Kolejni badacze z grantem NCN

8.12.2020

Dwóch naukowców naszej Uczelni znalazło się wśród laureatów konkursu w programie MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki.

dr Katarzyna Chojnowska
dr Katarzyna Chojnowska

Dr Katarzyna Chojnowska z Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P GUMed otrzymała finansowanie w kwocie 49 170 zł na realizację projektu Markery prognostyczne w fibroblastach pochodzących z histologicznie niezmienionej tkanki od pacjentek z nowotworem piersi.

Celem projektu jest określenie profili patogennych wariantów somatycznych fibroblastów zrębu gruczołu sutkowego pochodzących z histologicznie niezmienionej tkanki od pacjentek z nowotworem piersi. Fibroblasty stromalne stanowią dominujący, endokrynologicznie czynny element mikrośrodowiska guza. Populacje komórek, które są obecne w mikrośrodowisku guza mogą gromadzić specyficzne dla linii patogenne warianty somatyczne (mutacje nabywane podczas życia). Niektóre z tych wariantów mogą zmieniać fenotyp komórki w sposób, który tworzy korzystne mikrośrodowisko dla powstawania i progresji nowotworu. Porównanie profili wariantów somatycznych fibroblastów stromalnych z komórkami nowotworowymi oraz kontrolnymi (fibroblasty skóry, leukocyty krwi obwodowej), pozwolą ocenić, czy istnieje presja selekcyjna na poziomie genomu w kierunku genów, niezawiązanych z funkcją fibroblastów. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do opracowania nowych metod wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski z Międzynarodowej Agendy Badawczej – Laboratorium Medycyny 3P GUMed.


Dr Michał Bieńkowski z Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed otrzymał finansowanie w kwocie 49 610 zł na realizację projektu Analiza wolnego nowotworowego DNA z mutacją KRAS u pacjentów z rakiem trzustki.

Celem badania jest wstępne określenie przydatności diagnostycznej analizy wolnego nowotworowego DNA (cfDNA) u chorych z podejrzeniem raka trzustki. Projekt zakłada, że poszczególne grupy kliniczne raka trzustki (guzy resekcyjne, miejscowo nieresekcyjne i rozsiane) różnią się poziomem wolnego nowotworowego DNA. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do opracowania nowego narzędzia do diagnostyki i planowania leczenia chorych na raka trzustki, a tym samym przybliżyć wdrożenie płynnej biopsji do praktyki klinicznej.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii GUMed oraz Kolekcją Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie prof. dr hab. Wojciech Biernat z Katedry i Zakładu Patomorfologii GUMed.

Więcej o konkursie znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.