcie, nawiąże współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz zaaranżuje pierwsze spotkanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

fot. Ilona Budzbon/GPNT