Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Rozwiń
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Janusz Moryś

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy 67 rok akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wyjątkowo uroczyście, bowiem gościmy dzisiaj rektorów wszystkich uczelni medycznych w Polsce wraz z przedstawicielami studentów tych uczelni, którzy w imieniu całej braci studenckiej złożą ślubowania i staną się członkami wielkiej społeczności akademickiej. Studia medyczne należą do szczególnych przez swój charakter praktyczny, umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających nieść pomoc w cierpieniu drugiemu człowiekowi.

Drodzy Studenci, wstępując w mury uczelni medycznych roz­poczęliście niezwykle pasjonującą drogę życia nacechowaną trudnościami, ale i radością. W niedalekiej przyszłości będziecie przedstawicielami wyjątkowego zawodu, który towarzyszy życiu ludzkiemu od jego poczęcia aż po jego kres. Jestem przekonany, że wybraliście wspaniałe uczelnie, z pięknymi tradycjami, skupiające znakomitą kadrę dydaktyczną i naukową. Profesorowie, wszyscy nauczyciele akademiccy już niebawem będą do Państwa dyspozycji, dzieląc się szeroką wiedzą, doświadczeniem i własnym przykładem budując wzorce postępowania. Tak więc kolejne 3 lub 6 lat, w zależności od kierunku studiów, jaki wybraliście, niech okażą się czasem owocnym, zakończonym sukcesem otrzymania dyplomu polskiego uniwersytetu medycznego.

Pozwólcie Państwo, że dzisiaj odstąpię od tradycyjnego sprawozdania opisującego szczegółowo bieżącą działalność i osiągnięcia Uczelni, a skupię się na kilku wybranych zagadnieniach, przede wszystkim na wyzwaniach stojących przed nami w najbliższych latach.

Jednak niezmiennie, jak co roku, chciałbym chwilę poświęcić nauczycielom akademickim oraz pracownikom Uczelni, którzy w minionym roku akademickim odeszli od nas na zawsze. Wymienię Ich w kolejności, w jakiej te smutne wiadomości do nas docierały.

Zatrudnieni:
 • inż. Jacek Cuzek, specjalista Działu Inwestycyjno-Remontowego – zmarł 21.12.2011 r.
 • mgr inż. Beata Nowicka, specjalista, administrator rejonu gospodarczego, Dział Gospodarczy – zmarła 11.01.2012 r.
 • prof. dr hab. Roman Hauser, profesor nadzwyczajny, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – zmarł 22.03.2012 r.
Emerytowani pracownicy:
 • dr hab. Stanisław Tomaszunas, adiunkt, p.o. kierownika Zakładu Medycyny Morskiej – Międzyregionalne Centrum Medycyny Morskiej WHO MIMMiT – zmarł 2.10.2011 r.
 • dr med. Zofia Rogoza, adiunkt Kliniki Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych – zmarła 15.10.2011 r.
 • Urszula Brandt, starszy strażnik ochrony mienia, Dom Studenta nr 2 – zmarła 31.10.2011 r.
 • dr hab. n. med. Barbara Śmiechowska, profesor nadzwyczajny, Zakład Histologii Katedry Histologii i Immunologii – zmarła 15.01.2012 r.
 • dr farm. Danuta Dąbrowska-Walio, adiunkt Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej – zmarła 18.01.2012 r.
 • dr hab. Zofia Zegarska, profesor nadzwyczajny, kierownik Samodzielnej Pracowni Embriologii – zmarła 20.02.2012 r.
 • Stanisława Bielicka, starszy strażnik ochrony mienia, Dom Studenta nr 2 – zmarła w lutym 2012 r.
 • Sabina Bajor, robotnica przy pracy ciężkiej w Studenckim Domu Społecznym – zmarła 22.02.2012 r.
 • prof. dr hab. Wacława Celińska, profesor nadzwyczajny, kierownik I Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii – zmarła 3.03.2012 r.
 • Łucja Cybułka, samodzielny referent, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Dział ds. Studenckich – zmarła 5.03.2012 r.
 • Klara Tokarska, robotnica ogrodowa, sprzątaczka, Zakład Uprawy Roślin Leczniczych – zmarła 6.03.2012 r.
 • Brygida Koler, pracownik gospodarczy, Dom Studenta nr 1 – zmarła 31.03.2012 r.
 • prof. dr hab. Bartłomiej Kwiatkowski, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Fizyki i Biofizyki – zmarł 9.05.2012 r.
 • dr Alicja Bąkowska, starszy wykładowca Zakładu Immunologii Klinicznej Katedry Immunologii – zmarła 17.05.2012 r.
 • dr med. stom. Adam Depa, adiunkt, Zakład Protetyki Stomatologicznej – zmarł 18.05.2012 r.
 • Lidia Brzozowska, samodzielny referent, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – zmarła 15.06.2012 r.
 • prof. dr hab. Ewa Dilling-Ostrowska, profesor nadzwyczajny, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej, kierownik Katedry Neurologii – zmarła 16.06.2012 r.
 • dr med. Aniela Cicholska, adiunkt, p.o. kierownika Kliniki Radioterapii Instytutu Radiologii i Radioterapii – zmarła 23.06.2012 r.
 • Helena Strzałkowska, starszy technik, Zakład Mikrobiologii Instytutu Patologii AMG – zmarła 6.07.2012 r.
 • prof. dr hab. n. med. Miron Kałowski, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Instytutu Stomatologii, kierownik Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej, kierownik Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego – zmarł 8.08.2012 r.
 • Małgorzata Płotka, starszy strażnik ochrony mienia, Dział Gospodarczy – zmarła 20.08.2012 r.

