Prace statutowe

StartNaukaPrace statutowe
Rozwiń
Prace statutowe
Opracowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w różnych grupach chorych kardiologicznych zagrożonych złośliwymi arytmiami komorowymi, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca II Katedry Kardiologii
Analiza molekularna guzów GIST oraz raków piersi i/lub jajnika, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki
Czynniki ryzyka rozwoju i progresji przewlekłej choroby nerek własnych i nerki przeszczepionej (epidemiologia, patofizjologia, klinika i leczenia), Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
MRD (Minimal Residual Disease, minimalna Choroba Resztkowa), jako czynnik prognostyczny i wyznacznik dalszych decyzji terapeutycznych w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii
Poszukiwanie wczesnych markerów rozwoju nowotworu oraz ocena wpływu zaburzeń funkcji wybranych układów i narządów wewnętrznych w chorobie nowotworowej u dzieci na wynik leczenia i wystąpienia odległych powikłań, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
Charakterystyka wybranych struktur układu mezolimbicznego akrobatki karłowatej – badania immunohistochemiczne i morfometryczne, Zakład Anatomii i Neurobiologii
Epidemiologiczne zmiany w komórkach i narządach w procesach starzenia i nowotworzenia, Katedra i Zakład Histologii
Ewaluacja metod przedanalitycznych, analitycznych oraz postanalitycznych w procesie biobankowania próbek tkankowych przeznaczonymi do badań gnomicznych, proteomicznych lub metabolomicznych, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Związek zaburzeń oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia u pacjentów z cukrzycą, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Ocena przezskórnych zabiegów interwencyjnych w leczeniu wad wrodzonych serca, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca
Długoterminowe efekty stosowania neuroleptyków w zaburzeniach psychotycznych – przegląd systematyczny publikacji z analizą danych, Zakład Higieny i Epidemiologii
Badania mechanizmów działania i skuteczności przedklinicznej związków bioaktywnych z uwzględnieniem aspektów farmakoekonomicznych i farmakoepidemiologicznych oraz bezpieczeństwa farmakoterapii, Katedra i Zakład Farmakologii
Zastosowanie technik biologii molekularnej w indywidualizacji leczenia nowotworów złośliwych, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Ocena jakości leczenia protetycznego pacjentów z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia z zastosowaniem tradycyjnych i implantoprotetycznych metod rehabilitacji protetycznej oraz wpływu materiałów i technologii wytwarzania uzupełnień protetycznych na podłoże protetyczne, układ ruchowo – mięśniowy narządu żucia oraz jakość życia pacjentów, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
Znaczenie monocytów, komórek dendrytycznych, komórek NK i komórek T regulatorowych w regulacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w cukrzycy typu 1, Zakład Immunologii
Ocena zmian fizykochemicznych i histologicznych zachodzących w bliznach pooparzeniowych i pooperacyjnych dojrzewających samoistnie oraz po zastosowaniu leczenia, w tym szczególnie laseroterapii. Możliwości obiektywizacji odpowiedzi na leczenie, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
Czynniki wpływające na skład i właściwości śliny – badania wielokierunkowe, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Zastosowanie kliniczne i ocena nowych sposobów zamykania uszka lewego przedsionka u chorych z migotaniem przedsionków leczonych operacyjnie, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Nowe kierunki i możliwości diagnostyczne w działach medycyny sądowej – aspekty poznawcze i przydatność w praktyce orzeczniczej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Ocena zmian strukturalnych i czynnościowych układu krążenia u pacjentów z chorobami naczyniowymi mózgu, Klinika Neurologii Dorosłych
Nieliniowa dynamika rytmu serca u młodzieży gimnazjalnej, Katedra i Zakład Fizjologii
Kliniczne, metaboliczne, biochemiczne i genetyczne uwarunkowania rozwoju chorób neurologicznych u dzieci i młodzieży, Klinika Neurologii Rozwojowej
Objawy kliniczne, funkcjonowanie neuropsychologiczne oraz aktywność układu noradrenergicznego po nagłym odstawieniu leków przeciwdepresyjnych, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Molekularny mechanizm zaburzeń lipidowych u szczurów po chirurgicznym częściowym usunięciu tkanki tłuszczowej, Katedra i Zakład Biochemii
Strategia postępowania diagnostyczno-leczniczego w chorobach trzustki, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Ocena przydatności biomarkerów ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów kardiochirurgicznych, Zakład Kardioanestezjologii
Reaktywne nukleofile i elektrofile w sygnalizacji stanu zapalnego i apoptozy na poziomie komórkowym i molekularnym, Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Komórki dendrytyczne w kierunkowaniu odpowiedzi odpornościowej, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii
