Kolejny projekt GUMed-u otrzyma dofinansowanie unijne

Kolejny projekt GUMed-u otrzyma dofinansowanie unijne

29.06.2011

Projekt “Wyposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laboratoryjnej w Akademii Medycznej w Gdańsku” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 2 729 584,55 zł.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie, które umożliwi podniesienie jakości kształcenia na kierunku analityka medyczna, przystosowanie laboratoriów do obowiązujących standardów, zwiększenie liczby studentów i stanowisk komputerowych oraz rozszerzenie zakresu i poziomu prac badawczych. Projekt został przygotowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. Leszka Kalinowskiego przy współpracy Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych oraz ekspertów Agencji Rozwoju Pomorza.

Wyposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny Laboratoryjnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (1,34 MB)