StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2020/2021Ustanowiono Nagrodę i Medal...

Ustanowiono Nagrodę i Medal im. prof. Romana Kaliszana

9.10.2020

_DSC2794.JPG
_DSC2799.JPG
_DSC2805.JPG
_DSC2803.JPG
_DSC2816.JPG

Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe ustanowiły Nagrodę im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora Uczelni w latach 2005-2008. Wyróżnienie będzie przyznawane corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych. Trójstronne porozumienie podpisali 7 października 2020 r. reprezentanci każdej ze stron – rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy dr Wojciech Kuźmierkiewicz oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzy Błażejowski. W spotkaniu uczestniczył również prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, dziekan Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2016-2020.

– Ustanowiona Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana otwiera przed zdolnymi naukowcami nowe możliwości aplikacyjne w zakresie medycyny i farmacji – powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Dziękuję zarówno Naukowej Fundacji Polpharmy, jak i Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu za przyjęcie ze zrozumieniem naszej inicjatywy oraz wsparcie działań w tym zakresie.

Nagroda i Medal będą wręczane podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, począwszy od roku akademickiego 2021/2022. Naukowiec może je otrzymać wyłącznie raz. Kandydatów zgłaszają zaproszeni imiennie przez Komisję Konkursową wybitni przedstawiciele nauki.

Laureat otrzyma również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej w złotych polskich równowartość 5 000 euro, ufundowaną przez Naukową Fundację Polpharmy. Ponadto GTN wykona okrągły Medal z brązu – zawierający na awersie podobiznę Romana Kaliszana, Jego imię i nazwisko oraz rok urodzenia i śmierci, a na rewersie napisy: Polpharma Fundatio ad Scientias pertinens, Universitas Medica Gedanensis i Societas Scientiarum Gedanensis (na obwodzie) oraz Servire Veritati Kaliszan Lectio Praemiumque.

– Mieliśmy zaszczyt przez wiele lat współpracować z profesorem Romanem Kaliszanem w Radzie Naukowej Fundacji, której celem jest wsparcie realizacji projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji. Jesteśmy dumni, że nagroda jego imienia pozwoli na wyróżnienie najlepszych polskich uczonych. To wkład naszej Fundacji oraz pana Jerzego Staraka w rozwój i promocję polskiej nauki, a także symboliczny wyraz uznania dla wybitnego naukowca, jakim był profesor Kaliszan – dodał dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy.

Ponadto laureat Nagrody i Medalu ma przywilej wygłoszenia wykładu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz opublikowania go w Roczniku Gdańskim albo w Wydawnictwie GUMed.

– Profesor Roman Kaliszan to wybitny uczony, który wniósł nieprzemijający wkład do wiedzy z zakresu ilościowego opisu danych pochodzących z analizy chemicznej, biochemicznej i farmaceutycznej. Jego badania przyczyniły się znacząco do zaproponowania ilościowego opisu zależności między charakterystykami chromatograficznymi retencji a strukturą związków. Jego cechy osobowe i postawa w relacjach międzyludzkich istotnie wkomponowują się w kreowanie etosu akademickiego. Oddany sprawom nauki i ludziom stał się wyróżniającym uczonym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podnoszącym istotnie rangę pomorskiego ośrodka akademickiego oraz wzorem do naśladowania dla współczesnych i przyszłych pokoleń badaczy – podkrelił prof. Jerzy Błażejowski, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Procedura wyboru kandydatów ma charakter trzyetapowy. Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oraz wstępnej merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków i nominuje kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu. Wyznacza recenzentów, po dwóch do każdego wniosku, którzy oceniają m.in. wartość naukową i oryginalność osiągnięcia oraz jego znaczenie dla rozwoju nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych. Komisja Konkursowa na podstawie opinii przedstawionych przez wnioskodawców i recenzentów ustala listę rankingową trzech najlepiej ocenionych kandydatów. Ostatecznego wyboru osoby nagrodzonej dokonuje Kapituła Nagrody i Medalu.

PATRON NAGRODY

prof. Roman Kaliszan
prof. Roman Kaliszan

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945-2019) – rektor ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w kadencji 2005-2008, prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016. Członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR). Uznanie międzynarodowe, przyniosła prof. Kaliszanowi aktywność na polu analizy farmaceutycznej, bioanalizy, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych.

Autor i współautor 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek ponad 10 rad redakcyjnych wydawnictw znajdujących się na liście JCR.

Aktywność na polach naukowych i organizacyjnych skutkowała udziałem prof. Kaliszana w wielu ciałach kolegialnych. Był m.in. od 1990 r. członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, od 2003 r. członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1994 r. członkiem Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w latach 1992-1995 członkiem Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, od 2010 r. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w latach 2003-2011 członkiem Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych Ministerstwa Zdrowia, a w okresie 2013-2016 przewodniczącym Komisji Nagród Ministra Zdrowia. W latach 1996-2006 był także członkiem Komisji Farmakopei Polskiej, w latach 2001-2011 konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej, a od 2003 r. członkiem Rady Naukowej Fundacji Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w latach 1989-1995, sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1998-2001), wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PAN (2002-2006), członka Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) (1996-2002). Był również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2001 r., Medalu im. I. Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2001 r., Medalu im. B. Koskowskiego Naczelnej Rady Aptekarskiej w 2005 r., Medalu im. Prof. A. Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2006 r., Medalu „Zasłużonemu – Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” w 2009 r.