StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021GUMed najbardziej umiędzyna...

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

4.03.2021

Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny. Utrzymujący się od lat trend potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2020 przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Kopia_TŁO_WWW_(8).png

W Gdańsku studiuje 3 270 cudzoziemców, pochodzących z 44 krajów. Najliczniejszą grupą są studenci GUMed, stanowiący ponad 30% ogółu. Tym samym nasz Uniwersytet utrzymuje status najbardziej umiędzynarodowionej uczelni Pomorza. Zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością w Gdańsku jest kierunek lekarski, na którym w roku 2019/2020 kształciło się blisko 1 000 osób. Warto podkreślić, że w skali całego kraju był to drugi najczęściej wybierany przez studentów zagranicznych kierunek studiów. Kształciło się na nim 7 828 osób, z których niemal 1 000 studiował w naszym Uniwersytecie. Tym samym GUMed uplasował się na 2 pozycji wśród polskich akademickich uczelni kształcących w zawodach medycznych, tuż za Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Jak podkreślają twórcy raportu, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, dokładając starań, by w ich murach kształciło się jak najwięcej studentów z zagranicy. W związku z tym, z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce.

Działania z zakresu internacjonalizacji realizuje w GUMed Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni. Do jego najważniejszych zadań należy m.in. organizacja współpracy międzynarodowej, wsparcie studentów zagranicznych oraz budowa relacji z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu. O tym, jak istotne są takie inicjatywy mówi kierownik Działu Ewa Kiszka.

Ewa Kiszka
Ewa Kiszka

Uczelnia otwarta na świat, o wysokim poziomie umiędzynarodowienia, to taka, która stwarza członkom swojej społeczności możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia. Dla której rozwój osobisty pracowników i studentów, podnoszenie kompetencji, ich kreatywność i przedsiębiorczość oraz kreowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi w wymiarze międzynarodowym jest jednym z głównych celów rozwoju.

Nasz Uniwersytet kładzie szczególny nacisk na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia oraz wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności na świecie. Popierane i wspierane są wszelkie działania dotyczące współpracy międzynarodowej oraz mobilności zagranicznej. Niezwykle istotny jest rozwój kierunków studiów otwartych dla kandydatów z całego świata, jak też podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych społeczności akademickiej oraz reorganizacja i dostosowywanie uczelnianej administracji do wspierania naukowców. Są to działania na poziomie strategicznym i operacyjnym, bezpośrednie i pośrednie, partnerskie i wspierające, dostosowywane do zmieniających się potrzeb.

Bardzo nas cieszy utrzymanie statusu najbardziej umiędzynarodowionej uczelni Pomorza i jednej z najbardziej umiędzynarodowionych w Polsce. Dzięki ogromnej pracy Działu Rekrutacji pod kierunkiem dr hab. Sławomira Wójcika, owocnej współpracy wielu innych jednostek GUMed, jak również jej otoczeniu aktualnie studiuje u nas prawie 1 000 studentów z 65 krajów, co stanowi 17% ogółu. Ta różnorodność kulturowa wymaga od nas podjęcia różnych działań wspierających i integrujących naszą społeczność. Działania te realizuje m.in. Sekcja Współpracy Międzynarodowej, powołany blisko dwa lata temu Welcome Point oraz Stanowisko ds. relacji z absolwentami zagranicznymi.