Projekty NCN

StartNaukaProjekty NCN
Rozwiń
Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje obecnie projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (realizacja w 2016 r.)
Znaczenie mitochondrialnego DNA i wybranych czynników epigenetycznych na przebieg kliniczny choroby Huntingtona, kierownik – prof. dr hab. Janusz Limon, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki – OPUS
Potencjalna przydatność wybranych peptydów przeciwdrobnoustrojowych w terapii przeciwgronkowcowej u chorych na mukowiscydozę, kierownik – dr hab. Katarzyna Garbacz, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej – OPUS
Badania udziału miR-200b, miR-429 i miR-200c w regulacji angiogenezy wywołanej przez hipoksję, kierownik – dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw., Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – OPUS
Badania nad przebiegiem dysocjacji peptydów w środowiskach niewodnych oraz opracowanie metody wymiany przeciwjonów w peptydach, kierownik – dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw., Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej – OPUS
Ocena ekspresji białek koperty rogowej naskórka (NRNR, RPTN, CRNN, SPRR1A, B, SPRR3, LOR, FLG, LELP1) oraz związku polimorfizmów kodujących je genów z rozwojem i ciężkością przebiegu atopowego zapalenia skóry, kierownik – dr Magdalena Trzeciak, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii – SONATA
Profil ekspresji genów w hodowlach ludzkich komórek progenitorowych naskórka i jego wpływ na powodzenie terapii ran u ludzi, kierownik – dr hab. Michał Pikuła, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii – SONATA
Badanie heterogenności receptorów alfa-2-adrenergicznych i imidazolinowych z zastosowaniem nowoczesnych metod farmakologicznych i biochemicznych, kierownik – mgr Joanna Raczak-Gutknecht, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Analiza funkcji potencjalnego onkogenu YAP1 w materiale klinicznym oraz liniach komórkowych raka nerki, kierownik – prof. dr hab. Zbigniew Kmieć, Katedra i Zakład Histologii – OPUS
Ultrasonograficzne środki kontrastujące drugiej generacji, jako dodatkowy element diagnostyczny, monitorujący odpowiedź na leczenie bądź obserwowane skutki uboczne terapii u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi, kierownik – dr Maciej Piskunowicz,Zakład Radiologii – OPUS
Badanie profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowego, kierownik – dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw., Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – OPUS
Syntetyczne lipopeptydy – badanie właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej, kierownik – dr Wojciech Mrozik, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej – OPUS
Zmiany epigenetyczne w toczniu rumieniowatym trzewnym – znaczenie metylacji DNA, kierownik – dr Anna Wardowska, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii – SONATA
Identyfikacja nowych biomarkerów stanów patofizjologicznych na podstawie oznaczanych profili metabolomicznych i bioinformatycznie zintegrowanego podejścia systemowego, kierownik – dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw., Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – SONATA BIS
Ocena profilu odpowiedzi immunologicznej po stereotaktycznym napromienianiu raka płuca, kierownik – dr hab. Renata Zaucha, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii – OPUS
Inhibicja białkowych fosfataz tyrozynowych, jako strategia przeciwko chorobom zakaźnym i bioterroryzmowi, kierownik – dr Alicja Kuban-Jankowska, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – PRELUDIUM
Analiza metaboliczna wydzieliny ochronnej jaj konika polnego w poszukiwaniu substancji biologicznie czynnych o przypisywanych etnofarmakologicznie właściwościach przyspieszających proces gojenia się ran, kierownik – dr inż. Magdalena Buszewska-Forajta, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Oznaczanie fizykochemicznych i biochemicznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i piperydynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania przeciwko chorobie Alzheimera, kierownik – mgr Damian Szczesny, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Wpływ akumulacji polimorfizmów genetycznych związanych ze stresem oksydacyjnym na rozległość zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych oraz na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddanych koronarografii, kierownik – dr Milena Racis, I Katedra i Klinika Kardiologii – PRELUDIUM
Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych, kierownik – prof. dr hab. Janusz Siebert, Zakład Medycyny Rodzinnej – OPUS
2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostniakomięsaka, kierownik – prof. dr hab. Michał Woźniak, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – OPUS
Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnika, kierownik – dr hab. Jacek Sznurkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej – OPUS
Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowatych matryc tlenkowych, jako nośników w modelu implantu do kości o celowanym – kontrolowanym uwalnianiu chlorowodorku doksorubicyny i metronidazolu, kierownik – prof. dr hab. Wiesław Sawicki, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej – OPUS
Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych – synteza, ocena aktywności oraz projektowanie wspomagane technikami chemometrycznymi i metodami QSAR, kierownik – dr hab. Jarosław Sławiński, prof. nadzw., Zakład Chemii Organicznej – OPUS
Poszukiwanie defektów monogenowych w patogenezie hipercholesterolemii u dzieci i młodzieży, kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii – OPUS
Trening pływacki a długość życia, metabolizm oksydacyjny i wolnorodnikowy u myszy ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), kierownik – dr hab. Wiesław Ziółkowski, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego – OPUS
Analiza udziału dwóch izoform białka TNFSF15 (VEGI i TL1A) w patomechanizmach raka jelita grubego, kierownik – dr Tomasz Ślebioda, Katedra i Zakład Histologii – SONATA
Badanie profili metabolicznych tokoferoli i tokotrienoli, jako potencjalnych biomarkerów ryzyka raka piersi, kierownik – mgr Ewa Bartosińska, Zakład Farmakodynamiki – PRELUDIUM
Badanie zdolności penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez skórę ludzką, kierownik – dr hab. Krystyna Pieńkowska, Zakład Chemii Fizycznej – OPUS
Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerek, kierownik – dr hab. Michał Chmielewski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – OPUS
Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących, kierownik – mgr Łukasz Kubik, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Ocena znaczenia profili ekspresji mikroRNA w patogenezie i progresji tłuszczakomięsaków dobrze zróżnicowanych (WDLPS) i odróżnicowanych (DDLPS), kierownik – dr Magdalena Koczkowska, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki – PRELUDIUM
Niecelowana analiza metabolicznych „odcisków palca” w próbkach osocza u osób z nadciśnieniem płucnym z wykorzystaniem chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonych ze spektrometrią mas, kierownik – dr Renata Bujak, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOE1 G93A, a metabolizm żelaza, kierownik – prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego – OPUS
Analiza metaboliczna w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem techniki analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz zaawansowanych obliczeń bioinformatycznych, kierownik – dr Wiktoria Struck-Lewicka, Zakład Farmakodynamiki – SONATA
Mechanizm i konsekwencje zmian aktywności ekto-deaminazy adenozyny w procesie miażdżycowym, kierownik – mgr Barbara Kutryb-Zając, Katedra i Zakład Biochemii – PRELUDIUM
Procesy dyfuzji normalnej i anomalnej uwzględniające fluktuację parametrów, kierownik dr Katarzyna Lewandowska, Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki – SONATA
Profile metaboliczne, polimorfizm genetyczny NAT2, GSTM1, GSTP1, CYP1A1 i COMT oraz dane epidemiologiczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji zdrowych i chorych na nowotwory pęcherza moczowego, kierownik – mgr Emilia Daghir-Wojtkowiak, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowych, kierownik – dr hab. Marcin Okrój, Zakład Biologii Komórki – SONATA BIS
Znaczenie niezgodności epletów HLA matka-płód w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą, kierownik – dr Katarzyna Ciach, Klinika Położnictwa – OPUS
