GUMed ze statusem uczelni badawczej

30.10.2019

IMG_6806-001.JPG
IMG_E6815-001.JPG
IMG_6822.JPG
IMG_6818.JPG
IMG_6832-001.JPG
IMG_6829.JPG

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wyniki pierwszej edycji programu ogłosił 30 października 2019 r. w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie. W gronie zwycięskich uczelni, obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, znalazły się także: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski. Każda z 20 uczelni była oceniona przez zespół 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

W uroczystości ogłoszenia wyników wzięła udział reprezentacja Uczelni, w skład której weszli: prof. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki, prof. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych, prof. Ryszard Smoleński – kierownik Katedry i Zakładu Biochemii oraz mgr Katarzyna Grzejszczak – zastępca kanclerza ds. strategii i rozwoju. Zgodnie z założeniami projektu, Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego GUMed, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów. Wykorzystana metodologia uwzględniła m.in. rankingi branżowe, współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi, liczbę prestiżowych publikacji międzynarodowych, jakość i efektywność prowadzonych badań, poziom umiędzynarodowienia, a także nowoczesną infrastrukturę badawczą. Tak sprofilowany zakres aktywności w realny sposób zapewni GUMed największe możliwości zwiększenia wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój światowej nauki.

– Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych – mówi prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki. – O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy bez wątpienia nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju.

Projekt przygotował interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele władz rektorskich, pracownicy naukowi, badawczy i administracyjni. Znaczący udział mieli także pracownicy Biblioteki Głównej GUMed. W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” GUMed zamierza wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe. Duże znaczenie odgrywają nowe rozwiązania organizacyjne, w szczególności rozwój struktur typu core facilities. Możliwość współpracy w jednym miejscu specjalistów z różnych dyscyplin, środowisk i krajów przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego GUMed, a także wzrostu znaczenia i zasięgu oddziaływania badań realizowanych w Uczelni.

– Dążąc do mocnych, rozpoznawalnych osiągnięć naukowych, w szczególności w obszarze medycyny klinicznej, dążymy do zacieśniania i umacniania efektywnej współpracy wewnątrzuczelnianej pomiędzy najambitniejszymi klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyki. Powołane w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Centrum Medycyny Translacyjnej jest według mnie kluczem naszego sukcesu – dodaje prof. Bączek.

Szansą na pomyślną realizację zadań jest powołanie w strukturach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Pierwszej Szkoły Doktorskiej z nowym programem kształcenia, zakładającym rekrutację również kandydatów z zagranicy. Umożliwi to dopasowanie oferty dydaktycznej do wymagań priorytetowych obszarów badawczych i umożliwi łatwiejszy dostęp międzynarodowych doktorantów do ukierunkowanego na badania programu oferowanego w języku angielskim. Swoje działania Uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

– Bardzo ważna dla komercjalizacji badań prowadzonych przez naukowców jest realizacja innych celów szczegółowych, które ułatwią synergię na linii nauka – biznes oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów i podmiotów zagranicznych współpracą z naszą Uczelnią – podkreślał prof. Bączek. – Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca z kluczowymi uczelniami Pomorza – Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim ułatwi działalność badawczą i pozwoli na stworzenie nowych mechanizmów rozwojowych i wdrożeniowych w kluczowych dla nas obszarach. Ponadto zwiększy to nasze szanse w konkurencji o miejsca w rankingach światowych na poziomach porównywalnych z pozycjami osiąganymi przez – uznanych przez nas jako wzorcowe uczelnie odniesienia – partnerów zagranicznych GUMed z Glasgow, Utrecht czy Uppsali na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej.

Działaniami wspierającymi rozwój GUMed jako uczelni badawczej jest konsekwentne kształtowanie kultury organizacyjnej i optymalizacja procesów personalnych. Współpraca oparta na zasadach partnerstwa, wzajemnego szacunku i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków pozwoli nie tylko umiejętnie budować i rozwijać kompetencje członków uczelnianej społeczności, ale wpłynie realnie na poprawę jakości i komfortu wykonywanej pracy.

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek wiodący działający nie tylko w obszarze istniejących trendów medycznych; Uczelnia sama kreuje nisze badawcze w oparciu o analizę kierunków rozwoju cywilizacji. W ramach wnioskowanego projektu został opracowany program zwiększenia wpływu GUMed na naukę światową w priorytetowych obszarach badawczych, takich jak onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularnej. Postawienie na te obszary badawcze ma głęboki sens, zwłaszcza, że problemy sercowo-naczyniowe i onkologiczne stanowią najczęstsze powody śmierci w Unii Europejskiej.

Powyższe działania wpisują się również w Strategię rozwoju GUMed na lata 2019-2025. Zakłada ona dążenie do ugruntowania pozycji w nauce światowej przez: wzrost liczby znaczących publikacji, dalsze poszerzenie umiędzynarodowienia współpracy badawczej, pozyskiwanie większej liczby grantów z partnerami zagranicznymi oraz wzmocnienie skuteczności procesu komercjalizacji wyników badań.

Fot. Joanna Śliwińska/GUMed

Lista wyłonionych uczelni (536 KB)
List przewodni (738 KB)
List od Ministra MNiSW Jarosława Gowina (411 KB)
List od Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (303 KB)

„INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA” – informacja o konkursie

Program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10 najlepszych, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%. Plany rozwoju stanowiące kluczowy element wniosków składanych przez uczelnie obejmują cele oraz działania, które podniosą poziom badań naukowych i jakości kształcenia, a w efekcie przyczynią się do podniesienia międzynarodowego znaczenia placówki. Uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnie zakwalifikowane do udziału w konkursie to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdańska; Politechnika Łódzka; Politechnika Śląska; Politechnika Warszawska; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski.

We wnioskach ocenianych przez ekspertów uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim: zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, poprawy polityki kadrowej na uczelni i podniesienia jakości zarządzania uczelnią. Uczelnie były również zobowiązane do wskazania priorytetowych obszarów badawczych, w obrębie których będą prowadzić zintensyfikowaną działalność naukową. Wszystkie szkoły wyższe uprawnione do udziału w pierwszym konkursie programu IDUB otrzymały w 2018 r., w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dodatkowe środki finansowe (w wysokości od 700 tysięcy zł do 1 miliona zł) służące wsparciu w przygotowaniu wniosków oraz w zakresie przeprowadzenia odpowiednich badań naukowych i analiz.