Odszedł prof. Franciszek Sączewski

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2018/2019Odszedł prof. Franciszek Są...

Odszedł prof. Franciszek Sączewski

22.10.2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 października 2018 r. zmarł

prof. dr hab. Franciszek Sączewski

kierownik Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych GUMed w latach 1999-2018, wcześniej pracownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AMG, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG w latach 1999-2002.

W 1999 r. otrzymał nominację profesorską. Był współtwórcą wielu monografii, 9 patentów, w tym międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT). Opublikował ponad 120 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmowały chemię heterocykliczną oraz poszukiwanie nowych leków. Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.). Był wielokrotnie nagradzany przez władze Uczelni i Ministerstwo indywidualnie, jak i zespołowo. Wypromował 7 doktorów i kilkudziesięciu magistrów farmacji. Dwoje pracowników jego zespołu uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona zostanie 25 października 2018 r. o godz. 10.30 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Malczewskiego 18 w Sopocie. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy św. o godz. 11. na Cmentarzu Katolickim w Sopocie przy ul. Malczewskiego 30.

Profesor Franciszek Sączewski ukończył studia akademickie na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku i uzyskał dyplom magistra farmacji w październiku 1974 r. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych otrzymał w 1981 r. na podstawie rozprawy pt. „Synteza niektórych pochodnych benzimidazolu o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej”, a w 1988 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie przedłożonej rozprawy pt. „Otrzymywanie i właściwości niektórych pochodnych 4,5-dihydroimidazolu”.

Działalność naukowo-dydaktyczną nauczyciela akademickiego rozpoczął 1 listopada 1974 r. pod kierunkiem prof. Józefa Sawlewicza w Katedrze Chemii Organicznej AMG. W Katedrze tej pracował kolejno na stanowiskach asystenta (1974 r.), starszego asystenta (1978 r.), adiunkta (1981 r.), docenta (1990 r.) i od 1993 roku był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego AMG, a po przejściu na emeryturę prof. Zdzisława Brzozowskiego, w październiku 1999 r. Rektor AMG powierzył mu funkcję kierownika Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Od 2005 r. pracował tam na stanowisku profesora zwyczajnego.

Profesor Franciszek Sączewski był autorytetem w zakresie chemii medycznej, członkiem szeregu towarzystw naukowych: The Royal Society of Chemistry (Wielka Brytania), International Society of Heterocyclic Chemistry, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Gdańskiego (1996-1998). Jego działalność na rzecz środowiska naukowego w kraju znalazła wyraz w pracach Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN oraz kierowaniu pracami Komisji Projektowania i Syntezy Nowych Leków PAN. Przedstawione w publikacjach i komunikatach zjazdowych wyniki badań nad projektowaniem, syntezą, strukturą i właściwościami biologicznymi nowych związków heterocyklicznych wzbudziły zainteresowanie oraz uznanie wielu zespołów badawczych w kraju i poza jego granicami. Wymownym tego wyrazem było finansowanie podejmowanych kierunków badań z funduszy grantowych, dotacji ministerialnych, a zwłaszcza rozległa współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wyrazem uznania dla autorytetu naukowego prof. Franciszka Sączewskiego było powierzanie mu odpowiedzialnych funkcji, w tym zaszczytnej roli promotora prof. Alana Katritzky’ego, któremu Senat AMG nadał godność doktora honoris causa, a także przewodniczącego komisji ds. nadania przez GUMed tytułu doktora honoris causa prof. Jackowi Namieśnikowi.

Wiele uwagi prof. Franciszek Sączewski przywiązywał do działalności organizacyjnej na rzecz Uczelni, Wydziału oraz środowiska zawodowego farmaceutów.