Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Rozwiń
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Janusz Moryś

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy 66 rok akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Nie będzie to jednak rok łatwy. Rozpoczynamy go już w oparciu o zapisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co oznacza konieczność modyfikacji procesów dydaktycznych zgodnie z nowymi standardami nauczania. Na niektórych kierunkach będą to zmiany kosmetyczne, a na niektórych, jak w przypadku kierunku lekarskiego, znaczące. W ciągu 6 miesięcy musimy dostosować do nowych wymagań również statut Uczelni oraz regulamin studiów. Nowa ustawa wprowadza z jednej strony zapisy ograniczające wieloetatowość czy nepotyzm, z drugiej daje znaczną swobodę w kreowaniu nowych kierunków, zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia. Warto z tych zapisów skorzystać w nadchodzącym roku akademickim. Szkoda tylko, że nowe prawo nie przewiduje regulacji zarobków nauczycieli akademickich oraz pozostałego personelu. Od ponad 3 lat nasze pobory nie uległy zmianie nawet o wskaźnik inflacji. Praca w Uczelni staje się coraz mniej atrakcyjna, zarówno dla obecnych pracowników, jak i dla młodych osób po studiach. Z niepokojem należy patrzeć na los kształcenia medycznego w naszym kraju. Coraz częściej konkurencyjne szkoły wyższe oferują znacznie lepsze warunki finansowe dla naszych nauczycieli, a młodzi lekarze nie mają ochoty rozpoczynać pracy na Uczelni, ponieważ korzystniejsze warunki płacowe otrzymują na rezydenturze. W tej sytuacji zaczyna pojawiać się coraz bardziej widoczna luka pokoleniowa, starzeje się obecna kadra naukowo-dydaktyczna, a brak nowych kandydatów do trudnej pracy nauczyciela akademickiego doprowadzi do sytuacji znanej w wielu uczelniach zachodnich – będziemy mieli piękne miejsca do nauczania, nowoczesną aparaturę badawczo-naukową i dydaktyczną, ale nie będzie jej miał kto obsługiwać i nauczać kolejne roczniki kandydatów do zawodów medycznych.

Pomimo tych kłopotów Gdański Uniwersytet Medyczny po raz kolejny znalazł się w pierwszej dwudziestce państwowych uczelni akademickich w Polsce. Wśród uczelni medycznych zajął 5 miejsce i przesunął się o jedną pozycję w górę w stosunku do ubiegłego roku. W kategorii “publikacje naukowe”, uwzględniając ilość oraz wskaźniki cytowań publikacji, Gdański Uniwersytet Medyczny zajął 2 miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju. Wyprzedził nas jedynie Uniwersytet Jagielloński. Myślę, że jest to powód do dumy i powinniśmy czuć się zmotywowani do dalszego podnoszenia poziomu i jakości badań w naszej Uczelni.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie oraz wdrażanie nowych technologii w ochronie zdrowia. Aby to osiągnąć, niezbędna jest bardzo dobra kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci i kandydaci na studentów. O nowych kandydatów nadal jeszcze nie musimy się obawiać, ponieważ w naszej Uczelni po kilkanaście osób starało się o jedno miejsce na takich kierunkach, jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia czy dietetyka. Świadczy to o zainteresowaniu kandydatów naszą ofertą edukacyjną, ale również o tym, że w naszym kraju, w przeciwieństwie do krajów Starej Europy, nie brakuje chętnych do nauki i wytężonej pracy. Nie brakuje ludzi, którzy nie boją się trudnego i odpowiedzialnego zawodu związanego z udzielaniem pomocy drugiemu człowiekowi. Niepokojące jest małe zainteresowanie kandydatów studiami na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne czy ochrona środowiska. Prawdopodobnie związane jest to nie tyle z brakiem perspektyw co do możliwości zatrudnienia, bowiem w tych zawodach występuje znaczący deficyt kadry, ale z warunkami płacy i trudami zawodu. Ta sytuacja wymaga zmian w skali całego kraju, bowiem już niedługo deficyt w tych zawodach może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Naszym celem jest, aby przychodzący do nas studenci uzyskali jak najwięcej pod względem dydaktycznym i naukowym, a nasi absolwenci byli poszukiwani na rynku pracy.

