Rada Uczelni powołana

28.01.2021

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołał Radę Uczelni. W skład siedmioosobowego zespołu weszli pracownicy GUMed: prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, prof. dr hab. Ryszard Smoleński, przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego: dr Roman Budziński, mgr Paweł Orłowski i dr Paweł Pietkiewicz oraz przewodniczący USS Bartosz Fałkowski jako przedstawiciel studentów. Przewodniczącym Rady został wybrany mgr Paweł Orłowski. Obecna kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie ze Statutem GUMed, Rada Uczelni składa się z siedmiu członków, a jej przewodniczącym jest członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu. Do zadań Rady należy: opiniowanie projektu statutu i strategii, monitorowanie gospodarki finansowej i sposobu zarządzania Uczelnią. Ponadto ma kompetencje do wskazywania kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni: opiniuje plan rzeczowo-finansowy, dokonuje wyboru firmy audytorskiej, która ma zbadać roczne sprawozdanie finansowe GUMed, zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.