Granty Narodowego Centrum Nauki przyznane

27.11.2020

NCK.png

Naukowcy naszego Uniwersytetu znaleźli się w gronie laureatów konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 Narodowego Centrum Nauki. Łączna kwota finansowania przyznana GUMed wynosi 13 998 484 zł i pozwoli na realizację 11 projektów badawczych.

W ramach konkursu OPUS 19 finansowanie otrzymali:

- prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz z Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego GUMed z projektem pt. Wpływ restrykcji czasowej w spożywaniu pokarmu oraz treningu wytrzymałościowego na markery zdrowia starszych kobiet, wartość projektu 2 243 760 zł, dofinansowanie GUMed 2 243 760 zł

- prof. dr hab. Rafał Bartoszewski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed z projektem pt. Czy łagodny stres ER i prekondycjonowanie umożliwia lepsze zrozumienie mechanizmów determinujących los komórki podczas UPR?, wartość projektu 2 522 400 zł, dofinansowanie GUMed 2 522 400 zł

- dr hab. Anna Hallmann z Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej GUMed z projektem pt. Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors), wartość projektu 1 396 800 zł, dofinansowanie GUMed 1 134 600 zł

- dr hab. Anna Lass z Zakładu Parazytologii Tropikalnej, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed z projektem pt. Badania nad epidemiologią alweokokozy na wybranych terenach endemicznych i nieendemicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania profili genetycznych Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych i ludzi, wartość projektu 1 679 400 zł, dofinansowanie GUMed 1 362 240 zł

- dr hab. Piotr Łuczkiewicz kierownik II Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed z projektem pt. Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową, wartość projektu 1 472 400 zł, dofinansowanie GUMed 223 200 zł (projekt jest wspólnym przedsięwzięciem środowisk naukowych Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, liderem projektu jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor PG)

- dr hab. Adriana Mika z Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej GUMed z projektem pt. Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1), wartość projektu 1 770 582 zł, dofinansowanie GUMed 1 514 982 zł

- dr hab. Anna Żaczek, prof. uczelni, kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed z projektem pt. Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji, wartość projektu 2 074 080 zł, dofinansowanie GUMed 2 074 080 zł.


W ramach konkursu PRELUDIUM 19 finansowanie otrzymali:

- mgr Monika Górska-Arcisz z Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed z projektem pt. Aktywność FGFR2 w regulacji czynnika transkrypcyjnego Nrf-2 – znaczenie dla wzrostu i odpowiedzi komórek luminalnego raka piersi na terapie anty-ER, wartość projektu 210 000 zł, dofinansowanie GUMed 210 000 zł

- mgr Patrycja Jabłońska z Katedry i Zakładu Biochemii GUMed z projektem pt. Rola CD38 w rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych, wartość projektu 209 880 zł, dofinansowanie GUMed 209 880 zł

- Karol Steckiewicz, student VI r. kierunku lekarskiego GUMed z projektem pt. Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek metali szlachetnych jako platform dostarczania leków w eksperymentalnym modelu chorób zapalnych jelit, wartość projektu 209 784 zł, dofinansowanie GUMed 209 784 zł

- lek. Anna Zaryczańska, doktorantka Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed z projektem pt. Atopowe zapalenie skóry – poszukiwanie nowych punktów uchwytu terapii celowanej na podstawie oceny znaczenia klinicznego i prognostycznego wybranych cytokin (IL-19, IL-37) z zastosowaniem innowacyjnej metody diagnostycznej, wartość projektu 209 398 zł, dofinansowanie GUMed 209 398 zł.


Więcej informacji o laureatach i projektach w załączniku poniżej.

NCN laureaci GUMed (895 KB)