StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Nagrody dla naszych młodych...

Nagrody dla naszych młodych naukowców

4.06.2019

od_lewej_-_Prof._Paweł_Pohl__dr_Anna_Dzimitrowicz__dr_hab._Piotr_Jamróz_....jpg

Młodzi naukowcy z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed zostali docenieni przez Komisję oceniającą prace w konkursie o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców w kategorii nauk biologicznych i rolniczych. Laureatem tej kategorii został mgr inż. Andrzej Dubiel, a wyróżnienie otrzymała mgr Agata Motyka-Pomagruk.

Mgr inż. Andrzej Dubiel od 2012 r. jest doktorantem na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed w Pracowni Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej. Rozprawę doktorską „Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2” przygotowuje pod opieką prof. Igora Koniecznego i dr Katarzyny Węgrzyn. Od 2018 r. pracuje w zespole dr. Michała Szymańskiego w nowo powstałym Laboratorium Biologii Strukturalnej.

Praca, za którą mgr inż. Andrzej Dubiel został laureatem konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców dotyczyła regulacji aktywności systemu toksyna-antytoksyna (TA) parDE plazmidu RK2 w różnych gatunkach bakterii. Prowadzone badania były szczególnie istotne ze względu na fakt, aktywności systemu parDE w zapewnianiu stabilnego utrzymania plazmidu w komórce bakterii. System TA może być bowiem wykorzystany zarówno jako potencjalny cel w walce z lekoopornością bakterii wynikającej z obecności plazmidu w komórce, jak również jako narzędzie w projektach o charakterze aplikacyjnym.

Wyniki opublikowane w pracy świadczą o tym, iż to proteaza ClpAP jest czynnikiem aktywującym działanie toksyny ParE na cel komórkowy, poprzez degradowanie antytoksyny ParD. Wykazano również, że mechanizm aktywacji jest uniwersalny w różnych szczepach bakterii, przez co wysoko prawdopodobne wydaje się, że szczepy patogenne również mogą aktywować system parDE w ten sam sposób.

Uzyskane wyniki dostarczają wiedzy na temat mechanizmów regulacji aktywności systemów TA. Mają duży potencjał, aby zostać wykorzystane w badaniach aplikacyjnych związanych zwłaszcza z opracowaniem nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

Wyróżnienie w kategorii nauk biologicznych i rolniczych otrzymała mgr Agata Motyka-Pomagruk z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin na Katedrze Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Artykuł „Rapid eradication of bacterial phytopathogens by atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid cathode” powstał we współpracy Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed z grupą prof. Pawła Pohla z Politechniki Wrocławskiej. W artykule opisano zaprojektowany przez grupę badawczą układ reakcyjno-wyładowczy generujący zimną plazmę atmosferyczną do eradykacji bakterii chorobotwórczych względem roślin. Potencjalne zastosowania tego rozwiązania mogą obejmować unieczynnianie drobnoustrojów chorobotwórczych z płynnych odpadów poprodukcyjnych czy pochodzących z laboratoriów badawczych czy inspekcji sanitarnych. Opisany system chroniony jest polskim zgłoszeniem patentowym (P.419246).