O ankietach dydaktycznych przy Okrągłym Stole

13.05.2022

Blisko 100 osób wzięło udział w pierwszej debacie z planowanego cyklu Okrągły Stół Spotkanie odbywające się 10 maja 2022 r. z inicjatywy grona rektorskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczyło ankiety dydaktycznej – celu jej przeprowadzania, korzyści z tego wynikających, a także obaw, zagrożeń. Wydarzenie zorganizowano w ramach realizacji uczelnianej kampanii Kultura Szacunku. W rozmowach udział wzięli reprezentanci władz rektorskich Uczelni: prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni oraz prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. Towarzyszyli im nauczyciele akademiccy z każdego z trzech Wydziałów GUMed: prof. Bartłomiej Ciesielski i dr Tomasz Marjański (WL), dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni i dr hab. Agnieszka Ćwiklińska (WF), jak również dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska i dr Agata Zdun-Ryżewska (WNoZ). Organizacyjnie i merytorycznie uczestników wspierali pracownicy administracji Uczelni: dr Jarosław Furmański – kierujący Biurem ds. Kształcenia i Rozwoju, dr Joanna Śliwińska – kierująca Sekcją ds. Komunikacji oraz dr Damian Szczesny, młodszy specjalista ds. jakości i metod dydaktycznych.

W imieniu gospodarzy dyskusję rozpoczęła prof. Agnieszka Zimmermann, która powitała zgromadzonych gości i wskazała na ważną rolę przeprowadzania ankiet dydaktycznych oraz ich wpływ na kształceni oferowane w GUMed. Podkreśliła również, że jest to temat istotny dla wszystkich członków społeczności akademickiej.

W gronie przedstawicieli nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów chcemy budować przestrzeń do rozmowy na tematy ważne. Podczas tego spotkania chcielibyśmy wypracować wspólne stanowisko w sprawie sposobu oceniania prowadzenia zajęć i wyciągania wniosków z opinii wyrażonych w ankietach – podkreśliła prorektor ds. jakości kształcenia prof. Agnieszka Zimmermann.

Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele studentów: Aleksandra Ziółkowska – przewodnicząca USS, Patryk Brzeziński i Krzysztof Kamiński (WL), Karolina Mosakowska (ED), Bartłomiej Pesta i Margaret Fischer (WF), Michał Bystram i Jakub Deleżuch (WNoZ), którzy poruszyli zagadnienie celowości przeprowadzania ankiet oraz ich realnego wpływu na proces kształcenia. Podkreślali, że wielu studentów rezygnuje z ich przesyłania, co przekłada się na brak informacji zwrotnej dla nauczycieli akademickich. W debatę włączyli się Prorektorzy, chcący poznać poglądy studentów na cele, jakie im przyświecają podczas wypełniania ankiet i zgłębić powody ich ewentualnego nie przesyłania. Prof. Jacek Bigda podkreślił w tym miejscu, że według danych ok. 80% przesyłanych opinii jest pozytywnych. Omówił również sposób działania informatycznego systemu przesyłania ankiet. Istotnym głosem w tej sprawie były wypowiedzi przedstawicieli doktorantów: lek. Alicji Weiszewskiej i lek. Szymona Zdanowskiego jako osób zarówno ocenianych, jak i oceniających.

Jeżeli chodzi o dydaktykę, my dopiero zaczynamy swoją drogę. Cenię sobie feedback od studentów oraz informacje, co powinno się zmienić, a co należy zachować. Ponadto jeżeli coś im przeszkadza, a nie chcą powiedzieć mi tego wprost, mogą wyjaśnić to w ankiecie – mówiła lek. Alicja Weiszewska. – Szkoła Doktorska jest tworem stosunkowo nowym. Wszyscy uczymy się funkcjonować w tej rzeczywistości i wypracowywać wspólne rozwiązania.


od lewej: lek. Alicja Weiszewska, lek. Szymon Zdanowski, Aleksandra Ziółkowska

od lewej: lek. Alicja Weiszewska, lek. Szymon Zdanowski, Aleksandra Ziółkowska

Lek. Szymon Zdanowski podkreślił wagę dostosowania programu nauczania do potrzeb doktorantów oraz pozytywny odbiór wprowadzanych zmian.

Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wierzę i wiem, że opinie, zwłaszcza te słowne, kształtują program i politykę dydaktyczną na przyszłe lata. Z rozmów z kolegami i koleżankami wiem, że przynosi to pozytywne efekty – dodawał lek. Szymon Zdanowski.

Jako reprezentantka nauczycieli akademickich oraz kierowników jednostek głos zabrała dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska.

Dla mnie ta ankieta ma dwa cele. Jest to świetne narzędzie mówiące mi jako kierownikowi zarządzającemu grupą osób, czy ich metody pracy oraz stosowane metody kształcenia są właściwe. Wielokrotnie spotkałam się z pozytywnymi opiniami. Były jednak obecne także negatywne głosy, a trzech nauczycieli zakończyło pracę w naszym Uniwersytecie dzięki negatywnym opiniom w ankietach. Kiedy pojawiają się niepokojące informacje, musimy raportować to dziekanom, a praca nauczycieli jest sprawdzana – wyjaśniała prodziekan Gaworska-Krzemińska. – Drugi cel to możliwość sprawdzenia moich metod przekazywania informacji. Czy to, co mnie wydaje się dobre, odpowiada studentom? Jeśli tak, to wszyscy się cieszymy. Jeśli jednak są negatywne informacje, to jest to sygnał do zmian.


P.Sudara_-_Okrągły_Stół_dydaktyka_-_004.jpg

od lewej: dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. Agnieszka Zimmermann, prof. Jacek Bigda, dr hab. Tomasz Smiatacz, prof. Bartosz Wielgomas

Zarówno nauczyciele akademiccy i przedstawiciele władz Uczelni, jak i studenci oraz doktoranci podkreślali, że ankiety dydaktyczne są bardzo istotnym elementem komunikacji pomiędzy wszystkimi tymi grupami. Pozwalają także wskazać obszary wymagające poprawy, jak również przedstawić proponowane zmiany i opracować sposoby ich wdrożenia. Spotkanie pokazało, że ogólnouczelniana dyskusja jest owocna i umożliwia wyciągnięcie licznych wniosków. Ciepłe przyjęcie pierwszej części planowanego cyklu podkreśliło także konieczność zorganizowania jego kolejnych części.

Okrągły Stół jest formułą rozmawiania ze sobą. Mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać ją także do innych tematów. Ankieta również jest formą rozmowy. Jestem przekonany, że bez umiejętności uczciwego rozmawiania ze sobą nie jest możliwy rozwój osobisty, ani też rozwój Uniwersytetu – podsumowywał dr hab. Tomasz Smiatacz. – Szczera rozmowa jest groźna. Wiąże się z emocjami, często negatywnymi, oraz z ryzykiem obnażenia tego, co we mnie słabe i czego się wstydzę. Jeśli chcemy być ze sobą razem, musimy uczciwie, rzetelnie, sensownie i konkretnie ze sobą rozmawiać. Okrągły Stół jest bardzo dobry, ponieważ zakłada, że każdy z nas ma równe prawo głosu i jest traktowany z równą życzliwością i szacunkiem.

Zapis debaty będzie dostępny w Extranecie.

fot. Paweł Sudara/GUMed