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie oraz wdrażanie nowych technologii w ochronie zdrowia. Aby te założenia zrealizować, niezbędna jest bardzo dobra kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci i kandydaci na studentów. Nadal jeszcze nie musimy się obawiać o nowych kandydatów, bowiem w naszej Uczelni na jedno miejsce starało się po kilkanaście osób na takie kierunki, jak lekarski (18 osób na jedno miejsce), lekarsko-dentystyczny (25 osób na jedno miejsce), farmacja, fizjoterapia czy dietetyka. Niepokojące jest małe zainteresowanie kandydatów takimi kierunkami, jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne czy ochrona środowiska. Prawdopodobnie związane jest to nie tyle z brakiem perspektyw co do możliwości uzyskania zatrudnienia, ile z niską płacą i trudną, odpowiedzialną pracą zawodową. Wymaga to zmian na poziomie kraju, bowiem już niedługo deficyt kadr w tych zawodach może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce.

Naszym zadaniem jest zapewnienie przychodzącym do nas studentom możliwość uzyskania pod względem dydaktycznym i naukowym więcej niż mogliby osiągnąć w innej uczelni, aby w rezultacie nasi absolwenci byli na rynku pracy najbardziej poszukiwani. Wyrazem dbałości naszej kadry dydaktycznej o poziom nauczania są wyniki, jakie uzyskują nasi absolwenci w Lekarskim Egzaminie Państwowym, zajmując zarówno w sesji jesiennej, jak i wiosennej drugie miejsce wśród uczelni medycznych w kraju.

Szanowni Państwo!
Sytuacja finansowa Uczelni przedstawia się dobrze. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studiuje w chwili obecnej blisko 6 500 studentów, kształcąc się na 17 kierunkach studiów stacjonarnych i 11 niestacjonarnych różnych stopni i trybów. Nauczaniem zajmuje się 901 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wspomaga ich 742 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – to pracownicy techniczni, administracja i obsługa. Koszty poniesione na działalność dydaktyczną przedstawia tabela 1.

Baza kliniczna
Zakończona zostało duża inwestycja budowy i wyposażenia Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz przeprowadzka do nowej siedziby klinik zabiegowych wraz z zapleczem. Mimo kłopotów finansowych budowę zakończono w terminie i w rekordowo krótkim okresie trzech lat. Tym samym realna stała się kontynuacja dalszej przebudowy szpitala klinicznego. Kliniki zabiegowe uzyskały doskonałe warunki do pracy, pobytu chorych i unikatowe w skali kraju wyposażenie aparaturowe. Mam nadzieję, że pozwoli to w najbliższym czasie na wprowadzenie szeregu nowych procedur leczniczych, łącznie z przeszczepami wątroby, płuc oraz trzustki.

Trwa przebudowa i modernizacja budynków nr 2 i 3 na potrzeby klinik pediatrycznych oraz modernizacja systemu drogowego oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w starej części szpitala. Wyburzone zostały zbędne budynki na terenie starego szpitala, co pozwoli na uzyskanie większej przestrzeni parkingowej.