Analiza genetycznego mozaicyzmu w zespole Cornelii de Lange, kierownik – dr hab. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki – OPUS
Znaczenie szlaku sygnalizacyjnego SHH w patogenezie i progresji guzów germinalnych wieku rozwojowego, kierownik – dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. nadzw., Zakład Patologii i Neuropatologii – OPUS
Ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń środowiska (endocrine disruptors) na częstość występowania i obraz kliniczny zespołu wieletorbielowych jajników (PCOS), kierownik – dr hab. Dominik Rachoń, prof. nadzw., Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej – OPUS
Wyznaczenie farmakokinetyki sufentanylu po podaniu zewnętrzoponowym i dożylnym u dzieci i niemowląt z wykorzystaniem modelowania populacyjnego, jako narzędzia do integracji informacji z badań klinicznych, kierownik – mgr Agnieszka Borsuk, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym, kierownik – mgr Dominika Czaplińska, Zakład Biologii Komórki – PRELUDIUM
Badania biotechnologiczne nad akumulacją frakcji lotnej bogatej w aktywne związki terpenowe w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Lidem palistre), kierownik – mgr Anna Jesionek, Katedra i Zakład Farmakognozji – PRELUDIUM
Wpływ sygnałów cytotoksycznych na aktywność N-acetylotransferazy asparaginianowej w neuronach cholinergicznych, kierownik – mgr Marlena Zyśk, Zakład Medycyny Laboratoryjnej – PRELUDIUM
Ilościowe modelowanie parametrów inhibicji izoenzymów CYP dla nowo syntetyzowanych pochodnych arylopiperazyny, kierownik – mgr Szymon Ulenberg, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej – PRELUDIUM
Wpływ hipoksji cyklicznej na ekspresję mikroRNA w komórkach ludzkiego śródbłonka, kierownik – mgr Kinga Kochan, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – PRELUDIUM
Mechanizm reakcji transferu metylu katalizowany przez metylotransferazy zawierające pochodne witaminy B12, kierownik – dr Paweł Kozłowski, prof. wizytujący, Katedra i Zakład Bromatologii – OPUS
Czy miRNA decydują o losie komórki podczas odpowiedzi na niezwinięte białka (UPR, unfolded protein response)?, kierownik – dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw., Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – OPUS
Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o dzianiu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo, kierownik – prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego – OPUS
Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i famakodynamiczny alfa-agonistów w populacji pacjentów oddziału intensywnej terapii dziecięcej, kierownik – dr hab. Paweł Wiczling, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – OPUS
Wpływ zmian metabolizmu lipidów na funkcję mięśni szkieletowych, serca oraz proces neurodegeneracyjny w eksperymentalnym modelu pląsawicy Huntingtona, kierownik – mgr Marta Toczek, Katedra i Zakład Biochemii – PRELUDIUM
Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskich, kierownik – dr hab. Paweł Wiczling, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – SONATA BIS
Molekularne mechanizmy przebiegu szlaku czynników indukowanych hipoksją (HIF) w ludzkim śródbłonku, kierownik – dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw., Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – SONATA BIS
Ocena aktywności wybranych mutacji genu LDLR oraz identyfikacja nowych mutacji genu APOB, STAP1 oraz LDLRAP1 u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, kierownik – dr hab. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki – OPUS
Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezji, kierownik – mgr Krzysztof Basiński, Zakład Badań nad Jakością Życia – PRELUDIUM
Rola VDR oraz jego koaktywatory (DRIP i SRC) w regulacji ekspresji skórnego analogu osi HPA w keratynocytach, kierownik – mgr Justyna Wierzbicka, Katedra i Zakład Histologii – PRELUDIUM
Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji osób zdrowych i chorych na jasnokomórkowego raka nerki o różnym stopniu zaawansowania, kierownik – mgr Marta Kordalewska, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki – PRELUDIUM
Miękkie folie żelatynowe nierozpuszczalne w środowisku żołądka – otrzymywanie, badania strukturalne i określenie rodzaju interakcji pomiędzy składnikami, kierownik – mgr Bartosz Maciejewski, Zakład Farmacji Stosowanej – PRELUDIUM
