StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Liderzy zespołów w procesie...

Liderzy zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni

17.05.2021

Wspieranie procesów konsolidacji uczelni to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni. Nominacje wręczono 12 maja br. podczas spotkania przedstawicieli Związku Uczelni.

Liderzy_zespołów_ZUF.png


Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:

 • prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych;
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów;
 • dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed, kierująca Sekcją ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Z Politechniki Gdańskiej liderami zostali:

 • prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji;
 • prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych;
 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych;
 • Anna Kanarska, zastępca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami;
 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych;
 • dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych;
 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych;
 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych;
 • dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość;
 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych;
 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita;
 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita;
 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich;
 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych;
 • prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych;
 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji;
 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.
prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki
prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki

Działania będą realizowane w ramach Związku Uczelni w Gdańsku, który tworzą trzy najsilniejsze uczelnie Pomorza. Poprzez wspólne inicjatywy GUMed, PG i UG zamierzają budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jest prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed.

Utworzenie Związku przez trzy wiodące uczelnie Pomorza bez wątpienia pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać ich dotychczasowy potencjał i zwiększy rozpoznawalność zwłaszcza poza granicami kraju. Pozwoli również stworzyć silny, jednorodny organizacyjnie i konkurencyjny na arenie międzynarodowej ośrodek akademicki – podkreśla prorektor prof. Michał Markuszewski.

Projekt Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni wdrażany jest w ramach programu PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O ZWIĄZKU UCZELNI W GDAŃSKU

Organem nadzorującym pracę Związku jest Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia jest do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Zarządzanie Związkiem Uczelni należy do Dyrektora Związku. Funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast zastępcą dyrektora została Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27. Więcej informacji na temat Związku Uczelni można znaleźć na naszej stronie.

fot. Dariusz Giers, Paweł Paszko, Paweł Sudara