Współzależność pomiędzy funkcjonowaniem fizycznym, psychologicznym z uwzględnieniem teorii potraumatycznego wzrostu oraz socjalnym u chorych z zaawansowanymi chorobami przewlekłymi, Zakład Medycyny Paliatywnej
Udział puryn w regulacji funkcji komórek immunologicznych, Zakład Medycyny Molekularnej
Analiza zmian na dnie oka z wybranymi czynnikami zapalnymi u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2, Katedra i Klinika Okulistyki
Rola metalotionein w mechanizmach neurotoksyczności i neuroprotekcji w różnych kompartymentach komórkowych OUN, Zakład Medycyny Laboratoryjnej
Mechanizmy procesu starzenia się układu odpornościowego człowieka; rola przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych i zapalnych, Katedra i Zakład Fizjopatologii
Biologiczne aspekty zaburzeń odżywiania i przewlekłego procesu zapalnego u dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Biologiczne aspekty zaburzeń odżywiania i przewlekłego procesu zapalnego u dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Śródoperacyjne zastosowanie substancji fluoryzujących we współczesnej neurochirurgii, Katedra i Klinika Neurochirurgii
Optymalizacja technik i metod postępowania anestezjologicznego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wybrane aspekty nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży
Badania nad rolą mutacji genów różnicowania i funkcji limfocytów T regulatorowych w patogenezie zapalnych i nowotworowych chorób skóry, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Nowoczesne zaopatrywanie wad wrodzonych i nabytych oraz urazów i ich następstw w obrębie kręgosłupa i kończyn, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Pomiar dawki promieniowania jonizującego oraz rozkładu radionuklidów metodą dozymetrii EPR i za pomocą wybranych metod obrazowych, Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki
Wpływ przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego przed terminem porodu na poród i noworodka ze szczególnym uwzględnieniem pacjentek po zabiegach wewnątrzmacicznych, Klinika Położnictwa
Analiza wybranych jednostek chorobowych w oparciu o częstotliwość występowania w praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej, Zakład Medycyny Rodzinnej
Ocena występowania mikroprzerzutów i jej przydatności klinicznej w raku szyjki macicy i raku błony śluzowej trzony macicy, Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
Charakterystyka komórek macierzystych czerniaka linii melanotycznej i amelanotycznej czerniaka przeszczepialnego chomika, Zakład Embriologii
Czynniki rokownicze związane z niepomyślnym przebiegiem przewlekłego zapalenia wątroby i ryzykiem rozwoju raka wątrobowokomórkowego w zakażeniu HBV i HCV, Klinika Chorób Zakaźnych
Biopsychospołeczne predyktory przebiegu klinicznego Łagodnych Zaburzeń Funkcji Poznawczych, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
Zaburzenia układu krzepnięcia i rola adipokin w guzach hormonalnych czynnych i nieczynnych kory nadnerczy, Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
Zastosowanie metod diagnostyki obrazowej do oceny stanu układu moczowo-płciowego u bezpłodnych mężczyzn, Zakład Radiologii
Wartość rokownicza nowych parametrów biochemicznych oraz funkcjonalnych u pacjentów z chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca, I Katedra i Klinika Kardiologii
Mostki mięśniowe w sercach dzieci, Zakład Anatomii Klinicznej
Analiza czynników wpływających na wyniki leczenia nowotworów pierwotnych i wtórnych układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego w warunkach doświadczalnych i klinicznych. Określenie strategii minimalnie inwazyjnego leczenia nowotworów zaawansowanych i przerzutowych za pomocą różnych metod lokoregionalnych oraz wpływ tego leczenia na jakość życia pacjentów. Badania zmian metabolicznych oraz możliwości leczenia chirurgicznego cukrzycy i otyłości patologicznej. Badania kliniczne i doświadczalne metabolizmu komórkowego w wybranych jednostkach chorobowych, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Analiza wybranych czynników ryzyka chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia w aspekcie zdrowia jamy ustnej, Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Molekularne badania i tomografia komputerowa jako narzędzia wczesnego wykrycia raka płuca, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Analiza znaczenia diagnostycznego, rokowniczego i predykcyjnego wybranych cech morfologicznych, markerów białkowych oraz molekularnych w nowotworach człowieka, Katedra i Zakład Patomorfologii
Poszukiwanie zmian w sercu i w naczyniach i wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych u osób z przewlekłą niewydolnością nerek i sarkoidozy, Zakład Diagnostyki Chorób Serca
Bakterie tlenowe, względnie beztlenowe, grzyby drożdżoodporne i pierwotniaki występujące w jamie ustnej, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej
Fluoroza zębów oraz hypominiralizacja trzonowcowi – siekaczowi (MIH) w populacji dzieci i młodzieży, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
Ocena znaczenia molekularnych czynników prognostycznych VHL, HIF, VEGF w mało zaawansowanych nowotworach nerki, Katedra i Klinika Urologii
