Zdrowie środowiskowe - studia z przyszłością

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2016/2017Zdrowie środowiskowe - stud...

Zdrowie środowiskowe - studia z przyszłością

29.06.2017

Zdrowie środowiskowe to kierunek w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, który warto studiować. Nowatorski program kształcenia oparty jest o cztery filary wiedzy: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, prawo, w tym prawo ochrony środowiska i prawo pracy, elementy zarządzania, w tym systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higiena pracy (wg ISO 9001, 14001, 18001) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

obraz1.jpg

Program każdego modułu ma charakter autorski. Absolwenci zdobywają wiedzę z obszaru prawa i medycyny w wymiarze godzinowym znacząco większym niż absolwenci innych kierunków nieprawniczych i niemedycznych. Są zatem lepiej przygotowani do pracy w administracji lub na styku gospodarka/administracja niż studenci kierunków pokrewnych.

Program studiów łączy w unikatowy sposób tak różne obszary wiedzy, a jednocześnie zapewnia absolwentom aktualność i kompleksowość wykształcenia oraz kompetencje obejmujące obszary wpływu środowiska na zdrowie człowieka.

Potwierdzeniem oryginalności i nowatorstwa kierunku jest fakt, iż Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała zdrowiu środowiskowemu GUMed akredytację „Studia z przyszłością 2017” oraz certyfikat „Lider Jakości Kształcenia”. Jest to jedyny kierunek studiów posiadający taki certyfikat w północnej Polsce.

obraz2.png
obraz3.png

Akredytacja przez organy zewnętrzne potwierdza, iż proces edukacyjny realizowany jest według nowoczesnego i innowacyjnego programu kształcenia, dobrze odpowiadający na potrzeby przyszłego rynku pracy, zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Potwierdza to liczba współpracujących z Zakładem Toksykologii Środowiska GUMed podmiotów gospodarczych.

Łatwo jest sobie wyobrazić jaki zawód będzie wykonywał absolwent kierunku, np.: lekarskiego, dietetyki czy prawa. Zdecydowanie trudniej jest podać zawód/stanowisko, o które można się ubiegać po kierunku zdrowie środowiskowe. I tu niespodzianka, wiedza i kompetencje, jakie można zdobyć studiując na kierunku, dają szeroki wachlarz możliwości znalezienia pracy w wielu obszarach, począwszy od specjalisty ds. BHP, ochrony środowiska, pomiarów emisji zanieczyszczeń, ocen środowiskowych, kontroli jakości środowiska, zarządzania środowiskiem wg ISO 14001, zarządzania systemem BHP wg ISO 18001, zarządzania jakością wg ISO 9001 i bezpieczeństwem żywności wg HACCP po funkcję inspektora we WIOŚ czy SANEPID.

Dzięki nabytym umiejętnościom absolwent zdrowia środowiskowego może znaleźć pracę w: administracji polskiej i unijnej; jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym, epidemiologią i środowiskiem; różnych obszarach działalności gospodarczej; jednostkach naukowych i badawczych oraz firmach edukacyjnych i szkoleniowych.

Żadna inna uczelnia nie kształci absolwentów o takim profilu, co stanowi dodatkowy atut na rynku pracy. Ponadto, dzięki współpracy i wsparciu ze strony otoczenia gospodarczego już na I roku studiów fundowane są stypendia naukowe.

obraz4.png

Studenci po II roku studiów odbywają praktyki zawodowe w firmach, dzięki czemu są lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez współczesną gospodarkę.

Już w latach 70. ubiegłego wieku zdawano sobie sprawę, że jedną z najistotniejszych barier rozwoju społeczno-gospodarczego jest środowisko (raport U-Thant’a, 1969). Jego jakość ma podstawowe znaczenie dla zdrowia i jakości życia człowieka. Świadomość tego faktu legła u podstaw powstania idei zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju z poszanowaniem środowiska, która wpisana jest również w Konstytucję RP (Art.5).

Realizacja tej idei w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego wymaga kompetentnych kadr. Od 1989 r. pod egidą WHO organizowane są wspólne międzynarodowe konferencje ministrów zdrowia i ministrów środowiska, na których definiowane są najważniejsze problemy występujące w obszarze zdrowia, a generowane przez środowisko, zmieniające się w wyniku antropopresji, ale także zmian klimatycznych. Przedstawiciele naszego MŚ uczestniczą w tych konferencjach, niestety poza deklaracjami nie są podejmowane praktycznie żadne działania. Brak w administracji państwowej i samorządowej specjalistów w zakresie zdrowia środowiskowego skutkuje szeregiem zaniechań i zaniedbań.

W krajach rozwiniętych i rozwijających się, w odpowiedzi na wzrost potrzeb zarówno w gospodarce jak i administracji, od lat gwałtownie rośnie obszar edukacyjny i badawczo-rozwojowy określany pojęciem Environmental Health (Zdrowie Środowiskowe), który z czasem wygenerował nowe specjalności realizowane na różnych poziomach edukacji. Tej tendencji niestety nie obserwujemy w naszym kraju. Zagadnienia zdrowia środowiskowego poruszane są w nielicznych uczelniach w wymiarze 15-40 godz. W Polsce brak jest specjalistów w zakresie oceny wpływu stanu środowiska na zdrowie człowieka (HRA-Health Risk Assessment), także w środowisku pracy (zakres BHP). Takie kompetencje są oczekiwane od kandydatów zatrudnianych w RDOŚ, WIOŚ, SANEID, PIP, wydziałach ochrony środowiska i zdrowia w administracji lokalnej i państwowej, ale także w komórkach/firmach świadczących usługi z zakresu BHP, firmach konsultingowych (raporty z Ocen Oddziaływania na Środowisko, OOŚ – wymóg prawny obejmuje także ryzyko zdrowotne, w polskich raportach praktycznie niewykonywane), bankach przy ocenie ryzyk środowiskowych i firmach ubezpieczeniowych. W wielu agendach Unii Europejskiej ciągle brakuje przedstawicieli Polski, którzy reprezentowaliby interes naszego kraju także w bardzo ważnych obszarach z pogranicza zdrowia i środowiska.

W rozmowach z szefami wyżej wspomnianych organizacji słyszymy o dużym zapotrzebowaniu na kompetencje, które nasi absolwenci uzyskują w toku studiów. W społeczeństwie (u absolwentów szkół średnich oraz ich rodziców) wiedza o możliwościach budowania swojej pozycji zawodowej w oparciu o wiedzę i umiejętności uzyskane na kierunku zdrowie środowiskowe jest ciągle niewystarczająca. Mimo zmian w gospodarce i w rynku pracy, ciągle jeszcze spotykamy się z oczekiwaniem uzyskania konkretnego zawodu (księgowa, stomatolog, architekt itd.) A na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na kompetencje do rozwiązywania problemów, w tym problemów z obszaru zdrowia środowiskowego. Niemal każde działanie podejmowane przez człowieka ingeruje w środowisko, już obecnie przy sporządzaniu przeglądów środowiskowych, a jeszcze bardziej w przyszłości wymagana będzie, dla planowanych działań, prognoza skutków środowiskowych (w tym wpływu na zdrowie ludzi).

Więcej informacji na temat kierunku można uzyskać na stronie www.zdrowiesrodowiskowe.gumed.edu.pl.