Uroczysta inauguracja roku akademickiego

11.10.2021

Ponad 1 600 studentów I roku rozpoczęło naukę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uroczyste posiedzenie Senatu inaugurujące rok akademicki 2021/2022 odbyło się w 11 października br. w formule hybrydowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie zorganizowano w skromniejszym gronie, a całość była transmitowana za pośrednictwem uczelnianych mediów społecznościowych. Tegoroczna uroczystość połączona była z nadaniem godności Aesculapius Gedanensis prof. Bolesławowi Rutkowskiemu oraz wręczeniem Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana prof. Marcinowi Kołaczkowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy Piotr Karczewski, a także dr hab. Radosław Sierpiński, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych, prezes Agencji Badań Medycznych. Obecni byli również m.in.: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Monika Kasprzyk, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.


_DSC3611.JPG

Uroczystość rozpoczęło tradycyjne przemówienie Rektora. W swoim wystąpieniu prof. Marcina Gruchały zapowiedział m.in. zmiany w obszarze kształcenia, jakości i sposobie nauczania, a także programach studiów.

Myśląc o nowoczesnej nauce, nie możemy zapominać o nowoczesnej dydaktyce i edukacji stymulującej do rozwoju. Naszym zadaniem powinno być wykreowanie atmosfery przyjaznej młodym talentom i ich pielęgnacja oraz profesjonalny rozwój zapewniający sukces w świecie nowoczesnej medycyny, nauki i pomocy choremu człowiekowi – mówił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Powinniśmy położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności miękkich, empatii i zdolności do współpracy, sięgając do najlepszych wzorców w środowiskach medycznych i pozamedycznych.

Jak zaznaczył, Gdański Uniwersytet Medyczny to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, z coraz intensywniej rozwijającymi się badaniami o charakterze interdyscyplinarnymi i istotnym udziale współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się m.in. uznane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych publikacji i grantów, a także szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. Rektor zapowiedział kontynuację działań w zakresie wsparcia aktywności naukowej.


_DSC3632.JPG

Nie możemy jednak zapominać, że podstawowym elementem naszej misji jest kształcenie kolejnych pokoleń kadr medycznych i właściwe przygotowanie zawodowe wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. To bardzo odpowiedzialne zadanie wobec społeczeństwa, z którego wywiązujemy się dobrze. Zależy nam, by naukę w GUMed rozpoczynali najlepsi maturzyści, dla których studia i rozwój zawodowy staną się życiową pasją – dodał rektor Gruchała.

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że współczesna medycyna oraz system ochrony zdrowia stawiają przed absolwentami uczelni medycznych potężne wyzwania, związane ze stale rosnącym zasobem szczegółowej specjalistycznej wiedzy, dynamicznym postępem technologicznym, a także z ogromnym obciążeniem pracą zawodową w związku z niedoborami kadr medycznych. W swoim wystąpieniu prof. Gruchała dodał, że szansą na dalszy rozwój GUMed jest powołanie wspólnie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Poprzez podejmowane wspólnie działania chcemy stworzyć na Pomorzu nie tylko silny ośrodek akademicki, ale również atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania, oferujące naukowcom na każdym etapie kariery zawodowej przyjazne warunki do rozwoju i realizacji własnych aspiracji – wyjaśnił prof. Gruchała.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział natomiast, że zainaugurowany w GUMed nowy rok akademicki to kolejny, który rozpoczyna się w realiach walki z pandemią.


_DSC3641.JPG

Cieszę się, że rok, który dzisiaj rozpoczynamy, daje nam nadzieję na systematyczny powrót do normalności. Te kroki naprzód możliwe były dzięki nauce i innowacjom, których przykładem może być zorganizowanie praktycznie z dnia na dzień leczenia osób z COVID-19. Stempel jakości GUMed i UCK jest wyraźnie widoczny na tych wysiłkach i zasługuje na wielkie uznanie – podkreślił minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaapelował również do społeczności akademickiej, aby walczyła o prawdę.

Obserwujemy różne kryzysy. Nie mówię tutaj też tylko i wyłącznie o kryzysie zdrowotnym związanym z pandemią, ale mówię również o pewnym kryzysie autorytetów; kryzysie, który widzimy w takich trywialnych i kolokwialnych przejawach jak ruch antyszczepionkowy, który, zamiast wiedzy, badań, opierania się na dowodach, prezentuje i proponuje nam łatwą manipulację, powierzchowną wiedzę, uproszczenia, skróty myślowe, które prowadzą właśnie do wniosków zupełnie nieracjonalnych. Odwoływanie się do badań, faktów, wniosków z debaty naukowej – to motto powinno przyświecać nam na drodze do normalności – zaznaczył minister Niedzielski.

List do społeczności akademickiej GUMed skierował również prezydent RP Andrzej Duda, w którym podkreślił, że uniwersytet to wyjątkowe miejsce, gdzie w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi, stąd tak ważne są otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty. To również miejscem kształcenia elit i przekazywania młodym pokoleniom akademickiego etosu.

