Uroczysta inauguracja programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w GUMed

29.01.2020

Fot. Zbigniew Wszeborowski
Fot. Zbigniew Wszeborowski

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uroczysta inauguracja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się 29 stycznia br. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska oraz Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia. Obecni byli także posłowie na Sejm RP, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, przedstawiciele wojewódzkich jednostek organizacyjnych: Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przedstawiciele samorządów zawodowych, rektorzy uczelni Pomorza, a także członkowie Rady Uczelni, na czele z przewodniczącym Pawłem Orłowskim, Senatu GUMed, Rad Wydziałów, Rady społecznej UCK, pracownicy badawczy, dydaktyczni, administracji, a także studenci i doktoranci.

Fot. Sylwia Mierzewska, UCK
Fot. Sylwia Mierzewska, UCK
– Gratuluję GUMed spektakularnego sukcesu. Gdański Uniwersytet Medyczny wykorzystał szansę, jaką dawała inicjatywa doskonałości, aby przeprowadzić rzetelną analizę mocnych i słabych stron uczelni. Państwa uczelnia została wyłoniona przez międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki – zauważył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Fot. Sylwia Mierzewska, UCK
Fot. Sylwia Mierzewska, UCK

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych. O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

Fot. Sylwia Mierzewska, UCK
Fot. Sylwia Mierzewska, UCK

– Jesteśmy niezwykle dumni z odniesionego sukcesu, że jako jedyna uczelnia medyczna uzyskaliśmy status uczelni badawczej – podkreślił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – To, że w pierwszej dwudziestce znalazły się aż cztery uczelnie medyczne dobrze świadczy o poziomie polskich nauk medycznych. Już dziś krajowa medycyna jest w znanym stopniu widoczna na arenie międzynarodowej, zarówno ze strony badawczej, jak również sukcesów klinicznych i dydaktycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, Uczelnia zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Tak sprofilowany zakres aktywności w realny sposób zapewni GUMed największe możliwości zwiększenia wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój światowej nauki.

Fot. Sylwia Mierzewska, UCK
Fot. Sylwia Mierzewska, UCK

W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe. Duże znaczenie odgrywają nowe rozwiązania organizacyjne, w szczególności rozwój struktur typu core facilities. Możliwość współpracy w jednym miejscu specjalistów z różnych dyscyplin, środowisk i krajów przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego GUMed, a także wzrostu znaczenia i zasięgu oddziaływania badań realizowanych w Uczelni. Pracując nad mocnymi, rozpoznawalnymi osiągnięciami naukowymi, w szczególności w obszarze medycyny klinicznej (z naciskiem na możliwie szeroko rozumianą onkologię i kardiologię), GUMed umacniania efektywną współpracę wewnątrzuczelnianą pomiędzy najambitniejszymi klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyki.

– Kilka lat temu rozpoczęliśmy dyskusję nad tym, w jaki sposób prowadzić badania naukowe, aby były one efektywne. Punktem inicjującym zmiany i wyjście spoza naszych grup badawczych pojedynczo rozpatrywanych na rzecz większej współpracy była inicjatywa powołania Centrum Medycyny Translacyjnej w 2014 roku – mówił prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki GUMed. – Dzięki zgromadzeniu w jednej przestrzeni najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu, który służyć będzie nie konkretnym jednostkom, ale wszystkim pracownikom, którzy chcą realizować innowacyjne projekty naukowe, możemy optymalnie wykorzystać rozproszony potencjał poszczególnych grup badawczych w strategicznych dla Uczelni obszarach działalności badawczych i rozwojowych.

Również ściślejsza i bardziej dedykowana współpraca z wiodącymi uczelniami z regionu w sposób istotny większy szanse Uczelni w konkurencji o miejsca rankingowe na poziomach porównywalnych z pozycjami osiąganymi na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej przez partnerskie ośrodki z Glasgow, Utrecht czy Uppsali, uznane przez GUMed jako wzorcowe uczelnie odniesienia. Nie bez znaczenia jest modelowa współpraca Uczelni ze szpitalem klinicznym – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym także w zakresie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej.

– Z perspektywy ogólnopolskiej, wygrywając konkurencję z wieloma prestiżowymi uczelniami wyższymi wieloprofilowymi, osiągnięcia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wzbudzają szacunek i naukowy respekt – powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. – Rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu jest zawsze immanentnie związany z praktyką medyczną i leczeniem pacjentów. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak też środowisko naukowe Uczelni jest w pełni świadome tej współzależności – koegzystencji badań naukowych z praktyką medyczną.

Program zostanie wzmocniony reformą kultury organizacyjnej. Zostanie wdrożony program odciążający administracyjnie samych badaczy, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na badania. W ramach prowadzonej w tym duchu digitalizacji i automatyzacji procesów administracyjnych powstanie nowe, dedykowane centrum administracyjne oraz nowy system zarządzania. W ramach poprawy możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych powstaną wzmocnione struktury Inkubatora oraz Akceleratora Innowacji.

Szansą na pomyślną realizację zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Umożliwi to dopasowanie oferty dydaktycznej do wymagań priorytetowych obszarów badawczych i łatwiejszy dostęp międzynarodowych doktorantów do ukierunkowanego na badania programu oferowanego w języku angielskim. Swoje działania Uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

Podczas uroczystości minister Gowin przekazał rektorowi GUMed prof. Marcinowi Gruchale symboliczną tabliczkę z logo Programu. Dzięki uzyskaniu statusu uczelni badawczej GUMed w latach 2020–2026 będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego, co łącznie przełoży się na kwotę około 100 mln zł, czyli 14,5 mln zł co roku przez 6 lat.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą Błażeja Połoma. Zapis uroczystości dostępny jest na Youtube