Programy naukowe

StartNaukaProgramy naukowe
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny korzysta z wielorakich strumieni finansowania, zarówno pochodzenia krajowego, jak i zagranicznego.
Należą do nich m.in.:

 • www.nauka.gov.pl
 • działalność statutowa (ST) – finansowanie prowadzonych przez jednostkę organizacyjną, wchodzącą w skład wydziału, zadań związanych z prowadzeniem przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, określonych w planie zadaniowo-finansowym tego wydziału;
 • badania młodych naukowców – finansowanie (wyłonionych w procedurze konkursowej) zadań badawczych określonych przez kierownika zadania (pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego GUMed, który nie ukończył 35 lat), które w swoim założeniu mają służyć jego rozwojowi naukowemu;
 • Dialog – wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej;
 • Granty na granty – wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego;
 • Premia na horyzoncie – udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom;
 • Mobilność Plus – celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki;
 • Iuventus Plus – konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy posiadają już publikacje w wiodących światowych czasopismach lub zostały one przyjęte do druku;
 • stypendium dla wybitnych młodych naukowców – konkurs na stypendium dla młodych badaczy przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • www.ncn.gov.pl
 • OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
 • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
 • ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie;
 • FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych;
 • POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy;
 • BEETHOVEN – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie;
 • UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC);
 • PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE – m.in. Partnerships for International Research and Education (PIRE), Infect-ERA (ERA-NET on human infectious diseases).
 • www.ncbir.gov.pl
 • STRATEGMED – jego głównym celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:kardiologii i kardiochirurgii, onkologii,neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej;
 • LIDER – program adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym;
 • Program Badań Stosowanych (PBS) – jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B);
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – celem programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych;
 • konkursy na finansowanie badań w ramach funduszy strukturalnych.
 • www.fnp.org.pl
 • TEAM – finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych;
 • FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej;
 • HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy;
 • POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej;
 • START – roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.
 • www.polpharma.pl
 • konkurs na projekt badawczy – finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych realizowanych przez młodych naukowców;
 • program stypendialny – stypendium dla najzdolniejszych młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych;
 • fundusze strukturalne – finansowanie projektów naukowych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Innowacyjny Rozwój (wyłonionych do finansowania w ramach konkursów organizowanych cyklicznie przez instytucje pośredniczące w wydatkowaniu środków);
 • fundusze unijne – finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i aplikacyjnych oraz szeroko pojętej „mobilności naukowej” zgodnej ze strategią przyjętą w programie HORYZONT 2020;
 • stypendia doktorskie dla pracowników GUMed – corocznie przyznawane naukowe stypendia doktorskie dla pracowników GUMed, którzy rozpoczęli przewód doktorski.

Najważniejsze inicjatywy:

a) Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat;
 • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

b) Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy w celu kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy wspieranych rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej.

 • Innowacyjne szkolenie naukowców (INNOVATIVE TRAINING NETWORKS – ITN);
 • Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE – RISE);
 • Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (INDIVIDUAL FELLOWSHIPS – IF);
 • Priorytet Wyzwania społeczne (Societal challenges).

Więcej na www.enaukowiec.gumed.edu.pl.