Aesculapius Gedanensis

Od 2018 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w sposób szczególny może wyróżnić swoich pracowników w uznaniu ich wybitnego dorobku naukowego lub zasług dla rozwoju Uczelni. Dedykowany jest temu nowy tytuł Aesculapius Gedanensis/Honorowy Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas tegorocznej inauguracji godnością został uhonorowany prof. Bolesław Rutkowski – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii; wieloletni kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed (1992-2015); w kadencji 2000-2005 prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich.


_DSC3666.JPG

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku wygłosił profesor honorowy GUMed prof. Bolesław Rutkowski. Tradycyjnie inauguracji nowego roku akademickiego towarzyszy wystawa przygotowana przez Muzeum GUMed. Opowieść o rozwoju medycyny prezentuje początki gdańskiej uczelni medycznej, sylwetki wybitnych pracowników, ale przede wszystkim eksponaty wykorzystywane dawniej przez pracowników Uczelni. Jak mówią jej twórcy, poprzez opowieść o tych przedmiotach na moment chcą odsunąć to, co obecnie jest istotne w pracy lekarza: wygodę i precyzję wykorzystania narzędzia. Wystawa będzie funkcjonować w przestrzeni Parku Zielonego od 11 października do 30 listopada 2021 roku.

Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana

Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe ustanowiły w 2020 r. Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora Uczelni w latach 2005-2008. Wyróżnienie będzie przyznawane corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych. Laureatem pierwszej edycji został prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum UJ, od 2016 r. prodziekan WF ds. strategii i rozwoju. Prace naukowe Profesora dotyczą szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych substancji biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki. Są to badania interdyscyplinarne, sięgające od modelowania molekularnego celów biologicznych i komputerowo-wspomaganego projektowania ich ligandów, po badania farmakologiczne. Przedmiotem najważniejszego osiągnięcia naukowego prof. Kołaczkowskiego jest opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów ośrodkowego układu nerwowego w poszukiwaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych.


prof._Marcin_Kolaczkowski.JPG

Kolejnymi wręczonymi podczas uroczystości wyróżnieniami były nagrody Primus Inter Pares, które otrzymali najlepsi studenci każdego z wydziałów: dr Karol Steckiewicz (Wydział Lekarski, kierunek lekarski), który jako pierwszy w historii naszej Uczelni uzyskał stopień doktora jeszcze w trakcie studiów, mgr Grzegorz Piotrowski (Wydział Nauk o Zdrowiu, zdrowie środowiskowe i BHP II st.) oraz mgr Klaudia Kołodyńska (Wydział Farmaceutyczny, farmacja).

W trakcie inauguracji wręczono również Medale Zasłużonemu GUMed, które otrzymały: prof. Barbara Kochańska i mgr Barbara Myślińska-Kawałko, a którym pośmiertnie został odznaczony doc. Henryk Zawadzki, przez ponad 20 lat opiekun studentów I roku Wydziału Lekarskiego.

Immatrykulacje studentów

Do społeczności akademickiej GUMed dołączyło ponad 1 600 studentów I roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną reprezentowanych podczas inauguracji przez pięcioro z nich. Powitał ich dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich, który odczytał także tekst ślubowania. Dziekani poszczególnych wydziałów wręczyli studentom listy gratulacyjne, z kolei rektor prof. Marcin Gruchała pasował ich i przyjął w poczet studentów naszej Uczelni. W podobny sposób przebiegło ślubowanie doktorantów, w którym uczestniczył prof. Jacek Witkowski, dyrektor Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed.

- Przyjmujemy Was do grona społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która w swoim działaniu kieruje się zasadą wzajemnego szacunku i życzliwości pomimo dzielących nas różnic, a także zasadą swobody wypowiedzi, uczciwości i przyzwoitości – mówił do studentów prorektor Smiatacz. – Za nami niezwykle trudny rok akademicki. W tym czasie wirus nie próżnował, dlatego niestety wydaje się, że również nadchodzący rok będzie pełen wyzwań. Zapewne w przyszłości wygramy starcie z wirusem, jeśli będziemy sięgać do odwiecznych źródeł sukcesu – umiejętności pracy zespołowej, wzajemnego zaufania, zdolności do słuchania, poprawnej analizy faktów i przewidywania zdarzeń. Życzę Wam, by mimo tych trudności pobyt w murach naszej Uczelni pozwolił Wam rozwinąć swoje talenty.


_DSC3727.JPG

Łącznie w roku akademickim 2021/2022 naukę w GUMed podjęło 543 studentów na Wydziale Lekarskim, 209 na Wydziale Farmaceutycznym oraz 703 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a także 150 studentów kierunków anglojęzycznych.

fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed


Listy gratulacyjne nadesłane do GUMed

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (360 KB)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (317 KB)
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki (323 KB)
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek (308 KB)
Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek (207 KB)
Rektor AMG prof. Barbara Krupa-Wojciechowska (315 KB)
Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku (179 KB)
Rektor Politechniki Śląskiej (275 KB)
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (229 KB)
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (210 KB)
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (298 KB)
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy (259 KB)
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (232 KB)
Główny Inspektor Sanitarny (208 KB)
Naczelna Izba Lekarska (295 KB)
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (277 KB)
Gdańskie Towarzystwo Naukowe (256 KB)