StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2019/2020Władze GUMed kadencji 2020-...

Władze GUMed kadencji 2020-2024

1.09.2020

Czteroletnią kadencję rozpoczęły nowe władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektorem Uczelni został ponownie wybrany prof. dr hab. Marcin Gruchała, którego najbliższymi współpracownikami będą: prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, pierwszy zastępca Rektora; prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich oraz prof. dr hab. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych.

W kadencji 2020-2024 funkcje dziekanów sprawować będą: na Wydziale Lekarskim prof. dr hab. Radosław Owczuk, na Wydziale Farmaceutycznym prof. dr hab. Wojciech Kamysz, natomiast na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej prof. dr hab. Przemysław Rutkowski. Dziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została dr hab. Ewelina Król, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszego września 2020 r. rozpoczęły urzędowanie także nowe władze prodziekańskie w składzie:
- Wydział Lekarski: prof. dr hab. Ewa Słomińska – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr oraz prodziekani ds. dydaktycznych: dr hab. Maria Bieniaszewska; dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni; dr hab. Paweł Zagożdżon, prof. uczelni oraz dr hab. Kamil Chwojnicki;
- Wydział Farmaceutyczny: dr hab. Bartosz Wielgomas – prodziekan ds. dydaktycznych, pierwszy zastępca Dziekana; dr hab. Magdalena Prokopowicz – prodziekan ds. dydaktycznych oraz dr hab. Danuta Siluk – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr;
- Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT: prof. dr hab. Piotr Lass – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr, pierwszy zastępca Dziekana; prof. dr hab. Piotr Wąż – prodziekan ds. dydaktycznych; dr hab. Agnieszka Zimmermann – prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich oraz dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prodziekan ds. promocji i rozwoju;
- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed: dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – prodziekan ds. studenckich i kształcenia; dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – prodziekan ds. nauki oraz dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed – prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju.

Dyrektorem Pierwszej Szkoły Doktorskiej pozostaje prof. dr hab. Jacek Witkowski.

Obowiązki kanclerza GUMed będzie sprawował mgr Marek Langowski, natomiast kwestora mgr Zbigniew Tymoszyk.

Fot. Paweł Sudara/GUMed