Biuro ds. Nauki

StartNaukaBiuro ds. Nauki
Rozwiń

W Uczelni funkcjonuje Biuro ds. Nauki. Do jego zadań należą sprawy związane ze wsparciem merytorycznym i administracyjnym rozwoju naukowego pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Uniwersytetu, ubieganiem się wydziałów Uniwersytetu o wsparcie finansowe działalności naukowo-badawczej, oceną naukową jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jego wydziałów. Organizowane są działania związane z rozpowszechnianiem informacji na temat źródeł finansowania nauki, wspierany jest rozwój naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu. Biuro uczestnicy również w procesie oceny i klasyfikacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jego wydziałów.

Uczelnia stworzyła sprawny system wymiany informacji z przedsiębiorcami funkcjonującymi w obszarze medycznym i farmaceutycznym. Została powołana Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, do której zadań należy wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych Uniwersytetu do organizacji gospodarczych w zakresie: komercjalizacji bezpośredniej w rozumieniu ustawy oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój komercjalizacji Uniwersytetu.

Został wdrożony system elektroniczny e-Naukowiec, który stanowi cenne źródło upowszechniania wyników nauki oraz wpisuje się we współdziałanie z nowymi narzędziami sprawozdawczości zewnętrznej. Umieszczane są w nim aktualności związane z konkursami na finansowanie zadań i projektów naukowo-badawczych, ogłoszenia o planowanych warsztatach i szkoleniach organizowanych przez pracowników Biura ds. Nauki.

Do zadań Biura należy:

  • koordynacja działań związanych z pozyskaniem środków finansowych na: utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu w ramach zadań badawczych statutowych (ST); zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów (MN); inicjatyw upowszechniających naukę (DUN). Nie dotyczy inicjatyw, o których finansowanie występują centralne jednostki Uniwersytetu;
  • koordynacja działań związanych z procesem wnioskowania, rozliczania oraz monitorowanie realizacji zadań badawczych ST i MN oraz inicjatyw DUN, w tym ocena kwalifikowalności kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi wydanymi w tym zakresie;
  • koordynacja działań związanych z rozwojem naukowym w zakresie wsparcia administracyjnego przy ubieganiu się pracowników i doktorantów Uniwersytetu o stypendia lub staże naukowe finansowane ze środków własnych Uniwersytetu lub przez instytucje zewnętrzne, w tym w ramach projektów obsługiwanych przez Sekcję ds. Projektów Naukowych;
  • koordynacja procesu oceny i klasyfikacji jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów Uniwersytetu na potrzeby ich wewnętrznej oceny parametrycznej;
  • przetwarzanie w zewnętrznym systemie elektronicznym pozyskanych danych źródłowych dla potrzeb zewnętrznej oceny działalności naukowej wydziałów Uniwersytetu (Kategoryzacja Ministerialna Wydziałów Uniwersytetu);
  • obsługa administracyjna obiegu umów cywilno-prawnych, zawieranych na realizację projektów i zadań badawczych, koordynowanych przez Biuro ds. Nauki;
  • realizacja zadań związanych z obsługą administracyjną Prorektora ds. Nauki oraz Biura ds. Nauki w zakresie prowadzenia spraw ogólno-administracyjnych.