Wpływ statusu metabolicznego na funkcjonowanie komórek układu odpornościowego u ludzi zdrowych i w stanach patologicznych: w chorobach reumatycznych i limfoproliferacyjnych, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej
Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego w topodiagnostyce nowotworów gruczołów ślinowych, Katedra i Klinika Otolaryngologii
Wpływ czynników genetycznych i immunologicznych na rozwój i przebieg cukrzycy oraz jej powikłań, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
Optymalizacja stosowania środków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe w operacjach neurochirurgicznych, Zakład Neuroanestezjologii
Wieloczynnikowa ocena przydatności przeszczepów tkanki tłuszczowej w leczeniu ubytków powłok ciała u ludzi, Klinika Chirurgii Plastycznej
Sarkoidoza układu oddechowego w obrazie przezklatkowej ultrasonografii płuc, Klinika Pneumonologii
Epidemiologia niewydolności serca oraz wybranych czynników ryzyka sercowo naczyniowego w Polsce i wybranych populacjach. Edukacja nowo wykrytych chorych, Zakład Prewencji i Dydaktyki
Ocena roli metaloproteinaz i ich inhibitorów oraz układu RANKL/RANK/OPG w nowotworach i torbielach zębopochodnych, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
Ocena budowy twarzowej części czaszki oraz analiza metod i wyników leczenia pacjentów z nabytymi i wrodzonymi wadami zgryzu, Zakład Ortodoncji
Podstawy teoretyczne i uwarunkowania historyczne bioetyki oraz jej praktyczne zastosowania normatywne, Zakład Etyki
Wrażliwość na bakteriofagi klinicznych szczepów Staphylococcus ureus w dobie narastającej oporności na antybiotyki, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Czynniki ryzyka niekorzystnego przebiegu zaawansowanych obturacyjnych chorób płuc, Klinika Alergologii
Analiza wybranych aspektów klinicznych i psychospołecznych procesu starzenia, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
Komputerowe symulacje sieci neuronalnych w badaniach modelowania zaburzeń neuropsychologicznych i chorób psychicznych, Wydziałowe Studium Informatyki Medycznej i Biostatystyki
Nieinwazyjna ocena regulacji mikro- i makro- krążenia u osób z czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego, Centrum Symulacji Medycznej
Badania nad metodami otrzymywania stabilnych fizykochemicznie form amorficznych substancji leczniczych i procesem ich kompresji, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Występowanie i los wybranych substancji farmaceutycznych i kosmetycznych w wodach powierzchniowych i ściekach, Katedra i Zakład Toksykologii
Wpływ właściwości strukturalnych postaci leku na szybkość uwalniania substancji leczniczych, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Zastosowanie dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej w badaniach biologicznie aktywnych ekstraktów roślinnych, Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych
Ocena bioanalityczna żywności z uwzględnieniem innych materiałów biologicznych w aspekcie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, Katedra i Zakład Bromatologii
Zaawansowane metody separacyjne i identyfikacyjne wykorzystujące nowoczesne techniki UV i MS/MS sprzężone z analizą chemometryczną w ocenie właściwości biologicznych, farmakokinetycznych, farmakodynamicznych i fizykochemicznych ksenobiotyków, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki
Optymalizacja warunków prowadzenia analiz mieszanin związków biologicznie czynnych w próbkach o złożonym składzie, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Synteza i struktura nowych arylo/heteroarylosulfonamidów o spodziewanej aktywności cytotoksycznej, inhibitorów anhydrazy węglanowej i/lub związków przeciwdrobnoustrojowych, Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Synteza nowych azotowych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Badanie zaburzeń metabolizmu lipidów i stresu oksydacyjnego w modelach in vivo i in vitro, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Pozyskiwanie nowych izolatów bakterii środowiskowych przydatnych do konstrukcji mutantów biosensorowych oraz konstrukcja szczepów umożliwiających poznawanie mechanizmów adaptacji do warunków stresowych oraz zasiedlania nowych nisz, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Badania molekularnych podstaw wybranych jednostek chorobowych oraz aktywność biologiczna związków naturalnych i bioróżnorodność roślin leczniczych, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki
Aktywność układu purynergicznego – zależnego od ATP – w nerkach szczurów z cukrzycą: rola receptorów adenozynowych, Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki
Określenie mechanizmów pośredniczących w działaniu hipotensyjnym nowych pochodnych imidazoliny, Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej
Nowatorskie podejście do optymalizacji metod analitycznych podczas badań farmaceutycznych i biomedycznych przeprowadzanych z wykorzystaniem technik rozdzielczych i chemometrycznej oceny uzyskiwanych danych, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Miniaturyzacja w syntezie peptydów oraz w badaniach mikrobiologicznych, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Wpływ heterogenności VLDL na powstawanie prekursorów HDL podczas oddziaływania ze strukturami bogatofosfolipidowymi, Zakład Chemii Klinicznej