Z dniem 1 października br. przejęty został od Urzędu Marszałkowskiego tzw. szpital studencki i obecnie trwają prace nad zmianą jego funkcji na kliniczne i edukacyjne potrzeby Uczelni. Przyznanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczki na restrukturyzację zadłużenia szpitala klinicznego pozwoliło na uzyskanie stabilizacji finansowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dzięki licznym przedsięwzięciom organizacyjnym, gospodarczym i zaangażowaniu wszystkich pracowników sytuacja ekonomiczna szpitala ulega stopniowej poprawie, przy zachowaniu wszystkich standardów medycznych. Temu celowi służy nie tylko certyfikat ISO, ale trwające również przygotowania do uzyskania akredytacji. Wyniki ekonomiczne UCK za okres 2010-2012 przedstawiają tabele 2 i 3.

Szpital po uzyskaniu pożyczki w kwocie 110 mln zł i rozłożeniu okresu spłaty na 10 lat uzyskał stabilizację w realizowaniu zobowiązań. Nadal niepokoi kredytowanie NFZ za wykonane świadczenia ponad limit umowy za lata 2010-2011 w wysokości ponad 60 mln zł oraz straty 7 klinik na kwotę ponad 19 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w Centrum Medycyny Inwazyjnej, w okresie od marca do lipca, 164 razy lądował helikopter z pacjentami, wykonano 5 588 operacji, w tym 926 z zakresu chirurgii ogólnej, 842 na okulistyce i 795 na neurochirurgii. W poradniach przyklinicznych udzielono w tym okresie 44 551 porad.

W mijającym roku akademickim Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej realizuje kontrakt z NFZ oraz zadania dydaktyczne i badawcze GUMed. Kolejny rok kontynuowana jest dla mieszkańców naszego regionu szpitalna inicjatywa tzw. białych sobót, podczas których udzielane są bezpłatne porady lekarskie przed planowanymi wyjazdami zagranicznymi. Jednocześnie chętni poddawani są profilaktycznym szczepieniom przeciwko chorobom, na jakie mogliby być narażeni podczas dalekich podróży. Wprowadzona została elektroniczna wersja apteczek oddziałowych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do racjonalizacji gospodarki lekami. Wyniki ekonomiczne UCMMiT za okres 2010-2012 przedstawiają tabele 4 i 5.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z końcem roku 2011 w miejsce niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej SCS i CMR utworzono spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Przejęły one zarówno majątek jak również kontrakt z NFZ i zobowiązania NZOZ-ów. Pomimo zmniejszonego kontraktu z NFZ i gorszej wyceny punktowej, NZOZ SCS wykazał za rok 2011 zysk w wysokości 611 051 zł. Został on przeznaczony na dalszy rozwój i poprawę wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Z analizy wyników ekonomicznych za pierwsze miesiące działalności Spółki UCS wynika, iż rentowność tej jednostki uległa pogorszeniu. Jest to rezultat obostrzeń podatkowych i gorszych warunków kontraktów z NFZ. Pomimo to UCS spełnia należycie warunki bazy dydaktycznej dla Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego GUMed jako miejsce odbywania staży rezydenckich i specjalistycznych. Wyniki ekonomiczne NZOZ SCS za okres 2010-2012 przedstawiają tabele 6 i 7.

Centrum Medycyny Rodzinnej, niezależnie od formy istnienia jednostki, doskonale wypełnia zadania podstawowej opieki zdrowotnej dla pracowników UCK, Uczelni i okolicznej ludności. Usługi świadczone są na wysokim poziomie fachowym, a zatrudniony personel medyczny cieszy się dużym zaufaniem i uznaniem. CMR wykonuje również badania profilaktyczne i usługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników Uczelni oraz studentów wszystkich wydziałów GUMed.

Pomimo ponoszonych dużych kosztów za badania laboratoryjne i obrazowe Spółka CMR ma dodatni wynik finansowy. Wyniki ekonomiczne CMR za okres 2010-2012 przedstawiają tabele 8 i 9.

Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej
W minionych latach zakończyły się prace termomodernizacyjne budynków osiedla studenckiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Collegium Biomedicum, co w znaczący sposób zmieniło wygląd naszej bazy dydaktycznej, poprawiło warunki pracy i nauczania, a jednocześnie przyniosło wymierne korzyści ekonomiczne – zmniejszenie wydatków na ogrzewanie. Zakończono i oddano do użytku, sfinansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia, nowoczesną aptekę dydaktyczną na Wydziale Farmaceutycznym. Ukończono również prace nad zakładem symulacji medycznych dla potrzeb Zakładu Medycyny Rodzinnej. Ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono modernizację i wyposażenie w fantomy pracowni umiejętności praktycznych dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, a także modernizację i wyposażenie w nowoczesne modele anatomiczne Zakładu Anatomii i Neurobiologii. W najbliższym czasie konieczne będzie pozyskanie nowej bazy dydaktycznej dla jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej i naukowej w budynkach Wydziału Farmaceutycznego oraz modernizacja bazy dydaktycznej i naukowej jednostek Collegium Biomedicum.

