Doktorantka z MWB UG i GUMed młodym ambasadorem ASM

Doktorantka z MWB UG i GUMed młodym ambasadorem ASM

25.09.2013

PosterYoungAmbassadors_A.jpg

Mgr Joanna Karczewska-Golec z Zakładu Bakteriologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została wybrana młodą ambasador American Society for Microbiology (ASM) na Polskę – ASM Young Ambassador to Poland.

Spośród ponad pięciuset zgłoszeń w kilkuetapowym procesie rekrutacji wybrano 30 młodych ambasadorów z całego świata. Obok dorobku naukowego i organizacyjnego kandydatów oceniano przedłożone przez nich projekty, w których szczegółowo zaplanowali przyszłe działania w roli młodych ambasadorów ASM w krajach pochodzenia.

Celem uruchomionego w 2013 roku programu ASM Young Ambassadors for Science jest stworzenie sieci młodych ambasadorów stowarzyszenia w krajach poza USA i szkolenie ich w zakresie najlepszych praktyk wspierania rozwoju nauki i kształtowania polityki naukowej na poziomie krajowym i globalnie. ASM wspomaga rozwój nauki w Polsce poprzez finansowanie wydarzeń i zasobów, które będą odpowiadać oczekiwaniom młodych polskich naukowców. Rolą Joanny Karczewskiej-Golec, jako młodej ambasador towarzystwa, będzie – przy finansowym i merytorycznym wsparciu ASM – rozpoznawanie potrzeb młodych naukowców w Polsce oraz inicjowanie i realizowanie projektów sprzyjających rozwojowi młodych polskich naukowców, rozwijaniu współpracy towarzystwa z polskim środowiskiem naukowym oraz wspieraniu dialogu pomiędzy światem nauki a społeczeństwem. Program zapewnia młodym ambasadorom udział w cyklu szkoleń i wizyt studyjnych w amerykańskich instytucjach, w których zapadają decyzje dotyczące polityki naukowej USA: White House Office of Science and Technology Policy, US Department of State, US House of Representatives – Committee on Science, Space and Technology, US National Academy of Sciences (NAS) oraz National Institutes of Health (NIH).

Joanna Karczewska-Golec jest współautorką 4 opublikowanych pełnotekstowych prac naukowych i jednego manuskryptu podlegającego aktualnie recenzji. Ponadto jest współautorką 25 doniesień konferencyjnych, prezentowanych w większości na zagranicznych konferencjach naukowych oraz laureatką prestiżowych stypendiów organizacji: EMBO, FEBS i FEMS, a także finansowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną stypendium Innodoktorant. Wśród licznych wyróżnień i stypendiów otrzymała również m.in. nagrodę dla najlepszego absolwenta Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w roku 2007, nagrodę “Najlepsi Studenci Uniwersytetu Gdańskiego”, I nagrodę za komunikat ustny wygłoszony podczas 15th International Student Scientific Conference (ISSC) for Students and Young Doctors, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe podczas studiów doktoranckich oraz nagrodę zespołową Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo cyklu publikacji naukowych dotyczących budowy i funkcjonowania przetrwalników bakteryjnych. W trakcie studiów doktoranckich nawiązała współpracę naukową i odbyła dwa staże naukowe w cieszącym się międzynarodowym uznaniem w zakresie analiz proteomów bakteryjnych zespole Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswald (Niemcy).

Utworzone w 1899 r. towarzystwo American Society for Microbiology jest największym i najstarszym międzynarodowym stowarzyszeniem w dziedzinie nauk przyrodniczych na świecie. Na scenie politycznej USA jest uznanym głosem doradczym podczas podejmowania decyzji dotyczących kształtowania polityki naukowej i w sprawach publicznych, m.in. zdrowia publicznego i ochrony środowiska.

ASM skupia aktualnie około 40 000 członków, z których ponad 1/3 pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Stowarzyszenie wydaje 13 prestiżowych czasopism w dziedzinach mikrobiologii i biologii molekularnej: journals.asm.org

Syntetyczne informacje o programie ASM Young Ambassadors znajdują się na stronie: asm.org