Rozpoczynający się rok akademicki jest pierwszym, w którym obowiązują nowe ustawy z pakietu zdrowotnego. Wprowadziły one szereg zmian dotyczących zasad kształcenia lekarzy, w tym przeniesienie stażu podyplomowego do kształcenia przeddyplomowego, możliwość przekształcenia szpitali klinicznych w spółki prawa handlowego czy zmiany systemu specjalizacji młodych lekarzy. Wszystkie te zmiany w mniejszym lub większym stopniu dotkną naszą Uczelnię i tylko od nas zależy, jak wykorzystamy możliwości, które te ustawy stwarzają. Będzie to dużym wyzwaniem w nadchodzącym roku akademickim.

Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o dziedzictwie naszej Alma Mater. Dzień 15 grudnia został ustanowiony Dniem Wykładu, na pamiątkę dwóch wykładów wygłoszonych przez prof. Michała Reichera 15 grudnia 1939 i 1945 roku. Ten dzień będzie miał symboliczne znaczenie dla naszej Uczelni. Czerpiąc z tradycji, będzie jednocześnie okazją do przedstawiania najlepszych prac naukowych i ich autorów. W tym roku akademickim obchodzić go będziemy po raz pierwszy.

Przez stulecia, od powstania pierwszych europejskich uniwersytetów, wykłady były najważniejszym źródłem wiedzy. Mówiono często, że ktoś słuchał wykładów wielkiego profesora, zamiast tego, że studiował na uniwersytecie. Z czasem znacząco zmieniła się rola i ranga tej formy upowszechniania wiedzy. Według ostatnio publikowanych danych studenci przypisują wykładowi marginalne znaczenie. To zatem najwłaściwsza chwila, by przywrócić wykładowi odpowiednie miejsce w kalendarzu naszego Uniwersytetu. Myśląc o przyszłości, równocześnie sięgamy do naszej przeszłości i tradycji. Piętnastego grudnia 1939 roku prof. Michał Reicher wygłosił ostatni wykład na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tego samego dnia władze litewskie zamknęły uczelnię. Tuż po wykładzie na dziedzińcu uniwersytetu wykonano zdjęcie prof. Reichera w gronie słuchaczy jego ostatniego wykładu.

Wielu ze świadków tego wydarzenia po sześciu latach podjęło przerwane studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Tutaj też znalazł się prof. Michał Reicher wraz z wieloma współpracownikami z Katedry Anatomii w Wilnie. Przybył do Gdańska po inauguracji roku akademickiego, rozpoczynając z opóźnieniem wykłady z anatomii. Wygłaszając swój pierwszy wykład na Akademii Lekarskiej w Gdańsku 15 grudnia 1945 r., nieprzypadkowo wspominał Wilno i Uniwersytet Stefana Batorego.

Niestety miniony rok akademicki kojarzy się nie tylko z dobrymi wiadomościami. Znaczna grupa naszych czynnych, jak i byłych pracowników odeszła od nas na zawsze, pogrążając nas w smutku i żałobie. Wymienię Ich w kolejności, w jakiej te smutne wiadomości docierały do nas.