Trwa gruntowna przebudowa przejętego od szpitala budynku nr 1, który będzie przeznaczony do celów dydaktyki medycznej i administracji; znajdą w nim miejsce m.in. zakłady Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakład Pacjenta Symulowanego, służący dydaktyce przedklinicznej.

Postępuje modernizacja budynku nr 15, w którym znajdą swoje siedziby m.in. Katedra Pielęgniarstwa i Katedra Medycyny Ratunkowej.

Ze względu na wprowadzane znaczące zmiany w programie nauczania dla kierunku lekarskiego konieczna jest budowa i wyposażenie ośrodka symulacji do nauki praktycznych czynności medycznych oraz zespołu sal monitorowanych do przeprowadzania obiektywnych egzaminów praktycznych. Stosowna dokumentacja już została złożona w Ministerstwie Zdrowia.

Poszukujemy inwestorów do wykonania modernizacji i poszerzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie osiedla studenckiego, systemu drogowego i miejsc parkingowych na osiedlu studenckim oraz wybudowania nowego domu studenckiego spełniającego współczesne standardy dla tego typu obiektów.

Standardy studiowania i jakość nauczania
Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem nowego systemu oceny jakości kształcenia i organizacji procesu dydaktycznego. Opracowano system oceny dydaktycznej nauczyciela akademickiego oraz jednostki dydaktycznej, wprowadzono system hospitacji zajęć dydaktycznych. Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym znowelizowano statut Uczelni oraz regulaminy. Uporządkowano system opłat za studia dla studentów niestacjonarnych oraz stacjonarnych w przypadku powtarzania roku lub wpisów warunkowych. Wprowadzono elektroniczny system rozliczania godzin dydaktycznych i uproszczono wypłaty nauczycielom akademickim za przepracowane godziny ponadwymiarowe. Elektroniczne indeksy dla studentów zastąpiły tradycyjne papierowe indeksy, a elektroniczny dziekanat pozwala studentom śledzić swoje dane osobowe, postępy w nauce oraz ewentualne płatności. Elektroniczny system protokołów egzaminacyjnych uprościł procedury biurokratyczne kierownikom jednostek dydaktycznych. Na terenie Uczelni jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Utworzono Biuro Karier oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego, w przypadku tego ostatniego uzyskaliśmy już konkretne wyniki zarówno co do liczby oferowanych kursów, jak i znaczącego wzrostu dotacji na ten cel.

Trwają prace nad wdrożeniem nowoczesnych systemów oceny nauczyciela akademickiego przez studenta i powołaniem komisji wizytujących zajęcia celem stworzenia rankingu najlepszych nauczycieli i jednostek dydaktycznych.

W nadchodzącym roku akademickim nastąpi dalszy rozwój interaktywnych pomostów komunikacyjnych między studentami a dziekanatami. Jest to już ostatni rok funkcjonowania kart egzaminacyjnych w wersji papierowej. Dzięki wprowadzeniu systemu weryfikacji autentyczności osoby kontaktującej się z dziekanatami możliwe będzie składanie przez Internet podań do dziekana lub prodziekanów, weryfikacja swoich danych zawartych w systemie oraz otrzymywanie decyzji władz dziekańskich. Przyspieszy to w sposób znaczący czas oczekiwania na decyzje, zlikwiduje kolejki w dziekanatach i poprawi wizerunek administracji w oczach studentów.

Nauka
Badania naukowe decydują o akademickości szkół wyższych. Dlatego też, pomimo wciąż wzrastających obciążeń dydaktycznych, nie może dojść do zmniejszenia aktywności naukowej lub wręcz jej zaniechania. Sytuacja taka doprowadziłaby w krótkim czasie do przekształcenia uczelni w szkołę zawodową, która koncentruje się wyłącznie na dydaktyce, zapominając o swoim właściwym powołaniu. Nasza Uczelnia jest istotnym składnikiem pomorskiego potencjału naukowo-dydaktycznego o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Od lat odnotowujemy stały wzrost publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, posiadających tzw. Impact Factor. Wzrastająca systematycznie liczba cytowań naszych prac w piśmiennictwie światowym jest najlepszym dowodem, iż prowadzone u nas badania są uznawane i rozpoznawane przez naukę światową. Jest to bez wątpienia rezultat olbrzymiego wysiłku wszystkich badaczy, za co chciałbym gorąco podziękować całej społeczności akademickiej /ryc. 1/.