Ocena farmakologiczna udziału receptorów imidazolinowych oraz kanałów potasowych w efektach kardiotropowych pochodnych imidazoliny, Zakład Farmakodynamiki
Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany fosforylacji i struktury śródbłonkowej syntazy tlenku, Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Wpływ wybranych strategii i projektów w zakresie e-zdrowia na system zdrowia w Polsce, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Zaburzenia stanu odżywienia w chorobach przewlekłych, Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki
Psychologiczne uwarunkowania bólu przewlekłego, Zakład Badań nad Jakością Życia
Ludzie medycyny gdańskiej XIV-XX w., Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane stresem i wysiłkiem fizycznym, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
Diagnostyka funkcjonalna i rehabilitacja w chorobach cywilizacyjnych, Klinika Rehabilitacji
Przydatność Pozytonowej Tomografii Emisyjnej z użyciem fluorowanej deoksyglukozy w przedoperacyjnej ocenie zajęcia węzłów chłonnych śródpiersia u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, Zakład Medycyny Nuklearnej
Rola bisfenolu S (BPS) w patogenezie zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS), Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej
Ekotoksyczność surfaktantów, Zakład Toksykologii Środowiska
Występowanie Toxoplasma gondii w populacjach kleszczy (Acari: Ixodidae) z wybranych regionów, Zakład Parazytologii Tropikalnej
Charakterystyka neurologiczna, neuropsychologiczna, neuroradiologiczna i genetyczna wybranych schorzeń neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Ocena częstości występowania patologii przewodu pokarmowego u pacjentów po przeszczepieniu nerki, Klinika Chorób Zawodowych Metabolicznych i Wewnętrznych
Wpływ czynników środowiskowych na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w województwie pomorskim oraz lubelskim, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska
Wpływ tlenu normobarycznego i hiperbarycznego oraz karbogenu na układ autonomiczny i sercowo-naczyniowy, Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
Badanie profilu jonów metali i wybranych markerów organicznych u pacjentów zatrutych ksenobiotykami, Zakład Toksykologii Klinicznej
Ocena przydatności badania MRI 3T z oznaczeniem ilościowych wskaźników dyfuzji tkankowej w diagnostyce włóknienia wątroby oraz analiza wpływu innych czynników takich jak stłuszczenie wątroby, aktywność zapalna i spichrzanie żelaza na szybkość dyfuzji, II Zakład Radiologii
Ocena funkcjonalna pacjentek leczonych operacyjnie z powodu raka piersi w zależności od zastosowanej metody chirurgicznej i leczenia uzupełniającego, Zakład Fizjoterapii
Wpływ niedotlenienia mózgu naj autoregulacje krążenia mózgowego, Zakład Fizjologii Człowieka
Rola inteligencji emocjonalnej i empatii w radzeniu sobie z chorobą w wybranych grupach pacjentów, Zakład Psychologii Klinicznej
Technologiczne i towaroznawcze aspekty jakości żywności a kształtowanie zachowań żywieniowych i spożycia żywności, Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności
Rozwijanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych, Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki
Ocena stanu HER2, polisomii chromosomu 17 oraz sieci mikronaczyń w nowotworach przewodu pokarmowego, Zakład Propedeutyki Onkologii
Ocena czynników ryzyka nabycia zakażenia wirusem E zapalenia wątroby oraz przydatność metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu E, Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii
Metaboliczne i endokrynne zmiany związane z obniżaniem masy ciała, Zakład Higieny Żywności
Preskrypcja nielekarska w Polsce – uwarunkowania prawne i systemowe, Zakład Prawa Medycznego
Ocena związku jakości życia operowanych chorych i jakość opieki pielęgniarskiej w okresie okołooperacyjnym, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Socjalizacja zawodowa studentów uczelni medycznych na przykładzie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej
ICNP w procesie kształcenia i praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych, Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Metabolizm nukleotydów purynowych oraz pirymidynowych w wybranych tkankach mysich w warunkach fizjologicznych oraz patofizjologicznych, Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej
Ocena stosowanych metod zapobiegania ciąży, zachowań seksualnych oraz poziomu witaminy D w surowicy w populacji województwa pomorskiego, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Wpływ jakości opieki pielęgniarskiej i określonych aspektów klinicznych na wyniki leczenia wybranych jednostek chorobowych, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego
Identyfikacja indywidualnych zasobów pracownika w zakresie możliwości poradzenia sobie ze stresem, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia
Poszukiwanie markerów tkankowych zaangażowanych w metabolizm i progresję wybranych nowotworów, Zakład Patologii i Neuropatologii