MINIATURA dla dr hab. Marzeny Jamrógiewicz

MINIATURA dla dr hab. Marzeny Jamrógiewicz

1.09.2017

ncn_logo.JPG

Dr hab. Marzena Jamrógiewicz z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację zadania badawczego pt. „Badanie możliwości hamowania przemian polimorficznych famotydyny”. Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu MINIATURA 1 w formie badań wstępnych, a kwota dofinansowania wyniesie 50 tys. zł.

Działanie naukowe obejmuje badania związane z monitorowaniem stabilności fizycznej famotydyny. Zaplanowane badania zweryfikują tezę o tym, że układy supramolekularne zawierające cyklodekstryny hamują przemiany polimorficzne substancji leczniczej zachodzące pod wpływem siły kompresji. Analizy będą prowadzone przy wykorzystaniu takich metod analitycznych jak spektroskopia NIR/FTIR oraz różnicowa kalorymetria skaningowa DSC. Uzyskane wyniki pozwolą przewidywać i zapobiegać zmianom fizycznym cząsteczek pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym sił mechanicznych.

MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. badania wstępne, pilotażowe oraz wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony.

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Centrum Nauki.