Wpływ delecji i nadekspresji CD73 na rozwój dysfunkcji zastawki aortalnej oraz mechanizmy tej patologii, kierownik – mgr Paulina Żukowska, Katedra i Zakład Biochemii – PRELUDIUM
Ocena porównawcza stopnia barierowości skórek owoców i warzyw dla współcześnie stosowanych pestycydów – przewidywanie narażenia na spożycie, kierownik – dr inż. Maciej Tankiewicz, Zakład Toksykologii Środowiska – SONATA
Identyfikacja i ocena funkcjonalna mutacji-kandydatów powiązanych z destabilizacją genomu w nienowotworowej tkance nabłonka wydzielniczego gruczołu sutkowego od pacjentek z rakiem piersi, kierownik – dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw., Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej – OPUS
Biodostępność NO w ludzkim śródbłonku regulowana poprzez mikroRNA, kierownik – dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw. WF, Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – OPUS
Analiza wpływu ludzkich komórek dendrytycznych na właściwości biologiczne i molekularne pierwotnych linii raka jelita grubego człowieka w modelu mysim, kierownik – dr Magdalena Szaryńska, Katedra i Zakład Histologii – projekt własny
Prooksydacyjne działanie tioloreaktywnych cyklopentenonów w ścieżkach sygnalizacyjnych prowadzących do autoeliminacji komórek mięsaka kościopochodnego, kierownik – dr Narcyz Knap, Katedra i Zakład Chemii Medycznej – projekt własny
Ocena stopnia natężenia endotelialnej syntazy tlenku azotu w komórkach śródbłonkowych z kontrolowaną nadekspresją tego enzymu, kierownik – dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw., Katedra Analityki Klinicznej – projekt własny
Otrzymywanie i charakterystyka nowoczesnych biozgodnych układów dyspersyjnych tworzonych z udziałem lecytyny, przeznaczonych do podania pozajelitowego, kierownik – dr Marcin Płaczek, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej – projekt własny
Ocena ilościowa i jakościowa podfrakcji lipoprotein wysokiej gęstości u pacjentów powyżej 65 roku życia, kierownik – dr Agnieszka Kuchta, Zakład Chemii Klinicznej – projekt własny
Charakterystyka immunologiczna wczesnego zapalenia stawów – zmiany ilościowe i czynnościowe limfocytów T i B krwi obwodowej, kierownik – prof. dr hab. Ewa Bryl, Katedra i Zakład Fizjopatologii – projekt własny
4PYRAD – fizjologiczny analog NAD – konkurent czy sojusznik?, kierownik – dr hab. Ewa Słomińska, Katedra i Zakład Biochemii – OPUS
Regulacja ekspresji Ekto-5’-Nukleotydazy – zmiany w patologii i zastosowania w terapii, kierownik – prof. dr hab. Ryszard Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii – OPUS
Analiza właściwości tolerogennych limfocytów T regulatorowych w przeszczepach narządowych w świetle ich wykorzystania, jako terapii zmniejszającej ryzyko odrzutu aloprzeszczepów, kierownik – prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii – OPUS
Interakcje pomiędzy limfocytami T regulatorowymi a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzenia allogenicznego, kierownik – dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Zakład Medycyny Rodzinnej – SONATA
Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów GCK, GCKR, G6PC2/ABCB11, MTNR1B oraz ACE na stopień wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci z określoną funkcją resztkową komórek beta trzustki, kierownik – dr Małgorzata Pawłowicz, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii – PRELUDIUM
Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika, kierownik – prof. dr hab. Janusz Limon, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki – MAESTRO
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego a znaczenie aktywności połączeń nauroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii – MAESTRO
Udział tetraspaniny CD151 w regulacji funkcji FGFR2 w progresji raka piersi – analiza in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym, kierownik – dr Rafał Sądej, Zakład Enzymologii Molekularnej – HARMONIA
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza, kierownik – dr hab. Marcin Okrój, Zakład Biologii Komórki – HARMONIA
Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilis, kierownik – prof. dr hab. Michał Obuchowski, Zakład Bakteriologii Molekularnej – HARMONIA.