 • Maria Maćkowiak – starsza pokojowa w Domu Studenta nr 2, zmarła we wrześniu 2010 r.,
 • Beata Karpińska – starszy referent administracyjny, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, zmarła w październiku 2010 r.,
 • Halina Fichtel – samodzielny referent administracyjny w Inspektoracie BHP, zmarła 8.10.2010 r.,
 • prof. zw. dr n. med. Olgierd Narkiewicz – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Anatomii, Zakładu Anatomii i Neurobiologii, zmarł 9.10.2010 r.,
 • Aniela Nogalska – strażnik ochrony mienia, Dział Transportu, zmarła 20.10.2010 r.,
 • Andrzej Chruszczyński – robotnik wysoko wykwalifikowany – Dział ds. Serwisu Sprzętu, zmarł 25.10.2010 r.,
 • dr med. Radosław Szczęch – adiunkt Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, zmarł 4.11.2010 r.,
 • Zdzisław Kubicz – konserwator, Dział Techniczny, zmarł 5.11.2010 r.,
 • Irena Flisek – pomocniczy pracownik obsługi w Samodzielnej Pracowni Fotografii Naukowej, zmarła 14.11.2010 r.,
 • mgr farm. Wiesława Kruminis-Łozowska – specjalista w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii MIMMiT, zmarła 12.12.2010 r.,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Bielawski – profesor nadzwyczajny, kierownik Kliniki Gastroenterologii, zmarł 18.01.2011 r.,
 • dr med. Maria Bartosińska – starszy wykładowca Zakładu Higieny i Epidemiologii, zmarła 24.02.2011 r.,
 • prof. dr hab. med. Wanda Kondrat – profesor nadzwyczajny, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Instytutu Chirurgii, zmarła 24.02.2011 r.,
 • Stanisława Tatol – robotnik gospodarczy, zatrudniona przy pracy ciężkiej, Samodzielna Pracownia Embriologii, zmarła 15.03.2011 r.,
 • Jadwiga Cielątkowska – starszy strażnik ochrony mienia, Dom Studenta nr 2, zmarła 6.04.2011 r.,
 • Marianna Kołodziejska – szatniarka, Zakład Anatomii Prawidłowej, zmarła 8.04.2011 r.,
 • prof. dr hab. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz – profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Oczu, zmarła 26.04.2011 r.,
 • prof. dr hab. Genowefa Stachowska – profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Higieny i Epidemiologii, zmarła 31.05.2011 r.,
 • dr med. Andrzej Pawłowski – adiunkt w Klinice Otolaryngologicznej w Instytucie Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów, zmarł 3.06.2011 r.,
 • dr med. Maria Dżoga-Litwinowicz – starszy wykładowca Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, zmarła 16.06.2011 r.
 • Felicja Golec – pomocnik gospodarczy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej, zmarła w lipcu 2011 r.,
 • Krystyna Bomerska – starszy referent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii, zmarła 28.07.2011 r.,
 • dr n. med. Zygmunt Kiczka – adiunkt, kierownik Zakładu Protetyki Instytutu Stomatologii, zmarł 5.09.2011 r.

Proszę Państwa o powstanie i uczczenie Ich pamięci chwilą ciszy.

Szanowni Państwo!
W naszej Uczelni studiuje w chwili obecnej blisko 6000 studentów, kształcąc się na 16 kierunkach studiów stacjonarnych i 11 kierunkach niestacjonarnych różnych stopni i trybów. Ich nauczaniem zajmuje się 950 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 729 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W pełni funkcjonuje system informatyczny kontrolujący pensum dydaktyczne, elektroniczny dziekanat, elektroniczna sprawozdawczość naukowa i ocena parametryczna oraz elektroniczny indeks. Sprawnie działa wyszukiwarka zarządzeń i uchwał oraz ustaw, rekrutacja elektroniczna, kalendarium kursów specjalizacyjnych i doskonalących, środków funduszu dydaktycznego dla kierowników jednostek, informator o jednostkach organizacyjnych oraz elektroniczny katalog zamówień publicznych. W chwili obecnej pracujemy, zgodnie z obowiązującą od 1 października nową ustawą, nad pełną informatyzacją przebiegu procedury uzyskiwania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. W znaczący sposób poprawiło to komunikację oraz szybkość przekazywania danych między jednostkami oraz przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez ministerstwa.

Nauka jest symbolem akademickości szkół wyższych. Dlatego też, pomimo wciąż wzrastających obciążeń dydaktycznych, nie można dopuścić do zmniejszenia aktywności naukowej lub wręcz jej zaniechania. Sytuacja taka może doprowadzić w krótkim czasie do przekształcenia uczelni w szkołę zawodową, która koncentruje się wyłącznie na dydaktyce, zapominając o swoim właściwym powołaniu. Nasza Uczelnia jest istotnym ogniwem pomorskiego potencjału naukowo-dydaktycznego o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Od lat odnotowujemy stały wzrost wartości publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, posiadających tak zwany Impact Factor. Wzrastająca systematycznie liczba cytowań naszych publikacji w piśmiennictwie światowym jest najlepszym dowodem, iż prowadzone u nas badania są uznawane i rozpoznawane przez naukę światową. Jest to bez wątpienia olbrzymi wysiłek wszystkich badaczy, za który chciałbym gorąco podziękować całej społeczności akademickiej.

