Spotkanie Study in Poland za nami

Spotkanie Study in Poland za nami

13.07.2017

Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed uczestniczyła w naradzie konsultacyjnej uczelni wchodzących w skład Study in Poland. Gospodarzami spotkania, które odbyło się 4 lipca br. byli prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

W programie znalazło się sprawozdanie z działań programu w bieżącym roku akademickim, plany na kolejny rok, informacja o postępach w uruchomieniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz panel dyskusyjny na temat perspektywicznych rynków dla polskich uczelni, który miał na celu określenie priorytetów na kolejne lata. Ewa Kiszka, wspólnie z Tadeuszem Chomickim, byłym ambasadorem RP w Chinach, prof. Tukiendorfem i Martą Szajnowską-Ksit z Politechniki Warszawskiej – uczestniczyła w panelu pt. „Promocja i rekrutacja międzynarodowa – nowe priorytety: Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środkowa”. Wspólnie omówili specyfikę tych rynków, dynamikę przyjazdów studentów zagranicznych ze Wschodu oraz możliwości rozszerzenia współpracy, prezentując przykłady dobrych praktyk polskich szkół wyższych.

Istotne było również wystąpienie pełnomocnika Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. NAWA, Łukasza Wojdygi na temat planów działania agencji, której ustawa o powstaniu została przyjęta na 45 posiedzeniu Sejmu RP i która prawdopodobnie rozpocznie pracę w październiku tego roku. Misją NAWA ma być wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a celem zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Ważnymi zadaniami będzie reintegracja polskich naukowców pracujących za granicą, mobilność doktorantów i nawiązywanie oraz wzmacnianie relacji z zagranicznymi absolwentami.

fot. Politechnika Opolska