Podsumowanie Forum e-Zdrowia

Podsumowanie Forum e-Zdrowia

19.09.2017

Drugie Forum e-Zdrowia „Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia” odbyło się w Gdańsku w dniach 14-15 września br. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku (PTPZ), Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) oraz HIMSS Europe. Patronat honorowy nad Forum objęli Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, a jego partnerem merytorycznym było Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Dyrektorem Forum e-Zdrowia był dr Artur Pruszko, a organizatorów reprezentował Przewodniczący PTPZ Piotr Popowski.

Forum zgromadziło ok. trzystu kluczowych interesariuszy polskiego ekosystemu e-zdrowia, jak i międzynarodowych ekspertów IHE (m. in. członka Zarządu tej organizacji – Charles’a Parisota) i HIMSS (m. in. Johna Raynera – Dyrektora HIMMSS Analytics na Europę i Amerykę Łacińską). GUMed był reprezentowany przez rektora prof. Marcina Gruchałę, który wraz z innymi organizatorami otworzył Forum. W ramach poszczególnych sesji Uczelnię reprezentowali prof. Tomasz Zdrojewski, prof. Piotr Czauderna, dr Tadeusz Jędrzejczyk, dr Marzena Zarzeczna-Baran i dr Piotr Popowski.

Dr Wojciech Wiewiórowski, zastępca europejskiego inspektora ochrony danych osobowych wprost z Parlamentu Europejskiego wystosował do uczestników imprezy przesłanie, w którym podkreślił wyzwania, jakie niesie z sobą dla ochrony zdrowia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Podczas pierwszego dnia Forum udało się m. in. przedyskutować tak newralgiczne z perspektywy wiodącego tematu zagadnienia jak strategie e-zdrowia na poziomie europejskim, regionalnym i polskim, prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych, w tym implementacja RODO, big data, rozwiązania telemedyczne, w szczególności w aspekcie innowacyjności, technologii informatycznych i interoperacyjności. Ogromnym zainteresowaniem uczestników, zwłaszcza reprezentujących perspektywę pacjenta, cieszyła się sesja poświęcona e-recepcie i jej roli w kształtowaniu nowoczesnej opieki farmaceutycznej.

Drugi dzień Forum obejmował problematykę regionalnych platform e-zdrowia w Polsce i Europie, priorytety pacjentów w zakresie e-zdrowia, zagadnienia z obszaru m-zdrowia i telemedycyny. Spotkanie zostało zakończone oceną dojrzałości wdrożenia IT dokonaną przez HIMSS/EMRAM.

Uczestnicy Forum e-Zdrowia byli zgodni co do tego, że cyfrowa transformacja dokonuje się w wielu obszarach relacji społecznych istotnie modyfikując zachowania i style życia. Jest to proces ciągły, często wprowadzający radykalne zmiany w sposób wykonywania dotychczasowych działań i, co najważniejsze, nieodzowny oraz nieodwracalny w obszarze ochrony zdrowia. Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników, wśród których ważne miejsce zajmują demografia oraz postęp technologiczny. Mimo dostrzeganej już zaawansowanej implementacji instrumentów e-zdrowia wciąż oczekiwania i potrzeby końcowych odbiorców świadczeń są niedostatecznie zaopatrzone, co zostało podkreślone zwłaszcza w kontekście statusu e-recepty w obecnych porządku prawnym i technologicznym.

Respekt dla zdrowia szczególnie istotny w sferze opieki zdrowotnej, gdzie centralne miejsce powinien zajmować, co zdaje się bezsporne, pacjent, musi być dostosowany do nowych okoliczności i kontekstów, które niesie z sobą wdrażanie szerokiego instrumentarium e-zdrowia, tak, by świadczenia z tego obszaru, były efektywne, akceptowane przez tego końcowego odbiorcę i w końcu, co ważne także w procesach profilaktycznych i naprawczych, uznane za przyjazne.

Uczestnicy Forum identyfikowali zarówno fundamentalne trendy w e-zdrowiu, jak i najpilniejsze i najważniejsze potrzeby z nim związane w najbliższym czasie. Spośród sugestii i wniosków formułowanych podczas Drugiego Forum e-Zdrowia wymienić należy przynajmniej następujące:

  • uczestnicy Forum zidentyfikowali zarówno fundamentalne trendy w e-zdrowiu, jak i najpilniejsze i najważniejsze potrzeby z nim związane w najbliższym czasie, które wkrótce zostaną opublikowane w formie rekomendacji Forum e-Zdrowia;
  • w trakcie Forum rektor GUMed podpisał z dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia porozumienie o dotyczące strategicznej współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmującego organizację i ochronę zdrowia w tym jej interoperacyjność;
  • uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję uwzględnienia ich obserwacji, wniosków i sugestii w działaniach instytucji publicznych oraz szerokiego grona interesariuszy ekosystemu e-zdrowia.

W trakcie Forum e-Zdrowia rektor GUMed podpisał z dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia porozumienie dotyczące strategicznej współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmującego organizację i ochronę zdrowia w tym jej interoperacyjność.

Uczestnicy Forum e-Zdrowia wyrazili nadzieję uwzględnienia ich obserwacji, wniosków i sugestii w działaniach instytucji publicznych oraz szerokiego grona interesariuszy ekosystemu e-zdrowia.