Od tego roku akademickiego z inicjatywy prof. Małgorzaty Sznitowskiej wprowadzone zostanie stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane na rok, które podwoi wysokość zwykłego stypendium doktoranckiego i będzie przyznawane najlepszym doktorantom na zasadzie konkursu. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować prorektor Małgorzacie Sznitowskiej za olbrzymie zaangażowanie w koordynację oraz wprowadzanie zmian w organizacji życia naukowego Uczelni.

Jest to już trzeci rok, w którym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym kieruje dyrektor Ewa Książek-Bator, doprowadzając do zmiany systemu zarządzania i sytuacji ekonomicznej szpitala. Przy aktywnym udziale Agencji Rozwoju Przemysłu dokonała restrukturyzacji zadłużenia. Wspólnie z minister zdrowia Ewą Kopacz oraz przy aktywnym udziale premiera Donalda Tuska, po bardzo żmudnym procesie przygotowawczym udało się uzyskać dwie transze pożyczki w wysokości 40 i 70 milionów złotych. Zmieniło to zasadniczo sytuację finansową Szpitala i pozwoliło na powrót do nieprzerwanej zajęciami komorniczymi pracy oraz na bieżące regulowanie należności. Kolejna, ostatnia transza pożyczki z ARP, pozwoli na całkowitą zamianę zobowiązań krótkoterminowych w długoterminowe, co jeszcze bardziej poprawi sytuację Szpitala. Jednakże udzielenie pożyczki wiąże się z koniecznością dokonania istotnych zmian restrukturyzacyjnych, które powinny spotkać się z akceptacją i wsparciem ze strony pracowników UCK. Niestety, z tym bywa różnie i jest to niewątpliwie olbrzymim wyzwaniem i utrudnieniem dla prowadzonych działań naprawczych. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować dyrektor Ewie Książek-Bator za olbrzymi trud, determinację oraz poświęcenie dla UCK. Trudna sytuacja w kraju powoduje, że chociaż szpitale kliniczne pracują praktycznie pełną mocą, to kolejki osób oczekujących do naszych jednostek wciąż są bardzo długie. Dołożymy wszelkich starań, aby pacjent trafiający do naszych szpitali czuł się bezpieczny i był zadowolony z koniecznego w nich pobytu, aby personel Centrum i Uczelni podchodził z pełną wyrozumiałością i dbałością do każdego chorego człowieka.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz prezydentami Trójmiasta prowadzimy szeroko zakrojone badania prozdrowotne, których zadaniem jest nie tylko ocena stanu zdrowia mieszkańców naszego regionu, ale również oznaczenie kierunków największego zagrożenia zdrowotnego. W tym miejscu słowa podziękowania należą się prorektorowi prof. Zbigniewowi Zdrojewskiemu za pracę włożoną w koordynację działań naszej bazy szpitalnej i NZOZ-ów oraz marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi i wicemarszałek Hannie Zych-Cisoń za wsparcie i zrozumienie medycznej działalności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla naszego regionu.

Szanowni Państwo!
Chciałbym z dużą satysfakcją poinformować, że praktycznie zakończyliśmy inwestycję budowy Centrum Medycyny Inwazyjnej. Ostatni rok wypełniony był wytężoną pracą kanclerza Uczelni mgr. Marka Langowskiego, pionu technicznego oraz zamówień publicznych. Wszystkim tym osobom należą się szczere słowa uznania i podziękowania. Jest oczywiste, że bez wsparcia i życzliwości minister zdrowia Ewy Kopacz oraz premiera Donalda Tuska nie byłoby to możliwe. Dzięki decyzjom rządu na ten rok przyznano na naszą inwestycję 230 mln złotych. Za to poparcie, za tę decyzję oraz wiarę w naszą pasję i rzetelną pracę składam płynące z głębi serca słowa podziękowania.

