Spotkanie z interesariuszami GUMed

16.04.2022


P.Sudara_-_2022-04-13_-_Spotkanie_Interesariuszy_zewnętrznych_i_wewnętrznych_WNoZ_i_WL_GUMed_-_001.jpg

Grono partnerów i przedstawicieli instytucji współpracujących z GUMed, w szczególności jednostek samorządowych, Rad Pracodawców i podmiotów leczniczych spotkało się 13 kwietnia br. z Władzami Uczelni podczas dorocznego zebrania interesariuszy. Zgromadzonych gości powitał rektor prof. Marcin Gruchała wraz z dr hab. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, prodziekan ds. rozwoju i promocji WNoZ, przewodniczącą uczelnianego Zespołu ds. Współpracy z Interesariuszami Zewnętrznymi.

Na wstępie rektor prof. Marcin Gruchała przybliżył zgromadzonym aktualną sytuację Uczelni, uwzględniając zmiany w zakresie funkcjonowania i kształcenia związane z pandemią COVID-19, sytuacją ekonomiczną (w tym pogłębiającą się inflacją) i geopolityczną, związaną m.in. z trwającą wojną w Ukrainie. W obliczu tych wydarzeń Rektor omówił obowiązujące zasady kontynuowania nauki w GUMed przez studentów kształcących się na ukraińskich uczelniach oraz kluczowe działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w tym starania o zwiększenie finansowania, szczególnie środków na podwyżki dla nauczycieli akademickich, których odpływ staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem.

Korzystając z okazji, że po niemal dwóch latach spotykamy się osobiście, pragnę Państwu podziękować za wsparcie naszych studentów w czasie pandemii COVID-19. Dzięki wspólnym wysiłkom, mimo istotnych ograniczeń, kształcenie w GUMed zachowało ciągłość i nie zostało przerwane – powiedział rektor prof. Marcin Gruchała. – Wsparcie, jakiego od Państwa doświadczamy pozwala nam jeszcze efektywniej spełniać naszą misję i rolę – kształcić kadry medyczne na najwyższym poziomie.


P.Sudara_-_2022-04-13_-_Spotkanie_Interesariuszy_zewnętrznych_i_wewnętrznych_WNoZ_i_WL_GUMed_-_004.jpg

Następnie prodziekan WNoZ dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska wygłosiła wykład dotyczący wpływu zmian demograficznych w Polsce na zapotrzebowanie rodzajowe usług medycznych i personel. Szczególną uwagę Prodziekan WNoZ zwróciła na starzenie się personelu medycznego, co stanowić będzie wyzwanie dla całego systemu ochrony zdrowia. Kluczowa jest zatem ścisła współpraca uczelni z podmiotami zewnętrznymi w zakresie nie tylko stworzenia możliwie najlepszych warunków pracy, poprzez system adaptacji zawodowej i możliwość budowania ścieżki rozwoju zawodowego, ale również wspólne ustalania najlepszych miejsc kształcenia umiejętności praktycznych, tak by pracodawcy i instytucje odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej miały realny wpływ na liczbę i obszary kształcenia studentów.

Współpraca interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, wyrażona troską o studentów i absolwentów, przekładająca się na wysoki poziom ich satysfakcji to droga do tego, by zatrzymać profesjonalnie wykształcone osoby we własnym systemie ochrony zdrowia – podsumowała dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska.

Współpracę z interesariuszami zewnętrznymi z punktu widzenia Wydziału Lekarskiego GUMed zreferował prodziekan ds. dydaktycznych prof. Paweł Zagożdżon. Wykorzystując dane GUS, omówił główne przyczyny zgonów z Polsce, do których należą: choroby układu sercowo-naczyniowego (42,6%), nowotwory (22,8%), a także COVID-19 (9%) i choroby układu oddechowego (6%). Prodziekan WL podkreślił również, że liczba praktykujących lekarzy i pielęgniarek w Polsce należy do najniższych w całej Unii Europejskiej, natomiast prognozowana długość życia w Polsce jest o cztery lata krótsza niż średnia UE.

Wykorzystując gdańskie doświadczenia z realizacji ogólnopolskiego badania PolSenior2, prof. Zagożdżon omówił wyniki występowania objawów depresyjnych w populacji seniorów w zależności od wieku i wykształcenia. Wyniki przedstawiono jako wartości średnie uzyskane w 15-punktowej skali oceny depresji.

Objawy depresji obserwuje się u 42% respondentów w wieku 85+; w całej populacji seniorów to odpowiednio 23% ogółu. Korelują one z wykształceniem – zdecydowana większość osób wykazujących objawy depresji posiadała wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe, nieco mniej zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, średnie bądź pomaturalne – wyjaśniał prof. Paweł Zagożdżon.


P.Sudara_-_2022-04-13_-_Spotkanie_Interesariuszy_zewnętrznych_i_wewnętrznych_WNoZ_i_WL_GUMed_-_036.jpg

Spotkanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych zakończyła tradycyjnie dyskusja. Głos zabrali m.in.: dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lek. med. Jerzy Karpiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dr Tadeusz Jędrzejczyk, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Edyta Witka-Jeżewska, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz dyrektorzy placówek medycznych: UCK, Copernicus, MSWiA oraz Szpitali Pomorskich. Przedstawione w pierwszej części spotkania dane są troską także osób zarządzających placówkami oraz organizatorów systemu opieki zdrowotnej. Wszyscy wyrazili swoją pełną otwartość na współpracę z GUMed w zakresie kształcenia studentów oraz na rzecz zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa pomorskiego.

fot. Paweł Sudara/GUMed