StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Kontynuowanie kształcenia w...

Kontynuowanie kształcenia w Polsce przez studentów z Ukrainy

16.03.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich polskich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, zagwarantowało we współpracy z Ministerstwem Zdrowia koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach.


fot. MZ

Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

  • od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych (kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne) i zostali przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opłaty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie.
  • dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 od osoby, która przed dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku na kierunku medycznym, nie będzie pobierana opłata za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku obcym w uczelni polskiej.

Uczelniom, które pobrały opłaty w niższej wysokości, albo nie pobrały opłaty w powyższych przypadkach przysługiwać będzie refundacja z budżetu państwa.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię w celu uzyskania informacji o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce.

W celu uzyskania informacji zadzwoń pod jeden z następujących numerów telefonów (możliwość rozmowy w języku polskim lub angielskim):

  • +48 532 547 968
  • +48 883 840 964
  • +48 883 840 967
  • +48 539 147 692

Przed rozmową prosimy o przygotowanie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe umożliwiające kontakt;
2. Nazwę uczelni, na której odbywało się dotychczas kształcenie na Ukrainie i tryb studiów;
3. Stopień zaawansowania nauki (w liczbie ukończonych semestrów) i posiadane dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia;
4. Znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce;
5. Obywatelstwo i pochodzenie (obywatel Polski, obywatel Ukrainy, obywatel Ukrainy pochodzenia polskiego);
6. Preferowana uczelnia w Polsce.

Komunikat w języku ukraińskim dostępny jest na stronie MEiN. Na stronie MZ z kolei dostępny jest polsko- i ukraińskojęzyczny komunikat dotyczący regulacji prawnych w zakresie kształcenia studentów z Ukrainy w Polsce.

Solidarni z Ukrainą – wsparcie NAWA

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla obywateli Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na studiach stacjonarnych w języku polskim. Dla Obywateli Ukrainy, którzy podejmą naukę na studiach na kierunkach medycznych w języku angielskim NAWA, na zlecenie Ministrów: Zdrowia oraz Edukacji I Nauki, przygotowała program, którego celem jest m.in. współfinansowanie kosztów kształcenia na studiach w języku angielskim do wysokości 18 tys. PLN za semestr. Pozostałą część opłaty za studia student ponosi samodzielnie.

Agencja na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia podejmuje działania, dzięki którym ukraińscy uchodźcy (studenci i doktoranci) zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia (kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od marca do września 2022 r. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium.

NAWA 15 marca 2022 r. otworzyła nabór do programu Solidarni z Ukrainą dla uczelni nadzorowanych przez MEiN lub MZ, instytutów PAN/instytutów sieci Łukasiewicz/instytutów badawczych, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września 2022 r. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże do końca września 2022 r. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu Solidarni z Ukrainą pozwolą na dofinansowanie około 1320 stypendystów.

W przypadku uczelni podlegających Ministerstwu Zdrowia z pomocy NAWA mogą skorzystać jedynie studenci kształcący się dotychczas na Ukrainie. Regulamin programu Solidarni z Ukrainą nie przewiduje w tej sytuacji udziału doktorantów w programie.

Szczegółowe założenia programu Solidarni z Ukrainą dostępne są na stronie NAWA.

Kontakt dla instytucji: solidarni@nawa.gov.pl

Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl


fot. NAWA

inf. pras. MEiN, MZ i NAWA