Szanowni Państwo!
Centrum Medycyny Inwazyjnej to najszybciej wybudowany szpital państwowy w Polsce. Jest świadectwem tego, że jeżeli naprawdę się chce, to można wiele zrobić. Możemy więc pokazać Europie, że potrafimy efektywnie budować i rzetelnie pracować. Myślę, iż nikt nie może nam powiedzieć, że nie zrobiliśmy wszystkiego, aby marzenia stały się rzeczywistością. Pamiętajmy jednak, że tylko 1/3 klinik przenosi się do nowego Szpitala, pozostałe zostają w starej, wysłużonej bazie lokalowej, niespełniającej podstawowych wymagań współczesnego szpitala. Tym bardziej pilne staje się pozyskanie zgody rządu na poszerzenie inwestycji o budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Pełna koncepcja medyczna wraz z dokładną analizą ekonomiczną została przekazana Premierowi i Minister Zdrowia. Teraz z niepokojem czekamy na ostateczną decyzję. Patrząc na realizację różnych inwestycji ze środków budżetowych, sądzimy, że sprawnie zrealizowana przez GUMed inwestycja przemawia na naszą korzyść i pokazuje, jak dobrze i szybko potrafimy wykonać powierzone nam zadania.

Podobnie jak i w roku ubiegłym, dzięki zabiegom zespołu prorektora prof. Jacka Bigdy mijający rok przyniósł znaczący postęp w pozyskiwaniu środków unijnych, a liczba składanych z sukcesem wniosków znacząco zwiększyła się. Szczegółowe zestawienie tych inwestycji przedstawiliśmy w poprzednim numerze Gazety AMG. Chciałbym gorąco podziękować prof. Jackowi Bigdzie oraz jego zespołowi za olbrzymią pracę i zaangażowanie w pozyskiwanie środków.

Jakie są nasze zamierzenia na najbliższą i tę trochę dalszą przyszłość? W pierwszym rzędzie to rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy szpitala klinicznego, czyli modernizacja budynków 2 i 3 na potrzeby Kliniki Pediatrii, z powstaniem w końcu oddziału intensywnego nadzoru dla dzieci. Dalej, pozyskanie środków na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, dokończenie wdrażania zmian związanych z restrukturyzacją naszej administracji oraz zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP. Konieczne jest zbudowanie systemu wewnętrznej oceny jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Jest to potężne wyzwanie dla polskich uczelni, to duża nowość, do której musimy się przyzwyczaić i jak najszybciej wdrożyć. Ocena jakości kształcenia obejmuje wszystkie jego etapy – od pojedynczego nauczyciela, poprzez jednostki organizacyjne, a na końcu wydziały. Prace nad tym systemem prowadzone są przez prorektor Barbarę Kamińską oraz powołany przez nią zespół osób, dla których dydaktyka jest niezwykle ważnym elementem życia Uczelni. Za wysiłek włożony w porządkowanie procesów związanych z dydaktyką w naszej Uczelni składam słowa gorącego podziękowania prof. Barbarze Kamińskiej.

U progu nowego roku akademickiego chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich wytężoną pracę i cierpliwość w zmaganiu się z przeciwnościami. Życzę nam wszystkim wytrwałości i dalszych sukcesów w nadchodzącym roku.

Młodzieży akademickiej, naszym nowym Koleżankom i Kolegom, którzy w dniu dzisiejszym symbolicznie przystępują do immatrykulacji, pragnę przekazać serdeczne życzenia pomyślności, radości ze studiowania, satysfakcji ze zdobywania wiedzy i poznawania tajników budowy oraz fizjologii ludzkiego ciała. Wszystkim rocznikom życzę, aby zdobyta wiedza przydawała się w zrozumieniu zawiłych problemów diagnostycznych i terapeutycznych i aby kolejne poznawane działy medycyny stanowiły niezwykłą zagadkę i pasjonujące przeżycie. Oby w niedalekiej przyszłości informacje te stały się dobrą podstawą wiedzy o patologii, objawach i leczeniu różnorodnych chorób. Aby zawód, jaki wybraliście, stanowił dla Was satysfakcję i przyjemność i aby zawsze Wasze działanie cechowała troska o cierpiącego człowieka, przestraszonego i zagubionego w swojej chorobie. Pamiętajcie, że Wasz pacjent to istota ludzka, która oczekuje od Was i od całego personelu medycznego zrozumienia w cierpieniu, pomocy i jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Wasze ślubowanie studenckie stanowi pierwszy ważny krok na drodze prowadzącej do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by czas spędzony w murach tej Uczelni był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką, poszukiwaniem i znajdowaniem nowych przyjaciół, nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni i mądrzy, szanujcie swoje osiągnięcia, ale i osiągnięcia Waszych nauczycieli oraz trud, jaki w Wasze wychowanie włożyli rodzice.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2011/2012 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ogłaszam za otwarty.