Immatrykulacje na GUMed

Immatrykulacje na GUMed

3.10.2019

Zakończyły się immatrykulacje na wszystkich wydziałach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Immatrykulacja Wydziału Lekarskiego

Studenci pierwszego roku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają za sobą pierwszą uroczystość uczelnianą. Jako pierwsi immatrykulowani byli studenci Wydziału Lekarskiego. Uroczystości odbyła się w dniach 26 i 27 września br. w Atheneum Gedanense Novum.

Podczas uroczystości 26 września studenci pierwszych lat kierunków: lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych i studentów niestacjonarnych kierunku lekarskiego zostali oficjalnie przyjęci w poczet studentów Uczelni. Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia.

Dzień później studia rozpoczęli studenci kierunku lekarskiego, studiów zarówno polsko, jak i anglojęzycznych. Uroczystości przewodniczył rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała.

Ceremonię ślubowania poprowadziła prof. dr hab. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego. Studentom, którzy uzyskali najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym wręczono listy gratulacyjne.

Przemówienia wygłosili: prof. Marcin Gruchała, prof. Jacek Bigda, prof. Maria Dudziak, a także prof. Michał Żmijewski – prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr Henryk Zawadzki – opiekun studentów I roku WL, dr Narcyz Knap – opiekun studentów I roku WL kierunku lekarskiego English Division.

Głos zabrali również goście honorowi: Aleksandra Gajda – prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, prof. Wiesław Makarewicz – rektor Uniwersytetu w latach 1999-2005, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, który wygłosił wykład nt. 100-lecia Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz dr Jacek Kaczmarek, który w Uczelni jest odpowiedzialny za relację z absolwentami zagranicznymi.

W uroczystościach uczestniczyli również: prof. Janusz Moryś – rektor Uczelni w latach 2008-2016 i kierownik Katedry Anatomii GUMed, prof. Barbara Kamińska – prorektor ds. studenckich w latach 2008-2012, prodziekani Wydziału Lekarskiego oraz przedstawiciele Rady Wydziału i studentów II roku.

Uroczystość immatrykulacji studentów English Division uświetniła swym występem Orkiestra GUMed.

Immatrykulacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uroczysta immatrykulacja studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej odbyła się 30 września br. w sali im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum.

Ślubowania złożyli przyszli dietetycy, elektoradiolodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne, psychologowie zdrowia, ratownicy medyczni, specjaliści zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego. W uroczystości wzięło udział 530 studentów.

Immatrykulację prowadziły dr Anna Stefanowicz-Bielska – opiekun II roku studiów Nursing English Division oraz mgr Katarzyna Milska, opiekun IV roku kierunku psychologia zdrowia.

W uroczystości udział wzięli: prof. Marcin Gruchała – rektor GUMed, prof. Andrzej Basiński – dziekan WNoZ z IMMiT, prof. Przemysław Rutkowski – prodziekan WNoZ ds. studenckich i spraw socjalnych, dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw. – prodziekan WNoZ ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich, dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prodziekan WNoZ ds. promocji i rozwoju oraz dr hab. Bartosz Wielgomas – prodziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Rektor Gruchała powitał nowo przyjętych studentów w gronie społeczności akademickiej gratulując wyboru jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Zachęcał do wytężonej pracy nad studiami i własnym rozwojem, prosił o czynne włączanie się w życie społeczne GUMed i zachowanie równowagi pomiędzy nauką, pracą i zabawą.

Następnie głos zabrali kolejno Dziekan i Prodziekani WNoZ z IMMiT. W swoich wystąpieniach zapewniali o wysokiej jakości nauczania w GUMed, informowali o możliwościach wyboru zajęć i kół zainteresowań, programie studenckiej wymiany międzynarodowej Erasmus+, prosili o nawiązywanie współpracy międzykierunkowej, ponieważ będzie to wstępem do późniejszej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych systemu ochrony zdrowia.

W uroczystościach uczestniczyli również zaproszeni goście – przedstawiciele przyszłych pracodawców: mgr Marzena Olszewska-Fryc – dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku, mgr Anna Czarnecka – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, mgr Anna Lignowska – zastępca dyrektora naczelnego ds. pielęgniarstwa UCK, dr Krystyna Paszko – dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku, prof. Wiesław Makarewicz – członek honorowy Stowarzyszenia Absolwentów GUMed, mgr inż. Urszula Małek – dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego, mgr Dalia Woźnica – członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów, prof. Mikołaj Majkowicz – kierownik studiów podyplomowych psychoonkologia kliniczna.

W swoich wystąpieniach gratulowali wyboru GUMed jako uczelni, której dyplom gwarantuje wysokie umiejętności pracowników i wyrażali nadzieję na współpracę.

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie prof. Wiesław Makarewicz przedstawił historię tej uczelni, z której wywodziło się grono profesorów – pionierów tworzących i nauczających w Akademii Lekarskiej w Gdańsku, którą powołano w 1945 roku.

Z ramienia Uczelnianego Samorządu Studenckiego studentów pierwszych lat powitała Daria Szarafińska ze zdrowia publicznego.

Studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji na studia odebrali listy gratulacyjne z rąk Rektora i Dziekana WNoZ.

Uroczystość była uświetniona występem Orkiestry GUMed.

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

Immatrykulacja studentów pierwszego roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz kierunku farmacja English Division odbyła się 1 października 2019 r. w sali Auditorium Maximum na Wydziale Farmaceutycznym.

W uroczystości, którą prowadził dziekan WF prof. dr hab. Michał Markuszewski uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, prodziekani WF – prof. dr hab. Maciej Jankowski, dr hab. Bartosz Wielgomas i dr hab. Anita Kornicka oraz zaproszeni goście, a wśród nich między innymi przedstawiciele Rady Pracodawców oraz członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego i nauczyciele akademiccy.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: rektor Gruchała, dziekan Markuszewski oraz prof. Piotr Szefer, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów GUMed, którzy powitali przyszłych studentów, życząc im przede wszystkim motywacji i determinacji w zdobywaniu wiedzy na Wydziale.

Po akcie ślubowania studenci, którzy uzyskali najwyższą punktację w procesie rekrutacji, otrzymali z rąk Rektora i Dziekana Wydziału listy gratulacyjne.

Następnie student VI roku kierunku farmacji Paweł Maciejewski powitał pierwszoroczniaków w gronie kolegów.

Wykład inauguracyjny pt. „100-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie” wygłosił prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, rektor AMG w latach 1999-2005.

Na zakończenie uroczystości wysłuchano Gaudeamus Igitur.