Aby ułatwić start młodym pracownikom nauki, wprowadzony został system dodatkowych stypendiów dla doktorantów oraz możliwość ubiegania się o celowane projekty na badania naukowe, wsparcie finansowe na krótkoterminowe wyjazdy naukowe do ośrodków międzynarodowych czy na zakupy aparatury naukowo-badawczej. Służą temu również konkursy na etaty naukowe dla pracowników wyjątkowo uzdolnionych i posiadających szczególne zainteresowania. Opracowano regulamin i zasady ochrony własności intelektualnej oraz patentowania wynalazków. Znowelizowano system nagród dla pracowników naukowych, jak i niebędących nauczycielami akademickimi. Wprowadzono elektroniczny system składania sprawozdań z działalności naukowej oraz parametryzacji jednostek podstawowych. Osiągnięcia te cieszą, jednak przed nami jeszcze szereg zadań, które należy możliwie szybko zrealizować. Wydział Farmaceutyczny uzyskał status jednostki KNOW, stając się jedną z 6 najlepszych jednostek badawczych kraju. Jest to olbrzymi sukces naszych Kolegów i Koleżanek z Wydziału Farmaceutycznego.

Organizacja i zarządzanie w jednostkach administracyjnych
Z dniem 1 września br. wprowadzono nowy regulamin pracy, system oceny pracowników administracji oraz wartościowania stanowiska pracy, stanowiące podstawę do przygotowania znowelizowanego systemu wynagrodzeń w administracji. Prace te przebiegały równolegle z wprowadzeniem nowego zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią klasy ERP. Skutkuje to uporządkowaniem procesów administracyjnych, dalszym upraszczaniem procedur oraz możliwością wprowadzenia systemu elektronicznej komunikacji między interesantem a administracją Uczelni. Poprawiony został wizerunek reprezentacyjnego budynku rektoratu, uzyskano to m.in. dzięki remontom ciągów komunikacyjnych. Ulepszono także warunki pracy osób tu zatrudnionych i wprowadzono udogodnienia dla interesantów.

Przed nami jednak jeszcze pozostaje:

 • Analiza obiegu dokumentów i procesów decyzyjnych w celu ich optymalizacji, która skutkować będzie konsolidacją struktur administracyjnych, zwiększeniem wydajności oraz jakości pracy i wynagrodzenia pracowników.
 • Udostępnienie modułów Business Intelligence systemów informatycznych kadrze menedżerskiej, umożliwiających monitoring i ocenę wykorzystywanych zasobów w czasie rzeczywistym, co będzie stanowiło podstawę do podejmowania szybkich i precyzyjnych decyzji.
 • Wdrożenie informatycznych systemów obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisu cyfrowego.

Powodzenie przedstawionych zamierzeń zależeć będzie w głównej mierze od postawy, kreatywności, determinacji i zaangażowania kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników naszej Uczelni, na którą liczę i w którą głęboko wierzę.

U progu nowego roku akademickiego chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich wytężoną pracę i cierpliwość w zmaganiu się z ciągle występującymi przeciwnościami. Życzę nam wszystkim wytrwałości i dalszych sukcesów w nadchodzącym roku.

Młodzieży akademickiej, naszym nowym koleżankom i kolegom, którzy dzisiaj symbolicznie przystępują do immatrykulacji, pragnę przekazać serdeczne życzenia pomyślności, radości ze studiowania, satysfakcji ze zdobywania wiedzy, poznawania tajników budowy i fizjologii ludzkiego ciała. Oby w niedalekiej przyszłości informacje te stały się podstawą wiedzy o patologii, objawach i leczeniu różnorodnych chorób. Oby pamiętali, że przychodząc do naszej Uczelni, stają się kontynuatorami najlepszych tradycji, więc rzetelnie powinni przygotować się do wykonywania szczególnego zawodu, jakim jest służba choremu człowiekowi. Oby zachowali w pamięci, iż najważniejszy jest zawsze pacjent, człowiek dotknięty bólem, zagubiony w swojej chorobie, który oczekuje od nas, personelu medycznego, zrozumienia w cierpieniu, pomocy i jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Wasze ślubowanie studenckie stanowi pierwszy, ważny krok na drodze prowadzącej do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by czas spędzony w murach uczelni medycznych był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką, poszukiwaniem i znajdowaniem przyjaciół, nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni i mądrzy, szanujcie swoje osiągnięcia, ale i osiągnięcia Waszych nauczycieli oraz trud, jaki w Wasze wychowanie włożyli rodzice.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2012/2013 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ogłaszam za otwarty.