MINIATURA dla dr Katarzyny Węgrzyn

MINIATURA dla dr Katarzyny Węgrzyn

10.08.2017

Projekt dr Katarzyny Węgrzyn z Pracowni Biologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed pt. „Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin – badania wstępne” otrzymał dofinansowanie w wysokości 33 tys. zł. z programu NCN MINIATURA 1.

Badania dotyczące tworzenia kompleksów nukleoproteinowych przez inicjatory replikacji skupiają się w dużej mierze na bakteryjnych białkach DnaA oraz białkach plazmidowych Rep. Zdecydowanie mniej danych dostępnych jest na temat kompleksów białek eukariotycznych ORC (ang. Origin Recognition Complex) z DNA. Opublikowane przez dr Węgrzyn dane (Nucleic Acid Research 42(12):7808-18), wykazujące zdolność oddziaływania plazmidowych białek Rep z jednoniciowym DNA (ssDNA) rejonu origin plazmidów, jak również dane dotyczące kompleksów bakteryjnego białka DnaA z ssDNA wskazują, że oddziaływanie z ssDNA origin może mieć charakter uniwersalny i może dotyczyć wszystkich inicjatorów replikacji niezależnie od ich struktury. Plazmidowe białka Rep tworzą bowiem kompleks z ssDNA pomimo tego, że posiadają strukturę odmienną w stosunku do struktury bakteryjnego białka DnaA.

Celem projektu MINIATURA jest analiza oddziaływania białka ORC pochodzącego z Archebakterii z ssDNA rejonu DUE origin. Dane uzyskane w ramach projektu MINIATURA pozwolą na uzupełnienie wiedzy na temat tworzenia kompleksów nukleoproteinowych przez inicjatory replikacji, białka ORC, łączących w swej strukturze cechy zarówno białek bakteryjnych DnaA (obecność domeny AAA+), jak również plazmidowych białek Rep (obecność domeny typu WH, ang. Winged Helix). Ponieważ maszyneria replikacyjna Archebakterii jest uważana za uproszczoną ancestralną maszynerię replikacyjną obecną w komórkach eukariotycznych, dane z przeprowadzonych analiz będzie można odnieść również do innych białek ORC, w tym białek eukariotycznych.